METOD DAKWAH MOHD FADLI YUSOF DALAM PENGISLAMAN SUKU KAUM MASYARAKAT MURUT DI PEDALAMAN SABAH

  • Abd Hadi Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  • Wahyu Hidayat Abdullah
  • Mohamad Marzuqi Abdul Rahim
  • Muhammad Akramin Kamaruzaman

Abstract

Suku kaum Murut merupakan salah satu etnik pribumi yang kedua terbesar dan tertua di negeri Sabah.Masyarakat Murut masih kurang beragama Islam berbanding Kristian khususnya di pedalaman Sabah. Dalam konteks ini, Mohd Fadli Yusof merupakan seorang pendakwah bebas telah mendekati masyarakat non-muslim khususnya daripada suku kaum Murut di pedalaman Pensiangan Sabah sejak tahun 2011. Beliau telah berjaya mengislamkan seramai 269 non-muslim di pedalaman Sabah,yang terdiri  daripada suku kaum Murut. Bagi melihat perkara tersebut, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti metod dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman suku kaum masyarakat Murut di pedalaman khususnya di Pensiangan. Reka bentuk kajian yang digunakan secara kualitatif dengan kaedah pemerhatian ikut serta dan temu bual berdasarkan persampelan bertujuan. Pemilihan responden juga melibatkan pelbagai pihak bagi mengukuhkkan kesahan data. Hasil kajian menunjukkan metod dakwah Mohd Fadli Yusof yang dikenal pasti ialahmemahami psikologi mad’u,menarik psikologi madʻū dengan kelainan dan kesamaan, membina hubungan sosial yang baik dengan golongan madʻū, menggunakan komunikasi berhemah dan menarik psikologi mad’u dengan masjid.Dakwah beliau telah diterima baik oleh golongan madʻū dalam suku kaum Murut yang beragama Kristian dan pagan. Dapatan ini juga menunjukkan pengislaman tersebut telah meningkatkan jumlah penganut Islam dalam kalangan suku kaum Murut di Sabah.

Kata Kunci: Metod dakwah, Mohd Fadli Yusof, Murut, Pedalaman Sabah

Author Biography

Abd Hadi Borham, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Jabatan Pengajian Islam,
Fakulti Sains Kemanusiaan,
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

References

“Cerita mengenai Adat Istiadat Suku Kaum Murut Pensiangan,” Laman Web Rasmi Kerajaan Negeri Sabah, dicapai 30 Mac 2014, http://ww2.sabah.gov.my/pd.nbw/dcm/doc-28.html.

Ab. Aziz Mohd Zin.(1999).Psikologi Dakwah. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

ʻAbd al-Karīm Zaydān. (1998). Usūl al-Da‘wah. Beirut: Al-Risālah Publisher.

Abdul Aziz @ Robert Sinngah. (2014). Saudara baru Murut di Kampung Padang, Sepulut Pensiangan.Temu bual. 16 Januari.

Abdul Hakim Mohad.(2010). Spiritual Journey of Murut Tahol and Its Effect to their Headhunting Practise.International Journal of Science and Humanity 4, 39, 427.

Aishah et al. (2011).Conversions Pattern Among Muallafs at Pusat Bimbingan Islam Sultan abdul Halim Mua’zam Syah Kedah Darul Aman (PUSBA).Elixir International Journal Social Science 34, 2509-2519.

Ghazali Basri. (1999).Gerakan Kristian. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jacqueline Pugh-Kitingan. (2012). ‘Murut.’Murut & Pelbagai Etnik Kecil Lain di Sabah, ed. Kntayya Mariappan & Paul Porodong. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia.

Jamuddin Lorrie @ Najmuddin. (2014).Ketua Penduduk Kampung Padang, Sepulut Pensiangan.Temu bual. 16 Januari.

Judith A. Nagata. (1986). ‘The Impact of Islamic Revival (Dakwah) on the Religious Culture of Malaysia.’Religion, Values and Development in Southeast Asia, ed., Bruce Matthew & Judith A. Nagata. Singapura: Institute of Southeast Asia Studies. 41-45.

Ma, Yunus Abdullah Zheng. (2008). Manāhij al-Dakwah al-Islamiyyah li al-Sinni Ghayri al-Muslimin fi Kuala Lumpur.Tesis Doktor Falsafah. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mat Zin Mat Kib. (2003).Kristian di Sabah 1881-1994.Bangi: Penerbit Universiti Kebangssan Malaysia.

Mohd Fadli Yusof. (2014). Pendakwah Bebas di Sabah.Temu bual. 14 Januari.

Mohd Noor Abdullah. (1976). Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mohd Yusof Hussain. (2009). ‘Barriers and Obstacles to Islamic Da‘wah.’Reading in Islamic Da‘wah, ed. Mohd. Yusof Hussain. Kuala Lumpur: International Islam University Malaysia Press.

Muhammad @ Micheal. Saudara baru Murut Kampung Padang, Sepulut Pensiangan. Temu bual. 16 Januari 2014.

Muhammad Abu Bakar. (1987).Penghayatan Sebuah Ideal, Suatu Tafsiran Tentang Islam Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Ayyub @ Jelirus. Saudara baru Murut Kampung Piowuo, Pensiangan.Temu bual. 16 Januari 2014.

Muhammad Suffian Mohd Sulaiman. (2014). Pembantu Mohd Fadli Yusof di Kampung Padang, Sepulut Pensiangan, Sabah. Temu bual. 14 Januari.

Muhammad Yusof@ Joseph. (2014). Penduduk di Kampung Padang, Mukim Sepulut Pensiangan. Temu bual. 16 Januari.

Osman Abdullah @ Chuah Hock Leng & Abdul Salam Muhamad Shukri. (2008). Muslim Converts in Malaysia: The Problem of Cultural Adjustment. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.

Pamail. (2014). Saudara baru, bekas Pastor Gereja Kristian Basel, Silungai Pagalungan, Sabah. Temu bual.15 Januari.

Reduan Dollah. (2014). Penolong Pengarah Bahagian Dakwah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).Temu bual. 30 Mac.

Sabah Secara Ringkas. (1989). Kota Kinabalu: Jabatan Penerangan Malaysia, Sabah.

Siti Aidah Hj. Lokin. (2007).Perubahan Sosioekonomi dan Pentadbiran Masyarakat Peribumi Sabah (1881-1963).Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Suraya Sintang. 2012.Dialog Kehidupan dalam Pengalaman Saudara Baru di Sabah.Tesis Doktor Falsafah. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Syed Othman al-Habshi. (1998).‘Kepentingan Pengurusan dalam Dakwah Islamiah.’Prinsip dan Kaedah Dakwah dalam Arus Pembangunan Malaysia, ed. Abdullah Muhammad Zin, Che Yusoff & Ideris Endot. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Taburan Penduduk dan Ciri-Ciri Asas Demografi 2010. (2010). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia.

Tregonning, K.G. (1958). Under Chartered Company Rule (North Borneo 1881-1946). Singapura: Universiti Malaya Press.

Zawiah Ahmad & Suziana Che Wil. (2005). Masyarakat Etnik Sabah dan Sarawak. Kuala Lumpur: Caberawet Publishing Sdn. Bhd.

G.C Wooley. (2004). The Timogun Muruts of Sabah. Kota Kinabalu: Natural History Publications (Borneo).

Ismail Ibrahim. (2012). Warisan Motif dan Corak Murut. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Published
2016-12-30
How to Cite
Borham, A. H., Abdullah, W. H., Abdul Rahim, M. M., & Kamaruzaman, M. A. (2016). METOD DAKWAH MOHD FADLI YUSOF DALAM PENGISLAMAN SUKU KAUM MASYARAKAT MURUT DI PEDALAMAN SABAH. Al-Hikmah, 8(2), 60-80. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/235
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)