PENYEDIAAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) DI MASJID-MASJID: KAJIAN KES DI MASJID-MASJID DAERAH BATANG PADANG

  • Abdul Munir Ismail Jabatan Pengajian Islam, Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Mazdi Marzuki
  • Mohd Noor Daud
  • Abdul Hadi Borham

Abstract

Masyarakat melakukan pergerakan setiap hari untuk ke sesuatu tempat termasuklah pergerakan ke rumah ibadat. Pergerakan ke rumah ibadat melibatkan semua golongan termasuklah orang kurang upaya (OKU). Namun begitu, golongan OKU memerlukan kemudahan yang tersendiri bagi memudahkan pergerakan mereka ke rumah ibadat. Kertas kerja ini berujuan untuk membincangkan penyediaan kemudahan untuk OKU di masjid-masjid seluruh daerah Batang Padang. Sebanyak 39 buah masjid yang terdapat di daerah ini telah dikaji berkaitan dengan penyediaan kemudahan OKU. Kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian dan  temu bual untuk meneliti kemudahan OKU yang disediakan di masjid-masjid di Daerah Batang Padang. Penganalisisan data dilakukan, mendapati penyediaan kemudahan OKU di masjid-masjid daerah Batang Padang masih berada di tahap kurang memuaskan. Hanya masjid-masjid di kawasan bandar sahaja yang menyediakan kemudahan untuk golongan OKU berbanding dengan masjid di kawasan luar bandar. Faktor yang mempengaruhi penyediaan kemudahan OKU di masjid di kawasan ini turut dikemukakan.

 

Kata Kunci: Kemudahan, Orang Kurang Upaya (OKU), Masjid, Bandar, Luar Bandar

Author Biography

Abdul Munir Ismail, Jabatan Pengajian Islam, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pensyarah

Jabatan Pengajian Islam,
Universiti Pendidikan Sultan Idris

References

Asiah, A. R. dan Nur Amirah, A. S. (2010). Accessible Built Environment for The Eldery and Disabled in Malaysia: Hotels as Case Studies. Jurnoul Of Construction in Developing Countries. Vol. 15(2). Pp. 1-21.

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri (2012). Maklum Balas Kerajaan Terhadap Laporan Tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 2012. Putrajaya: Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri

Hasnah Toran, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Mohd Mokhtar Tahar dan Norasuzaini Sujak (2009). Sokongan dan Halangan yang Dihadapi Pelajar-pelajar Kurang Upaya di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Jurnal AJTHLE, 1(2).pp.18-29.

Jabatan Kebajikan Masyarakat (2008). Bantulah dan Hormatilah OKU. Dicapai pada 28 November, 2014 daripada http://realitioku.com/2008/01/bantulah-hormatilah- oku.html.

Jabatan Kebajikan Masyarakat (2014). Pendaftaran Orang Kurang Upaya Mengikut Negeri 2013. Dicapai pada 30 November 2014 daripada http://www.jkm.gov.my/file/file/Statistic_2013/BHG_B_10-OKU.pdf.

Jabatan Pembangunan Desa dan Bandar (2011). Garis Panduan Perancangan Masjid dan Surau. Semenanjung Malaysia.

Jabatan Perancangan Desa dan Bandar (2004). Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor.

Nazri, M., Nik Yusri, M. dan Ahmad Hidayat, B. (2011). Hubungan Etnik di Malaysia dari Perspektif Islam. Universiti Sains Malaysia. Kajian Malaysia, Vol. 29, No. 1, 2011, 1-28

Ringkasan Eksekutif Draf Rancangan Tempatan Daerah Batang Padang 2020 (2007). Dicapai pada 30 November 2014 daripada http://www.townplan.gov.my/download/RTD%20Batang%20Padang/Laporan_Ringkasn _RTDBatangPadang.pdf.

Rohani, I. (2010). Mengiktiraf Peranan OKU. Utusan Malaysia. Dicapai pada 20 Disember 2014 daripada http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=1211&sec=Rencana&pg=re_02. Htm

Shalini. S dan Wee. S. T. (2011). Kajian Penyediaan Fasiliti Orang Kurang Upaya (OKU) di Institusi Kerajaan di Nusajaya, Johor Bahru. Johor: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Utaberta, N. dan Othman, H. dan Surat, M. (2010). Dokumentasi, Analisis dan Penggunaan Hadis: Satu Penilaian ke Atas Reka Bentuk Masjid Moden di Malaysia. Journal of Building Perfomance. Vol 1. ISSN:2180-2106.

Wee. S. T, Shalini. S, Mohd Nur Syufaat Jamiran, Zainal Zulhilmi Zainal Abidin & Siti Aminah Mohd Sam (2014). Kajian Awal Terhadap Penyediaan Fasiliti Orang Kurang Upaya (OKU) Di Taman Negara Negeri Johor: Kajian Kes Di Pulau Kukup Tanjung Piai, Gunung Ledang Dan Endau-Rompin. Batu Pahat: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Published
2015-08-12
How to Cite
Ismail, A. M., Marzuki, M., Daud, M. N., & Borham, A. H. (2015). PENYEDIAAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) DI MASJID-MASJID: KAJIAN KES DI MASJID-MASJID DAERAH BATANG PADANG. Al-Hikmah, 7(1), 62-78. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/116
Section
Articles