PERANAN GURU DALAM PEMBENTUKAN SAHSIAH PELAJAR PENGAJIAN TURATH: KAJIAN DI SELANGOR

  • Nazneen Ismail Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
  • Nurzatil Ismah Azizan Pensyarah Kanan
  • Siti Mursyidah Mohd Zin Pensyarah
Keywords: Pengajian turath, Sahsiah pelajar, Murabbi, Muaddib, Suri teladan

Abstract

Pengajian turath merupakan sistem pendidikan yang fokus kepada pembelajaran dan pengajaran kitab-kitab turath. Sejak sebelum kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu, kitab-kitab turath dijadikan sebagai silibus institusi pondok. Dewasa ini, pengajian turath semakin disebarluaskan dan tidak lagi terhad kepada institusi pondok. Bahkan, ia dijadikan sebagai aliran khas bagi sekolah-sekolah terpilih di Selangor di samping terdapatnya pelbagai kursus-kursus pendek yang menawarkan pengajian turath kepada orang awam. Justeru, kajian ini bertujuan untuk meneliti peranan guru dalam pembentukan sahsiah pelajar pengajian turath di Selangor. Metodologi kajian yang digunakan ialah kualitatif dengan reka bentuk kajian kes. Temubual telah dijalankan dengan para guru dan pelajar daripada empat buah sekolah yang dipilih sebagai sampel kajian mewakili empat zon di negeri tersebut. Data temubual telah dianalisis secara tematik. Hasil kajian mendapati guru berperanan dalam pembentukan sahsiah pelajar dengan menjadikan diri sendiri sebagai contoh teladan kepada pelajar, mempunyai hubungan yang baik dengan mereka, mengutamakan adab antara pelajar dan guru serta adab sesama rakan di samping menyuburkan rasa cinta ilmu dalam diri pelajar. Peranan ini perlu dijalankan dengan seikhlas hati supaya para pelajar benar-benar dapat mencontohi akhlak para ulama dan mengaplikasikannya sepanjang masa.

Author Biographies

Nazneen Ismail, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Jabatan Dakwah dan Usuluddin, Fakulti Pengajian Peradaban Islam

Nurzatil Ismah Azizan, Pensyarah Kanan

Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Persiaran Seri Putra 1, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor.

Siti Mursyidah Mohd Zin, Pensyarah

Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Persiaran Seri Putra 1, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor.

References

Abdul Mukti Baharuddin & Makiah Tussaripah. 2012. Peranan kitab Ta’lim Al-Muta’alim Tariq Al-Ta’alum dalam memperkasa sistem pendidikan kontemporari di Malaysia. Dlm. Norarfan Zainal, Abdul Razak Abdul Kadir,

Kharhan Jait, Mohd Syahiran Abdul Latif (Ed.). Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Brunei: Pusat Penerbitan, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei: 47-53.

Agustini Buchari. 2018. Peran guru dalam pengelolaan pembelajaran. Jurnal Ilmiah Iqra 12 (2): 106-124.

Ahmad Idzhar. 2016. Peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Jurnal Office 2 (2): 221-228.

Ahmad Sopian. 2016. Tugas, peran dan fungsi guru dalam pendidikan. Raudhah 1(1): 88-97.

Ahmad Yunus Mohd Noor & Qutrennada Rosli. 2017. Perkembangan Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran Hadith di Negeri Kedah. Journal of Hadith Studies 2 (2): 1-13.

Ali Maulida. 2015. Metode dan evaluasi pendidikan akhlak dalam hadits nabawi. Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam 4: 855-869.

Asnuurien Najma Ahmad & Azlin Nurhaini Mansor. 2013. Pengaruh personaliti guru pendidikan Islam terhadap pembentukan peribadi murid. Regional Conference on School Structure and Teacher Competence, Duties & Character: 211- 218.

Ayman Al-Akiti. 2021. Penyuluh buat Penuntut Ilmu: Syarah Peringatan Penuntut Bagi Adab-Adab Menuntut. Petaling Jaya: Galeri Ilmu Sdn Bhd.

Deni Sutisna, Dyah Indraswati & Muhammad Sobri. 2019. Keteladanan guru sebagai sarana penerapan pendidikan karakter siswa. Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia 4 (2): 29-33.

Dorlan Naibaho. 2018. Peranan guru sebagai fasilitator dalam perkembangan peserta didik. Jurnal Christian Humaniora 2 (1): 77-86.

Endang Puji Rahayu. 2016. Kompetensi guru agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah siswa di Madrasah Aliyah Al-Ma’arif Pondok Pesantren Panggung Tulungagung. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Fadhil & Nailal Muna. 2019. Kompetensi pedagogik ustadz di Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri. Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman 9 (1): 53-64.

Faizatul Najihah Mohd Azaman & Faudzinaim Badaruddin. 2016. Nilai-nilai pembangunan modal insan menurut al-Ghazali. UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies 1: 11-27.

Faridah Che Husain & Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. 2006. Pendekatan psikologi dalam pendidikan akhlak Muslim sebagai pemangkin pembangunan insan dan tamadun. Jurnal Pengajian Melayu 17: 290-306.

Fatoni Ihsan. 2016. Interaksi sosial moralis guru dan siswa: Studi pemikiran dan implementasi pendidikan Az-Zarnuji di Pondok Pesantren Tapak Sunan Condet. Tesis Sarjana, Universitas Negeri Jakarta.

Fauziah Ibrahim, Norulhuda Sarnon, Khadijah Alavi, Mohd Suhaimi Mohamad, Noremy Md Akhir & Salina Nen. 2012. Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: Ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. Journal of Social Sciences and Humanities 7 (1): 84-93.

Ulvia Fatkurin Fuad. 2018. Implementasi kegiatan tahfidz qur’an dalam pembentukan karakter siswa SDI Al Munawar Pondok Pesantren Panggung Tulungagung. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Gina Gisya, Mubarak Mubarak & Shanty Komalasari. 2020. Ikhlas dan spiritualitas kerja terhadap profesionalisme guru pada guru pondok pesantren. Jurnal Al Husna 1 (3) Disember: 249-265.

Haziyah Hussin, Mohd Aderi Che Noh, Muhamad Razak Idris, Farid Mat Zain, Hamdi Ishak, Salamiah Ab. Ghani &Abdulroya Panaemalae. 2019. Amalan pengajaran guru di Pondok Bantan, Nakhon Si Thammarat, Thailand. International Journal of Islamic Thought 16: 24-37.

Hendra. 2017. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada matapelajaran Sosiologi Kelas XI SMA Laboratorium Malang. Skripsi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Iman Syahid Arifudin. 2015. Peranan guru terhadap pendidikan karakter siswa di kelas V SDN 1 Siluman. Pedadidaktika 2 (2): 175-186.

Kamarul Azmi Jasmi, Kamluddin Abd. Rahman, Azhar Muhammad, Mohd Ismail Mustari, & Muhamad Faiz Ismail. 2012. Pembinaan Hubungan Baik antara Guru dengan Pelajar dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam in Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) di Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru, 8-9 Mac 2012: 319-329.

Lilik Nur Kholidah. 2016. Peran guru dalam membangun karakter siswa di Sekolah Dasar Islam Al-Munawwar Pondok Pesantren Panggung Tulungagung. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Masyhurah Mohd Rawi, Harun Baharudin, Maimun Aqsha Lubis & Siti Aisyah Romli. 2015. Institusi Pondok dalam Sistem Pendidikan Islam di Malaysia. Proceeding The 7th International Workshop and Conference of Asean Studies on Islamic and Arabic Education and Civilization (POLTAN-UKM-POLIMED).

Maziahtusima Ishak, Siti Rugayah Hj Tibek, Zulkiple Abd.Ghani, Mohd Muzhafar Idrus, Hazlina Abdullah, Amir Husin Mohd Nor, Noor Saazai Mat Saad, Ramiaida Darmi, Adibah Sulaiman@Mohamed, Setiyawan Gunardi, Noornajihan Ja’afar, Noor Azizi Ismail, Hayati Ismail. 2019. Isu dan cabaran pendidikan Pondok dari lensa Pegawai Jabatan Dan Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia. International Jounal of Education, Psychology and Counseling 4 (31): 384-393.

Mitro. 2017. Peranan guru dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif. Jurnal Bawi Ayah 8 (1): 1-21.

Mohamad Khairi Othman dan Asmawati Suhid. 2010. Peranan sekolah dan guru dalam pembangunan nilai pelajar melalui penerapan nilai murni: Satu sorotan. MALIM SEA Journal of General Studies II: 117-130.

Mohamad Mohsin Mohamad Said & Nasruddin Yunos. 2008. Peranan guru dalam memupuk kreativiti pelajar. Jurnal Pengajian Umum (9): 57-69.

Mohd Roslan Mohd Nor & Wan Mohd Tarmizi Wan Othman. 2011. Sejarah dan perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia. Jurnal At-Ta’dib 6(1): 59-78.

Muhammad Anasrulloh. 2018. Pelatihan metodologi penelitian di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6 (1): 62-67.

Mujahid Haidar Assidiqi. 2017. Pembentukan karakter religius melalui kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Niswatul Husna. 2020. Kompetensi profesional guru pada Satuan Pendidikan Mu’adalah (Studi multisitus di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi- Ien Lirboyo dan Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Noornajihan Jaafar & Zetty Nurzuliana Rashed. 2015. Model kualiti guru pendidikan Islam sebagai murabbi menurut sarjana Islam. Tinta Artikulasi Membina Ummah 1 (1): 101-108.

Noornajihan Jaafar, Zulkiple Abd Ghani & Siti Rugayah Hj Tibek et al. 2017. Cabaran institusi pendidikan pondok serta impak terhadap pembentukan diri pelajar. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 2 (6): 223-235.

Norhisham Muhamad. 2018. Pengaruh Ansyitah (Aktiviti) terhadap pembentukan akhlak pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Sains Humanika 10 (3-4): 9-19.

Nozira Salleh, Faudzinaim Badaruddin, Rosmawati Rasit, Mohd. Haidhar Kamaruzaman, Indriaty Ismail & Ahmad Yunus Mohd. Nor. 2020. The Importance of Tasawuf Practice in the Life of Modern Society. International Journal of Business and Social Science 11 (12): 83-89.

Nozira Salleh. 2017. Tasawuf Menurut Perspektif Ahl Sunnah Wa al-Jamaah. Dalam, Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017, 11-12 April 2017, Narathiwat, Thailand: 189-201.

Nurlina Mohd Puad, Mohd Daud Awang & Ahmad Nasir Mohd Yusoff. 2018. Etika dan tanggungjawab pendidik dalam profesion perguruan dan cabaran pendidik masa kini. Jurnal Al-Anwar 6 (2): 43-52.

Nursyamsi. 2018. Peranan guru dalam mengimplementasikan kurikulum untuk mencapai prestasi dan kualitas pembelajaran peserta didik di sekolah. Jurnal Al-Taujih 4 (2): 1-12.

Tan Bee Piang, Rahimah Wahid, & Zuraini Jamil@Osman. 2015. Peranan guru dalam membina iklim moral dalam bilik darjah. Perspektif: Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan 7 (3): 87 - 95.

PK1. 2020. Temubual pada 8 Disember secara atas talian.

PK2. 2020. Temubual pada 9 Disember secara atas talian.

PK3. 2020. Temubual pada 15 Disember secara atas talian.

PK4. 2020. Temubual pada 9 Disember secara atas talian.

PK5. 2020. Temubual pada 15 Disember secara atas talian.

Ramli Saadon, Khairi Ariffin & Ishak Saat. 2015. Perkembangan Pendidikan Orang Melayu di Malaya Sebelum Kemunculan Western-Type-Education. Jurnal Perspektif 8 (2): 79-96.

Rizky Aldotrio Wijaya. 2017. Pendidikan akhlak di pondok pesantren Ulin Nuril Islamil Qayyidi (UNIQ) Cabang Wilayah Malang Desa Pamotan- Kecamatan Dampit. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Siti Rashidah Abd Razak, Haslina Hamzah & Zetty Nurzuliana Rashed. 2016. Cabaran guru Pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak pelajar. E-Bangi: Journal of Social Sciences & Humanities Special Issue 3: 100-110.

Sumiati. 2018. Peranan guru kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Jurnal Tarbawi 3 (2): 145-164.

Tulus Pambudi. 2018. Etos kerja ustaz dalam mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto. Skripsi Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Agama Islam, IAIN Purwakerto.

Yekti Winursito. 2017. Peran pendidikan pondok pesantren dalam membentuk karakter santriwati (Studi kasus di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo). Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Yakcop Jantan & Chua Yan Piaw. 2017. Kompetensi guru dalam membentuk sahsiah pelajar sekolah. Jurnal Kepimpinan Pendidikan 4 (3): 1-12.

Yoke Suryadarma & Ahmad Hifdzil Haq. 2015. Pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Jurnal At-Ta’dib 10 (2) Disember: 361-381.

Published
2021-06-29
How to Cite
Ismail, N., Azizan, N., & Mohd Zin, S. (2021). PERANAN GURU DALAM PEMBENTUKAN SAHSIAH PELAJAR PENGAJIAN TURATH: KAJIAN DI SELANGOR. Al-Hikmah, 13(1), 43-71. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/443