Sikap Pelajar Aliran Perdana terhadap Pelajar Berkeperluan Khas

(Attitudes of Mainstream Students towards Peers with Disability)

  • Nur Adillah Md Abdul Hamid Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan,Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Suziyani Mohamed Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: sikap, persepsi, pelajar aliran perdana, pelajar berkeperluan khas, persekitaran pendidikan

Abstract

Setiap pelajar perlu mempunyai kualiti disiplin ilmu yang relevan, akhlak dan penetapan minda yang sesuai, tingkah laku dan beradab untuk memajukan diri bagi membolehkan mereka memberikan sumbangan kepada keharmonian dan kemajuan keluarga, masyarakat, negara dan komuniti global. Oleh itu, sikap dan persepsi terhadap rakan sebaya mempunyai kebergantungan yang tinggi dalam penglibatan sosial terutamanya terhadap pelajar berkeperluan khas. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sikap positif dan sikap negatif pelajar aliran perdana terhadap pelajar berkeperluan khas. Kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti persepsi pelajar aliran perdana terhadap pelajar berkeperluan khas. Kajian berbentuk tinjauan dijalankan dan sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar aliran perdana iaitu pelajar Tingkatan 1, 2 dan 4. Pengumpulan data dibuat melalui borang soal selidik yang mempunyai 25 item menggunakan pengukuran berskala likert.

ABSTRACT

Every student are acquired to have relevant quality of discipline, attitude and proper mindset behaviour to move forward in order for them to contribute to the harmony and bettermen of the family, society, country and community. Therefore, attitude and perception towards peers are depending on the social involvement especially in special needs students. The aim of the study is to recognise positive attitudes and negative attitudes of mainstream students towards special needs student. This study is also conducted to identify mainstream students’ perception towards special needs student. 30 mainstream students from Form 1,2 and 4 were involved in completing the survey. The collection of the data was through survey form consisted of 25 items by using likert scale measurement.
Keywords: attitude, perception, mainstream students, special needs student

Author Biography

Nur Adillah Md Abdul Hamid, Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan,Universiti Kebangsaan Malaysia

Setiap pelajar perlu mempunyai kualiti disiplin ilmu yang relevan, akhlak dan penetapan minda yang sesuai, tingkah laku dan beradab untuk memajukan diri bagi membolehkan mereka memberikan sumbangan kepada keharmonian dan kemajuan keluarga, masyarakat, negara dan komuniti global. Oleh itu, sikap dan persepsi terhadap rakan sebaya mempunyai kebergantungan yang tinggi dalam penglibatan sosial terutamanya terhadap pelajar berkeperluan khas. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sikap positif dan sikap negatif pelajar aliran perdana terhadap pelajar berkeperluan khas. Kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti persepsi pelajar aliran perdana terhadap pelajar berkeperluan khas. Kajian berbentuk tinjauan dijalankan dan sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar aliran perdana iaitu pelajar Tingkatan 1, 2 dan 4. Pengumpulan data dibuat melalui borang soal selidik yang mempunyai 25 item menggunakan pengukuran berskala likert.

ABSTRACT

Every student are acquired to have relevant quality of discipline, attitude and proper mindset behaviour to move forward in order for them to contribute to the harmony and bettermen of the family, society, country and community. Therefore, attitude and perception towards peers are depending on the social involvement especially in special needs students. The aim of the study is to recognise positive attitudes and negative attitudes of mainstream students towards special needs student. This study is also conducted to identify mainstream students’ perception towards special needs student. 30 mainstream students from Form 1,2 and 4 were involved in completing the survey. The collection of the data was through survey form consisted of 25 items by using likert scale measurement.
Keywords: attitude, perception, mainstream students, special needs student

 

Published
2020-04-26
How to Cite
Md Abdul Hamid, N. A., & Mohamed, S. (2020, April 26). Sikap Pelajar Aliran Perdana terhadap Pelajar Berkeperluan Khas. Jurnal Wacana Sarjana, 4(2), 1-14. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/266