NILAI-NILAI MURNI DALAM KEPIMPINAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH MUALIM

  • Mohamad Marzuqi Abdul Rahim UPSI
  • Abd Hadi Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Ummu Maisaroh Budiyono
Keywords: Nilai Murni, Kepimpinan Pengajaran, Guru Pendidikan Islam, Pencapaian Murid

Abstract

Islam adalah agama yang berteraskan kepada ilmu pengetahuan dan nilai murni seperti yang diwahyukan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk insan yang seimbang di antara ilmu dan nilai (adab). Kertas ini bertujuan membincangkan senario kepimpinan pengajaran Guru Pendidikan Islam (GPI) berasaskan nilai-nilai murni Islam di sekolah menengah di Malaysia. Bagi mendapatkan maklumat, satu kajian telah dijalankan di dua buah sekolah menengah Daerah Mualim Perak. Data diperoleh melalui instrumen soal selidik yang diedarkan kepada murid di sekolah-sekolah tersebut. Sampel kajian ialah sebanyak 172 orang murid yang telah memberi maklum balas kepada soal selidik yang diedarkan. Seterusnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23.00. Dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhan kepimpinan pengajaran islamik GPI berada pada tahap yang tinggi, begitu juga pencapaian murid dalam mata pelajaran pendidikan Islam turut berada pada tahap yang tinggi. Di samping itu dapatan menunjukkan kepimpinan pengajaran islamik guru pendidikan Islam mempunyai hubungan yang signifikan sebanyak (53%) dengan penguasaan mata pelajaran pendidikan Islam. Implikasi kajian merumuskan amalan kepimpinan pengajaran berteraskan nilai-nilai murni Islam oleh GPI merupakan salah satu faktor yang boleh meningkatkan penguasaan mata pelajaran pendidikan Islam murid.

Kata Kunci:Nilai Murni, Kepimpinan Pengajaran, Guru Pendidikan Islam, Pencapaian Murid.

References

Syeikh Abdullah Basmieh (Penterjemah). 2013. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary. 2010. Amalan pengajaran guru Pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep al-mu’allim. Journal of Islamic and Arabic Education 2: 43-56.

Ab. Halim Tamuri & Khadijah Abdul Razak. 2003. Pengajaran akhlak di sekolah menengah: Persepsi pelajar-pelajar. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 3): Antara tradisi dan inovasi. Bangi, Selangor: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Rafiki & Kalsom Abdul Wahab. 2014. Islamic values and principles in the organization: A review of literature. Asian Social Science 10 (9): 1-7.

Ahmad Sukari Mohamad & Mohd Nizam Sahad. 2014. Teori kepimpinan guru dalam pendidikan berasaskan pemikiran al-Ghazali: Satu perbandingan dengan teori kepimpinan pendidikan barat. Afkar (Edisi Khas): 163-196.

Bernama. 2016. Tanjong Malim kini dikenali daerah Muallim. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/tanjong-malim-kini-dikenali-daerah-muallim-89028. Dicapai pada 1/12/2021.

Chua Yan Piaw. 2006. Asas Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur. McGraw Hill.

Fathiah Saini. 2005. Kepimpinan pengajaran daripada perspektif Islam di sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur. Kertas projek Sarjana. Universiti Malaya.

Hussein Mahmood. 1993. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Ibnu Taimīyah. 1971. Al-Siyāsah al-Syarī’at fī Iṣlaḥ al-Ra’ī wa al-Ra’yat. Beirut: Dār al-Sha’ab.

Kamarul Azmi Jasmi. 2010. Guru cemerlang pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia: satu kajian kes. Tesis PhD. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Razaleigh Muhamat@Kawangit, Marlon Pontino Guleng & Abur Hamdi Usman. 2019. Response of Muslim minority towards the implementation of Arabic language and Islamic value education program in public schools in the Philippines. Humanities & Social Sciences Humanities & Social Sience Reviews 7 (4): 572-579.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement 30 (3): 607-610.

Mahani Abdullah. 2016. Pemimpin Dan Kepimpinan Menurut Perspektif Islam. Melaka: Jabatan Pendidikan, Maktab Perguruan Perempuan Melayu.

Mohamed Sulaiman, Nur Arfifah Abdul Sabian & Abdul Kadir Othman. 2014. The understanding of Islamic management practices among Muslim managers in Malaysia. Asian Social Science 10 (1): 189-199.

Mohd Khairuddin Abdullah, Khalid Hj Johari, Ag Yusof Ag Chuchu & Halimah Laji. 2014. Komunikasi Guru Dalam Bilik Darjah Dan Tingkah Laku Delinkuen Murid Sekolah Menengah. Jurnal Pemikir Pendidikan 5 (1): 59-78.

Mohd Syaubari Othman & Ahmad Yunus Kasim. 2017. Hubungan pelaksanaan komposisi pembelajaran yang mengintegrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dengan pencapaian pelajar di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Journal of Human Development and Communication 6: 113-128.

Nik Azis Nik Pa & Roshara'madan Mohd Hashim. 2015. Makna akhlak bagi seorang murid tahun lima. The Online Journal of Islamic Education 3 (1): 41-53.

Nik Mutasim Nik Ab. Rahman, Mohamad Adnan Alias, Sharmin Shahid, Mohamad Abdul Hamid & Syed Shah Alam. 2013. Relationship between Islamic Human Resource Management (IHRM) practices and trust: An empirical study. Journal of Industrial Engineering and Management JIEM 6 (4): 1105-1123.

Noor Hidayah Zainudin. 2014. Hubungan antara kepimpinan Islam dan komitmen kerja pensyarah: Kajian di Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah. Tesis Sarjana. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Nor Anisah Abu Hanipah & Razaleigh Muhamat. 2017. Teori kepimpinan dari perspektif Islam dan Barat dalam terma kepimpinan transformasi. al-Hikmah 9 (2): 141-153.

Norashikin Abu Bakar, Ramli Basri & Foo Say Fooi. 2015. Hubungan kepimpinan guru dengan pencapaian akademik pelajar. International Journal of Education and Training 1 (2): 1-11.

Printy, S., & Liu, Y. 2020. Distributed leadership globally: The interactive nature of principal and teacher leadership in 32 countries. Educational Administration Quarterly 57 (2): 290-325.

Qaradhawi, Y. 2003. Islam dan Globalisasi Dunia. (Terj.). Jakarta: Pustaka al-Kauthar.

Rosnijah Arolah., & A'dawiyah, Ismail. 2019. Peranan guru pendidikan Islam membentuk akhlak pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Kunak Sabah. al-Hikmah 11 (1): 74-87.

Saharia Ismail. 2015. Pembangunan insan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Journal of Human Capital Development 8 (2): 83-99.

Saroyono. 2016. Konsep fitrah dalam perspektif Islam. Jurnal Studi Islam 14 (2): 161-174.

Siti Faizah Said. 2019. Hubungan pendekatan kolaboratif terhadap pencapaian program Pendidikan Islam Sekolah Rendah di Semenanjung Malaysia. Tesis PhD. UPM.

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi & Muhammad Azhar Zailaini. 2016. Akhlak guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Akademika 86 (2): 31-42

Abur Hamdi Usman, Rosni Wazir,Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib, & Khairul Munzir Ibrahim. 2017. Prophetic based on education: A value added for social change. Advanced Science Letters 23 (11): 10855-10858.

Young, M.D., Fuller, E., Brewer, C., Carpenter, B. & Mansfield, K.C. 2007. Quality leadership matters. Policy Brief Series 1 (1): 1-8.

Zafar Saleem, Muhammad Tahir, Malik Sajid, Rahman Khattak. 2016. Principles of effective management according to Quran and Sunah al-Idah 33 (2): 102-110.

Published
2021-06-29
How to Cite
Abdul Rahim, M. M., Borham, A. H., & Budiyono, U. M. (2021). NILAI-NILAI MURNI DALAM KEPIMPINAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH MUALIM. Al-Hikmah, 13(1), 3-20. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/433
Section
Articles