Kesan Penggunaan Gajet Kepada Perkembangan Kognitif dan Sosial Kanak-Kanak Prasekolah

(The Effect of Gadget Usage Towards The Development of Cognitive and Social Among Preschooler)

  • Shima Dyana Mohd Fazree UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
  • Siti Marziah Zakaria UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Keywords: gajet, kognitif, sosial, prasekolah, ketagihan.

Abstract

Gajet merupakan alat peranti dalam pelbagai bentuk. Tablet dan telefon pintar merupakan jenis gadget yang sering digunakan. Penggunaan tablet semakin menular di Malaysia khususnya bagi tujuan mendidik anak ataupun menenangkan anak-anak kecil. Kanak-kanak memperuntukkan purata masa yang berbeza kepada alat gajet seperti telefon, radio, TV, permainan tablet, Xbox, iPod dan sistem stereo. Pada zaman ini, ibu bapa lebih menggunakan gajet dan aplikasi dalam gajet untuk mengajar anak-anak. Hal ini akan menyebabkan anak-anak menjadi ketagih kepada penggunaan gajet. Perkara ini akan memberikan kesan kepada kesihatan anak-anak sekaligus menyebabkan perkembangan sosial kanak-kanak terbantut. Kertas konsep ini akan mengulas kesan penggunaan gajet kepada perkembangan sosial dan kognitif kanak-kanak. Hasil sorotan mendapati bahawa penggunaan gadget memberi kesan yang buruk kepada kesihatan kanak-kanan serta perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak. Justeru, ibu bapa perlu memantau penggunaan gadget dan tidak mendedahkannya dalam usia yang awal. Penggunaan pada jangka masa yang lama boleh menjejaskan perkembangan bahasa, kemahiran membaca, memori, dan tumpuan. Penggunaan tanpa kawalan juga akan merosakkan hubungan kekeluargaan dan sosial serta boleh membawa kepada penyakit-penyakit fizikal mahu pun mental.

Kata kunci: gajet, kognitif, sosial, prasekolah, ketagihan.

 

ABSTRACT

Gadgets are devices of a different form. Tablet and smartphone are types of gadgets which have been frequently used. The usage of gadgets is increasing rapidly in Malaysia especially in educating and comforting children. Children spent different amount of time interacting with the gadget like phone, radio, television, tablet games, Xbox, iPod, and stereo system. At present, parents have been using gadget and application in the gadget to educate their children. This will cause the child to be addicted to the gadget use. It will affect the children's health as well as their cognitive and social development. This paper reviews the effect of the gadget’s addiction towards the children's social and cognitive development. Previous studies have shown that the use of gadget among children will lead to negative outcomes in term of children's health as well as their cognitive and social development. Thus, parents need to observe the use of the gadget and not to expose the child to the gadget at a very young age. Rigorous use will deteriorate language development, reading skill, memory, and concentration. Uncontrolled use will impair the family and social relationship as well as leading to both physical and mental illnesses. Keywords: gadget, cognitive, social, preschool, addiction.

Published
2019-10-14
How to Cite
Mohd Fazree, S. D., & Zakaria, S. M. (2019, October 14). Kesan Penggunaan Gajet Kepada Perkembangan Kognitif dan Sosial Kanak-Kanak Prasekolah. Jurnal Wacana Sarjana, 2(4), 1 - 6. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/195