HUBUNGAN INSENTIF KEIMANAN DAN AMALAN PENGAJARAN: KAJIAN TERHADAP GURU TAHFIZ SWASTA DI NEGERI PERAK

  • Mohamad Marzuqi Abdul Rahim UPSI
  • Abd Hadi Borham
  • Wahyu Hidayat Abdullah
  • Muhammad Akramin Kamarul Zaman

Abstract

Relationships of Faith Incentives and Teaching Practice: A Study on Private Tahfiz Teachers in the State of Perak

Kajian ini bertujuan untuk menyingkap insentif keimanan dan hubungannya dengan amalan pengajaran guru di maahad-maahad tahfiz al-Quran swasta Negeri Perak. Kajian telah melibatkan (33) orang guru sebagai sampel secara rawak mudah di Maahad-maahad Tahfiz terpilih. Bagi mencapai objektif kajian satu set soal selidik yang mengandungi (15) item bagi mengukur insentif keimanan yang telah diberikan kepada para guru dan (10) item digunakan sebagai instrumen untuk mengukur amalan pengajaran. Dapatan dari soal selidik dianalisis secara deskriptif menunjukkan secara keseluruhan tahap insentif keimanan yang telah diberikan oleh pengurus atau pentadbir maahad berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min (4.60) manakala tahap amalan pengajaran guru adalah sederhana dengan nilai min (3.44). Dapatan kajian turut menunjukkan hubungan yang signifikan antara insentif keimanan yang diberikan oleh pengurus maahad dan amalan pengajaran guru. Implikasi kajian merumuskan amalan pengajaran guru perlu dipertingkatkan terutama kepada aspek pemahaman ayat-ayat al-Quran dalam kalangan pelajar tahfiz.


References

Al-Quran

Ab. Halim Tamuri. (2005). Hala tuju dan cabaran pendidikan Islam dalam era globalisasi. Kertas kerja seminar pendidikan dan penghayatan Islam. Tanjung Malim: Jabatan TITAS, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

A.Rahman et.al (2015) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Salak Didik Dengan elemen Nyanyian Dan Elemen Pantun Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – J ISSN: 2180-4842. Vol. 5, Bil. 1 (Mei 2015): 53-60

Al-Ahwani, Ahmad Fuad. (1995). At tarbiyyah fil islam aw ta’alim fi ra’yil Qabisi. Kaherah: Darul Fikr al-Araby.

Al-Ibrahim, Muhammad Uqlah (1988). Hawafizul amal baina Islam wa al- nazariyyat al-wadiyyah. Amman. Maktabah Risalah Al-Hadisah

Al-Khatib, Ahmed. (2009). Al-Taalim al-Aliy: al-isykaliyyat wa tahdiyyat. Irbid : Alamul kutub al-hadith.

Al-Nu'my, Abdullah Amin. (1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabisi (Terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Qabisi, Abi Hasan Ali Muhammad bin Khalaf. (1955). Ar risalah al mufassolah li ahwal al mua’llimin wa ahkam al- mua’llimin wa mutallimin. Kaherah: Dar Ehya’ al Kutub al Arabiyyah.

Al-Rabie, Saied bin Hamad. (2008). Taa'lim al-Aliy fi asri al-ma'rifah. Amman: Dar el-Syuruq.

Alsagof, Sharifah Alawiyah. (1983). Ilmu penddikan pedagogi. Kuala Lumpur: Heinemann Asia.

Al-Sarayirah, Khalid Ahmad. (2009). Al-tamasul al-tanzimi wal ada' al-wazifi fil idarat al-jamiat. Amman: Dar Kunuz Al-makrifah.

Al-Tal, Said Musyrif. (1997). Qawaid al-tadris fi al-jamiah. Amman: Dar al-Fikir li al-tibaah wa al-nasyr.

Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri, & Misnan Jemali. (2013). Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education , 1 (1), 28-39.

Badar, H. A. (1985). Daur Al-Deen Al-Islami Fi Nizom Dawafi` Wa Hawafizul Amal Lada A'dha` Haiati Tadris Bijamiatai Daulatai Al-Kuwait Wal Urdun. Majallat Al-Ulum Al-Ijtimaiyyah, 13(4), 291-328.

Brymen, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative data analysis with SPSS Release 8 for Windows: A guide for social scientists. London: Routledge.

Dalip, A.R , T. Subahan Mohd Meerah. (1991). Isu-isu latihan mengajar. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Dalip, A.R. (1993). Teknik Pengajaran dan Pembelajran Pengetahuan Agama Islam di Sekolah Menengah. Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Darul Quran. (2017). Maklumat korporat: sejarah Darul Quran. Retrieved Feb 12, 2017 from http://www.darulquran.gov.my/.

Fadhlullah, A. F. (1996). Al-Ujur wal Hawafiz fil Islam: Qadaya Manhajiyyah. Al-Majallat Al-Arabiyyah Liddirasat Al-Amniyyah wa Al-Tadrib(22), 45-71.

Ismail Md Zain. (1997). Keberkesanan reka bentuk pengajaran bersistem di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah. Tesis PHD yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang.

Jasmi K.A 2009. Guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia: satu kajian kes.Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Yayasan Addin Perak. (2017). Latar belakang Maahad Tahfiz Addin. Retrieved Mei 12, 2016 from https://maahadtahfizaddin.edu.my/

Mohamad Marzuqi Abd Rahim. (2008). Pengajaran mata pelajaran hafazan al-quran: suatu kajian maahad tahfiz al-quran zon tengah. Laporan Projek Sarjana ,Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia: Universiti Pendidikan Sultan Idris

Reigeluth, C. M. and Stein, F. S. (1983). Instructional design theories and models: an overview of their current states. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum

Sabri Nordin (2017). Senarai Guru Maahad Tahfiz Al-Quran wa al-Qiraat Addin Perak.

Sahril Marzuki, Zainun Ishak, Lee Pau Wing & Saedah Siraj . (1993). Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Salleh Mohd. (1997). Pendidikan Islam: falsafah, pedagogi dan metodologi. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Shalaby, Ahmad. (1978). At-Tarbiyah al-islamiyyah nuzumuha wafalasifatuha. Mesir: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah.

Published
2018-08-01
How to Cite
Abdul Rahim, M. M., Borham, A. H., Abdullah, W. H., & Kamarul Zaman, M. A. (2018). HUBUNGAN INSENTIF KEIMANAN DAN AMALAN PENGAJARAN: KAJIAN TERHADAP GURU TAHFIZ SWASTA DI NEGERI PERAK. Al-Hikmah, 10(1), 79-94. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/292

Most read articles by the same author(s)