KESAN FILEM SERAM TERHADAP PEGANGAN AGAMA: SUATU TINJAUAN LITERATUR

  • Siti Aisyah Hadi Munir @ A. Hadi The National University of Malaysia
  • Muhammad Faisal Asha'ari The National University of Malaysia

Abstract

Abstrak

Kebelakangan ini penayangan filem bergenre seram samada hasil terbitan dalam mahupun luar negara semakin meluas dan dikhuatiri berupaya menjejaskan akidah masyarakat. Data yang telah dikeluarkan oleh FINAS menunjukkan sepanjang tahun 2003 sehingga kini sebanyak lebih kurang 126 buah filem seram telah ditayangkan di seluruh negara. Lambakan filem bergenre seperti ini menunjukkan ianya semakin diterima oleh masyarakat setempat. Namun, lambakan filem ini dikhuatiri boleh menjejaskan akidah kerana sesebuah filem mungkin sahaja menayangkan visual yang tidak benar mahupun membesar-besarkan perkara yang kecil dan memperkecilkan perkara yang besar. Pandangan yang salah ini bukan sahaja menaikkan emosi tetapi akan memberikan persepsi yang salah terhadap agama. Artikel ini akan membincangkan dapatan daripada sorotan kajian tentang hubungan antara penontonan filem seram dengan penjejasan akidah. Sorotan mendapati bahawa terdapat lima elemen yang boleh menyebabkan seseorang itu dipengaruhi oleh media iaitu peringkat umur, tahap pendidikan/level IQ yang rendah, kekerapan masa menonton, daya tarikan oleh media dan tahap pegangan agama yang rendah. Elemen-elemen ini perlu diuji untuk melihat keabsahannya terhadap kesan filem bergenre seram.

 Kata kunci: Filem seram, menjejaskan akidah

Author Biographies

Siti Aisyah Hadi Munir @ A. Hadi, The National University of Malaysia
Department of Da’wah and Leadership Studies
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
Muhammad Faisal Asha'ari, The National University of Malaysia

Lecturer,

Department of Da’wah and Leadership Studies
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia

References

Abd Aziz Itar. 2007. Perbanyakkan filem berunsur keislaman. Utusan Malaysia online, 12 Disember: 15

Adil Akhyar. 2010. Khurafat Alam Melayu. Johor: Pustaka Azhar.

Alexander Darius Ornella. 2014. Film, television and the body. Journal Of Religion, Media & Digital Culture 3(1): 1-7.

Anon. 2006. Kerana VCD Lucah Adik Dirogol Abang. Berita Harian, 8 Mac: P1.

Anon. 2007. Kawal Filem Seram, Tahyul. Berita Harian. 27 Mei: 15

Anon. 2008. Kesan Buruk Filem Hantu. Utusan Malaysia Online. 11 Mei: 5

Armfield, G. G., and R. L. Holbert. 2003. The relationship between religiosity and Internet use. Journal of Media and Religion 2(3): 129-144.

Azhar Ibrahim Alwee. 2006. Pembomohan dan kebertahanannya: Suatu tinjauan kritis. The Reading Group, Singapore.

Bart Peterson. 2011. Media Violence Has Harmful Effects On Young People. Dlm. Noel Merino (pnyt.). Media Violence. United States Of Amerika: Greenhaven Press.

Bjarne M.Holmes dan Kimberly R. Johnson. 2009. Where Fantasy Meets Reality: Media Exposure, Relationships Beliefs and Standarts, And The Moderating Effect Of A Current Relationship. Dlm. Ellen P. Lamont (pnyt.). Social Psychology: New Research. New York: Nova Science Publishers, Inc.

Dale Kunkel. 2011. Television Violence Increase Aggression In Children. Dlm. Noel Merino (pnyt.). Media Violence. United States Of Amerika: Greenhaven Press.

Donald f. Roberts & Wilbur Schramm. 1993. Kanak-kanak belajar daripada media massa. Dlm Terj. Wan Azaham Wan Mohamad & Zainal Abidin Bakar. Proses dan kesan komunikasi massa. Jil 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

George Gerbner, Larry Gross. 1979. Living With The Television: The Violence Profile. Dlm. Horace Newcombe (pnyt.). Television: The Critical View. Edisi ke-2. New York: Oxford University Press.

George Rodman. 2012. Mass media in a changing world. Edisi ke- 4. New York: McGraw Hill Companies, Inc.

Gerlach V.S & Ely D.P. 1980. Teaching and Media: A systematik approach. Eaglewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.

Haron Din. 2009. Banyak kesan negatif penyiaran filem seram. Harakah Daily Online. 27 April:3-5

Huesman L.R dan Leonard D. Eron. 1984. Cognitive processes and the persistence of aggressive behavior. Aggressive behavior 10 :243-251

Judith Van Evra. 1990. Television and child development. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers

Mallick S.K dan McCandeles B.R. 1996. A Study Of Catharsis Of Aggression. Journal of personality and social psychology Jil 4: 591-596.

Mariam F. Alkazemi. 2013. Students’ spiraling silence and willingness to communicate about religion in the united states: an exploration of the media’s role in stigmatizing religion. Journal of Media and Religion 2(1): 1-27.

Mohd Azmi Abdul Hamid. 2011. Isu kemudaratan televisyen: Ke arah Penubuhan Badan Pemantau Televisyen dalam Kalangan Rakyat dalam Pemerkasaan Televisyen. Dlm. Nor Hartini Saari (Penyt.). Mendidik Masyarakat. Kuala Lumpur: IKIM.

Naim Ahmad. 2011. Takut Filem Seram. Utusan Malaysia Online.

Oos Muhammad Anwas. 2003. Pemirsa dan pengaruh televisi dalam budaya dan tatacara hidup. Jurnal Studi Indonesia 14: 90-102

Phil Davignon. 2013. The effects of r-rated movies on adolescent and young adult religiosity: Media as self-socialization. Review of Religious Research 55(4): 615-628.

Rob Nayland dan Chris Near. 2007. Jesus is my friend: religiosity as a mediating factor in internet social networking use. Kertas kerja AEJMC Midwinter Convference. Reno, Nevada. 22-23 Febuari 2007.

Rosly Kayar. 2007. Kelangsangan Dalam Media Dan Kesannya Terhadap Tingkah Laku Agresif Pelajar. Tesis Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan), Universiti Teknologi Malaysia.

Ruzain Syukur Mansor. 2012. Unsur Khurafat Sebagai Hiburan. Majalah Cahaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mac: 4-6.

Siti Hanisah Sabri. 2014. Unsur-unsur khurafat dalam filem mistik di malaysia. Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tom Grimes, James A.Anderson, Lori Bergen. 2008. Media Violence and Aggression: Science and Ideology. Sage Publications: United States of America.

Wan Norina Wan Hamat, Zaharah Hussin, Ahmad Fkrudin, Mohamed Yusoff, Ahmad Arifin Sapar. 2013. Pengaruh media massa terhadap penampilan akhlak pelajar Islam politeknik Malaysia. The Online Journal Of Islamic Education 1(1):17-27.

Wilbur Schramm; Jack Layle; Edwin B. Parker. 1961. Television in the lives of our children. Standford University Press: California.

Published
2017-07-30
How to Cite
Hadi Munir @ A. Hadi, S. A., & Asha’ari, M. F. (2017). KESAN FILEM SERAM TERHADAP PEGANGAN AGAMA: SUATU TINJAUAN LITERATUR. Al-Hikmah, 9(1), 33-48. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/187
Section
Articles