WAJAH FILEM ISLAMIK REPRESENTASI BUSANA DAN SOLEKAN: ANALISIS KANDUNGAN FILEM IMAM

  • Wawarah Saidpudin Jabatan Bahasa Inggeris dan Komunikasi, Fakulti Pengurusan dan Muamalah, Universiti Islam Antarabangsa Selangor
  • Md Rozalafri Johori Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Keywords: filem islamik, Filem Imam, Mualaf, solekan, busana, latar peristiwa

Abstract

Dalam sesebuah filem berbentuk Islamik, busana dan solekan adalah antara wajah kepada filem yang dapat menggambarkan genre penerbitannya dan latar peristiwa sebuah filem. Walaupun begitu, busana dan solekan watak dan perwatakan yang dipersembahkan mampu memberi pelbagai konotasi terhadap representasi filem itu sendiri. Oleh itu. kajian ini bertujuan untuk menganalisis elemen busana dan solekan dalam filem Islamik terhadap representasi dakwah berdasarkan latar peristiwa filem. Kajian ini menggunakan kaedah analisis kandungan terhadap busana dan solekan watak-watak utama yang terdiri daripada bangsa Melayu yang beragama Islam dan saudara baharu (mualaf) yang berketurunan Dayak dalam filem Imam (2023) yang diarahkan oleh Mior Hashim Manap. Hasil kajian mendapati bahawa busana dan solekan yang dipaparkan di dalam filem tersebut menepati unsur-unsur pemakaian Islamik ketika tahun 80-an sesuai dengan situasi masyarakat ketika itu. Kesimpulannya, filem Imam adalah manifestasi bagi karya Islamik yang ingin mengenengahkan elemen dakwah melalui busana dan solekan yang seiringan dengan realiti budaya dan era latar peristiwa filem.

References

Ahmad Shahrom Bin Zamri, Nor Raudah Hj Siren, Muhammed Bin Yusoff. 2015. Dakwah melalui web TV: kajian terhadap pendekatan inovatif di Jakim. TV. Dalam Yusmini Md Yusoff et al. (pnyt.). Isu-isu Semasa Media dan Dakwah. Hlm. 1-20. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM

Aminudin Basir @ Ahmad, Mohamad Sabri Haron & Nik Yusri Musa 2009. Kebebasan media komunikasi menurut perspektif Islam. Jurnal Hadhari, 1(2): 65-82.

Annisa, E. Y. Y. (2020). Analisis Isi Dalam Film “Ayat-Ayat Cinta” Karya Hanung Bramantyo. Parole: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 3(6).

Hajar Opir, Mohammed Yusof, Luqman Abdullah, Norrodzoh Binti Hj Siren, Yusmini Md Yusoff, & Wan Yusnee Abdullah. 2017. Pembinaan Kriteria Filem Patuh Syariah di Malaysia. AL-'ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 12, 71-91.

N.M.A. Quraishi. 2003. Menganalisis sebuah filem. Dlm. Ramli Mohamed (pnyt.). Sinema dan Penontonan di Malaysia, hlm. 1-14. Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia.

Rosmawati Mohamad Rasit &Azimah Misrom. (2016). Analisis Elemen Patuh Syariah Dalam Filem Nur Kasih The Movie (2011) Berdasarkan Teori Filem Ar-Risalah. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 32(1).

Siti Anisa Setiani,Yeni Elvrida Manalu, Salsa Solli Nafsika. 2022. Bumi Manusia : Analisis kostum dan makeup dalam film. Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies. Volume 2, Issue 2 (2022) 59-69

Siti Rugayah Hj. Tibek. 2000. Peranan drama dalam dakwah: kajian drama dakwah TV1 dan TV3. Tesis Kedoktoran. Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Universiti Malaya.

Siti Rugayah Tibek, Jawiah Dakir, Zamri Ariffin, Fariza Md. Sham, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, Abdul Ghafar Don, Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Salasiah Hanin Hamjah, Badlihisham Mohd.Nasir, Muhammad Faisal Asha’ari, Zainab Ismail, Ideris Endot, Anuar Puteh, A’dawiyah Ismail, Mohd Zulkipli Abd Ghani. 2012. The Islamic Value In Malaysian Television Drama On Channel 1. Advances in Natural & Applied Sciences, 6(4) : 552-560.

Supriansyah, S. (2019). Representasi Liquid Religion Kelas Menengah Muslim Dalam Film Islami Pasca Orde Baru. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 17(1), 53-82.

Thohir, N. H. A., & Ab Rahim, N. M. Z. (2018). The Role Of Media In Education: The Study On The Drama ‘Matahari Terbit Lagi’(The Sun Rises Again): Peranan Media Dalam Pendidikan: Kajian Terhadap Drama'Matahari Terbit Lagi'. al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 12(3), 9-29.

Wawarah Saidpudin, Md Rozalafri Johori, Wan Amizah Wan Mahmud. 2020. Auteur Drama Keislaman: Makna Dalaman Mior Hashim Manap. Jurnal Peradaban, Jil. 13, 73-107 (2020) DOI: https://doi.org/10.22452/PERADABAN.vol13no1.473

Wawarah Saidpudin. 2019. Tuntutan Drama Islamik Patuh Syariah: Motif Visual Mior Hashim Manap Melalui Busana Dan Solekan. Jurnal Hadhari 11 (2) (2019) 213-23.

Published
2023-12-30
How to Cite
Saidpudin, W., & Johori, M. R. (2023). WAJAH FILEM ISLAMIK REPRESENTASI BUSANA DAN SOLEKAN: ANALISIS KANDUNGAN FILEM IMAM. Al-Hikmah, 15(2), 95-106. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/505