PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM MEMBENTUK AKHLAK PELAJAR DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH KUNAK SABAH

  • Rosnijah Arolah Universiti Kebangsaan Malaysia
  • A’dawiyah Ismail Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: Akhlak, Peranan, Guru Pendidikan Islam, Kaunseling

Abstract

Pembentukan akhlak pelajar berkait rapat dengan perlaksanaan aktiviti dakwah di sekolah oleh guru pendidikan Islam. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk menganalisis peranan guru pendidikan Islam dalam membentuk akhlak pelajar di sekolah menengah kebangsaan yang terdapat di daerah Kunak Sabah. Reka bentuk kajian adalah kajian tinjauan. Kajian ini dijalankan di tiga buah Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Kunak, yang melibatkan pelajar lelaki dan perempuan di tingkatan empat.  Pengumpulan data melalui instrument set borang soal selidik dan diproses menggunakan perisian komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 23. Data dianalisis secara statistik deskriptif dalam bentuk kekerapan, peratusan dan skor min. Hasil kajian Peranan Guru Pendidikan Islam dalam membentuk akhlak pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Kunak mendapati beberapa item tertentu menunjukkan min yang tertinggi. Antaranya Guru Pendidikan Islam mengajak ke arah kebaikan mendapat skor 59.3% dan min 4.54, Guru Pendidikan Islam memberi bimbingan dan Kaunseling Islam mendapat skor 55.8% dan min 4.48, dan Guru Pendidikan Islam menyampaikan ilmu agama kepada pelajar dan masyarakat mendapat skor 53.9% dan min 4.45. Kajian ini mencadangkan agar pihak guru, ibu bapa dan organisasi pendidikan memberi perhatian kepada diri remaja dalam membentuk akhlak yang baik dan holistik. Pembentukan akhlak dalam kalangan pelajar sewajarnya di pandang serius oleh guru Pendidikan Islam agar terhasil individu muslim yang dapat menyeimbangi nilai-nilai murni dari segi penghayatan dan pengamalan Islam dalam kehidupan.

Author Biography

A’dawiyah Ismail, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Ab. Aziz Mohd Zain. 2001. Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.

A’dawiyah Ismail. 2010. Perlaksanaan Dakwah dan Pengurusan Organisasi: Majlis Perunding Wanita Islam Malaysia (MPWIM). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Halim El-Muhammady. 1985. Peranan Guru dalam Pendidikan Islam. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Raof Dalip. 1993. Teknik pengajaran dan pembelajaran Pengetahuan Agama Islam disekolah menengah. Dlm. Ismail Abd. Rahman (Ed), Pendidikan Islam Malaysia (hlm. 151 71). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab. Halim Tamuri, Mohd Izham Hamzah dan Masribanun Duki. 2007. Penilaian Pelajar-pelajar Sekolah Menengah terhadap Amalan Kepimpinan GPI. Jurnal Pengurusan & Kepimpinan Pendidikan, 17: 33-55.

Asmadi Mohamed Naim. 2003. Maqasid Syariah dan pemikiran pengurusan Islam di Sintok. Latihan Ilmiah.Universiti Utara Malaysia.

Ab. Halim Tamuri. 2010. Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan Konsep Mua’allim. Journal of Islamic and Arabic Education 2.

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1999. The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Faridah Che Husain, Zawiah Mat, Khairul Hamimah Mohamad Jodi & Fuadah Johari. 2008. Pembinaan Modal Insan Melalui Pembentukan Akhlak Individu ke Arah Kemantapan Tamadun Ummah. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-6. hlm. 35-42.

Habib Mat Som & Syed Kamaruzzaman Syed Ali. 2016. Isu Dan cabaran Kompetensi Guru Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Perubahan Kurikulum Di Malaysia. Seminar Antarabangsa Pemerkasaan Pendidikan Islam (Madrasah). 20 & 21 Oktober 2016. Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Ismail Bakar. 2010. Sejarah kepimpinan dan politik ke arah pembentukan jati diri kebangsaan. Dlm. Mohd Yusof Osman (pnyt.). Jati Diri Kebangsaan Manhaj Islam Hadhari. hlm.197-120. Bangi. Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.

KamarulAzmi Jasmi & Siti Fauziyani Md. Saleh@ Masrom. 2007. Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Cemerlang. Successful Family Education and Development. Skudai: Penerbit UTM Press.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2002. Panduan Amali Pendidikan Islam Sekolah Menengah.

Mok Song Sang. 2004. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepas Ijazah) Sekolah Menengah Semester 1 & 2. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd .

Mohamad Muda.1998. Cabaran Dan Harapan Dalam Pendidikan Menghadapi Alaf Baru Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mohd Azam Mahat, Fakhrul Adabi Abd. Kadir. 2011. Perlaksanaan Program Dakwah Di Sekolah Sebagai Suatu Tuntutan Terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mitchelle et al. 1989. Keyboarding A Mastery Approach Comprehensive.

Masribanun Duki. 2004. Penilaian pelajar terhadap kepimpinan guru Pendidikan Islam: Satu kajian di Daerah Kuala Selangor. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd. Najib Najmuddin. 2003. Hubungan antara amalan agama dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar Melayu. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Universiti Malaya.

Muhammad Hisyam Mohamad. 2009. Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif: Pendekatan di Malaysia dalam Khairul ‘Azmi Mohamad, et al. (Eds.) Ke Arah Umat Hadhari; Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuan. Hlm. 231-261.

Nooraini Othman & Salasiah Khairollah. 2013. Explorasi Hubungan antara Personaliti Islamik dan Gaya Keibubapaan. International Journal of Islamic Thought, Vol. 4: (Dec.).

Norsiah Sulaiman, S. Salahuddin Suyurno & Fairuzah Hj. Basri. 2004. Pendidikan Islam: Tinjauan Metodologi Silam dan Realiti Hari Ini. 52 / ISoIT 2004.

Omardin Ashaari. 2002. Pengurusan Sekolah Suatu Panduan Lengkap. Kuala Lumpur: Utusan Publications&Distributors Sdn Bhd.

Rozana Abd. Rahim dan Nor Hashimah Hashim. 2005. Penerapan Nilai-nilai Murni dalam Pendidikan Sekolah Rendah. Prosiding Seminar Pendidikan JPPG 2005. Universiti Sains Malaysia.

Sabariah Sulaiman, Maimun Aqsha Lubis & Nooraini Sulaiman. 2008. Keunggulan Falsafah Pendidikan Islam Berbanding Falsafah Pendidikan Barat Dalam Menjana Modal Insan Cemerlang. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-6, hlm. 157-165.

Siddiq Fadzil. 2009. Jati Diri dan Psikik Melayu. Kajang: Kolej Dar al-Hikmah.

Suradi Salim. 1996. Bimbingan dan Kaunseling. Kuala Lumpur: Utusan Publications Distributors Sdn. Bhd.hlm.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Faridah Binti Che Husain.2006. Pendekatan Kaunseling Dalam Dakwah Bagi kesejahteraan insan dan Peradaban Ummah. Jurnal Usuluddin Bil 23-24 (2006) 199-216

Wrenn, C.G. 1951. Student Personal Work in College. New York: Ronald Press.hlm. 60.

Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Nordin. 2003. Peranan Pendidikan Islam dalam Falsafah Pendidikan Negara. Dlm. Suzalie Mohamad (Ed.), Memahami isu-isu pendidikan Islam di Malaysia. Hlm.15-30. Kuala Lumpur: IKIM.

Wan Muhamad, S. A. A. 2010. Strategi, kaedah dan pelaksanaan dakwah dalam membina jati diri kebangsaan. Dlm. Mohd Yusof Osman (pnyt.). Jati Diri Kebangsaan Manhaj Islam Hadhari, hlm. 85-96. Bangi: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yahya Don. 2005.Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia.Bentong Pahang: PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.

Zahariah Aiyub. 2005. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pelajar terhadap pembelajaran Pendidikan Islam. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Universiti Malaya.

Zulfan Nasution. 2001. Menangani Masalah Remaja Islam. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.

Published
2019-06-15
How to Cite
Arolah, R., & Ismail, A. (2019). PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM MEMBENTUK AKHLAK PELAJAR DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH KUNAK SABAH. Al-Hikmah, 11(1), 74-87. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/348