KAJIAN PEMBANGUNAN INSAN DARI ASPEK JATI DIRI TERHADAP PESAKIT DI PUSAT TERAPI PYRA COSMIC, SUBANG, JAYA SELANGOR

  • Ariffin Mohamed Akademi Pengajian Islam, Universiti Malay
  • Fakhrul Adabi Abdul Kadir Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Abstract

Dewasa ini, adakalanya pesakit yang mengalami penyakit kronik seperti Diabetes dan lain-lain, kadang-kala berjaya diubati apabila pesakit mencuba Kaedah Rawatan Alternatif. Kajian ini bertujuan untuk meneliti dari aspek jati diri terhadap pesakit dan kaitannya dengan elemen fizikal, minda, rohani dan emosi serta menganalisis faktor-faktor yang memberi kesan positif kepada penyembuhan penyakitnya. Kajian ini menggunakan metodologi “Analytical Hierarchy Process (AHP)” daripada Thomas (2008) sebagai satu kaedah membuat keputusan. Kajian ini diolah dari data temu bual bagi 10 responden pesakit. Kajian ini dilakukan di Pusat Terapi Pyra Cosmic, Subang Jaya. Hasil kajian ini mendapati bahawa ketika seorang itu sakit,  elemen fizikal memperolehi 29.95 peratus dan tertinggi berbanding dengan elemen-elemen yang lain manakala bagi aspek Jati Diri pesakit pula, elemen Rohani memperolehi 28.78 peratus yang merupakan elemen yang penting dalam proses penyembuhan.

Kata kunci: Rawatan Alternatif, Aspek Jati Diri, Keseimbangan Elemen Diri Pesakit

Author Biographies

Ariffin Mohamed, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malay

PHD Student,Human Development,
Jab Dakwah & Pembangunan Insan,
Akedemi Pengajian Islam,
Universiti Malaya

Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam, Jabatan Dakwah Dan Pembangunan Manusia , Universiti Malaya

References

Abdullah Hassan,2009; “Bahasa Melayu di persimpangan: Antara jati diri dengan rempuhan globalisasi”, Jurnal Kemanusian,V16, h59-81.

Ahmad Mohamed Said,2009, “ Jati Diri dan Psikik Melayu : lintasan sejarah bangsa.”, Kolej Dar al-Hikmah, ISBN : 9789834187279, 9834187270, h 209-212.

Adamson,Peter,2007. “Al-Kindī.”, (Oxford University Press ISBN 978-0-19-518142-5), h34

Al-Miftah,2010, A Modern Dictionary–Arabic-Malay-English”:, (Al-Azhar Media, Fourth Edition, ISBN 983-42259-0-3) : h 242

Avicenna,1987, Metaphysics, Encyclopeadia Irania, Article,Vol. III, Fasc.1, Dec 15, h 76 : http://www.iranicaonline.org/articles/avicenna-iv

TCM-MOH,2007: Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari, Kementerian Kesihatan Malaysia, Dasar Perubatan Tradisional Dan Komplementari Kebangsaan, h5 : http://tcm.moh.gov.my/v4/pdf/NationalPolicy.pdf

Craig, Edward,1998. Metaphysics., (Routledge Encyclopedia Of Philosophy,London) ; http://www.Rep.Routledge.Com/Article/N095

Dyer.J.S,1990,"Remarks on the Analytic Hierarchy Process". Management Science, V36(3), h 249-258.

Ibn Khaldun,1967 ; (Abd Ar Rahman bin Muhammed ibn Khaldun), “The Muqaddimah, an Introduction to History”, translated by Franz.Rosenthal, Princeton University Press,2nd ed, h 256-345.

Ismail Bakar,2010,“Sejarah kepimpinan dan politik ke arah pembentukan jati diri kebangsaan”. (Ed). Mohd Yusof Osman, Jati Diri Kebangsaan Manhaj Islam Hadhari Bangi: (Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, h197-120.

Idris Awang,2008,“Purposive Sampling”,Research Methodology,APIUM, Universiti Malaya, 12 Julai 2008, h 3

Mohd Sani Badron,2008 ,“Menghargai Kepustakaan Metafizik Islam: Merujuk Khusus Al-Futuhat Al-Makkiyyah Karya Ibn Al-`Arabi”, Jurnal Afkar, Bil 9, h 1-38

Ntogwa Bundala,2013 , “Economic Growth and Human Development; A Link Mechanism: An Empirical Approach”, (Munich Personal RePEc Archive,MPRA, No.47648), h 6-7

Omer Mahir Alper,2006, “Avicenna's Conception Of The Scope Of Metaphysics: Did He Really Misunderstand Aristotle?”, (Kertas kerja yang dibentangkan di International Conference on Ancient and Medieval Philosophy,New York,USA pada 20-22 October 2006), h 85-103.

Razali Hussain,2010, “Presiden of AHP-BSure Solution Software– 1Decision- TimbangTara” AHP Software ,Ver 1.3. di http//;www.bsuredecisions.com.

Shahidan Radiman,2008, “Fizik dan Metafizik: Jembatan Yang Dihurai oleh Sufisme dan Mekanik Kuantum”,(Kertas pembentangan di Wacana Hadhari, Institut Islam Hadhari , UKM, Isnin 14 Julai 2008), h1-2

Thomas L. Saaty,1990,"How to Make a Decision: The Analytic Decision Process". European Journal of Operations Research,V48, h 9-26.

Triantaphyllou.E,2000,“Multi-Criteria Decision Making: A Comparative Study”. (Kluwer Academic Publishers (now Springer),ISBN 0-7923-6607-7), h 320.

UNDP,1990 (United Nations Development Programme),“Human development Report”, 1 UN Plaza, New York, NY 10017. USA, 1990

WHO,1946, (World Health Organization),”definition of Health”, adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States.

Published
2014-09-08
How to Cite
Mohamed, A., & Abdul Kadir, F. A. (2014). KAJIAN PEMBANGUNAN INSAN DARI ASPEK JATI DIRI TERHADAP PESAKIT DI PUSAT TERAPI PYRA COSMIC, SUBANG, JAYA SELANGOR. Al-Hikmah, 6(1), 35-50. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/62
Section
Articles