GEJALA ATEIS MELAYU DAN HUBUNGANNYA DENGAN IDEOLOGI LIBERALISME

  • Nurul Syahiidah Fuad Pusat Kajian Usuluddin & Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Nozira Salleh Pusat Kajian Usuluddin & Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Indriaty Ismail Pusat Kajian Usuluddin & Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: Ateis, Melayu, liberal, Malaysia, agama

Abstract

Malaysia merupakan sebuah negara yang meletakkan agama Islam sebagai agama rasminya, namun agama lain juga bebas untuk dianuti oleh setiap masyarakat yang pelbagai bangsa. Ia terangkum dengan jelas dalam Perlembagaan Negara. Namun pada hari ini, Malaysia dilanda oleh pelbagai gejala yang menggugat akidah umat Islam dan perlembagaan Malaysia itu sendiri. Antara gejala tersebut ialah ateisme. Ateisme merupakan satu kepercayaan yang menolak tentang kewujudan tuhan. Hal ini wujud kerana ia dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran liberal yang telah menyerap masuk ke dalam masyarakat Islam. Justeru, kajian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai ateis Melayu dan hubungkaitnya dengan pengaruh ideologi liberal. Kajian ini berbentuk kepustakaan dengan meneliti buku-buku, surat khabar, jurnal dan laman sesawang yang relevan dengan topik yang dibincangkan. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang erat antara perkembangan ateis serta penyebaran ideologi liberal yang mengakibatkan munculnya gejala ateis Melayu di Malaysia.  

References

Abbas Mansur Tammam. 2016. Pengaruh Orientalis terhadap Liberalisasi Pemikiran Islam.

Journal Kalimah 14(1):1-12.

Ahmad Munawar & Zakaria Stapa. 2019. Liberalisme dan Pemikiran Pemimpin Muslim di Malaysia. Jurnal Islamiyyat 41(2):39-49.

Abdul Karim Ali, Mohd Roslan Mohd Nor. 2009. Islam Liberal Isu Dan Cabaran. Selangor: Intel Multimedia and Publication.

Abi Hussain Ahmad bin Faris. 1989. Mu’jam Maqayis al-Lughah. T.t: Dar al-Fikr.

Aziah Tajudin, Mohd. Fazli Tajuid. 2016 Kamus Pelajar Bahasa Melayu Dewan. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2014. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: ISTAC.

Ali Shari’ati.1980. Marxisme and Other Western Fallacies: An Islamic Critique.Terj. R. Campbell. Berkeley: Mizan Press.

Anon. 2017. Anak Melayu Ateis Dikecam, Sinar Harian [7 Ogos 2017].

Anon. 2017. Biadab! Ramai Muslim Murtad Bangga Sertai Kelab Ateis KL. Mynewshub, https://www.mynewshub.tv/ [17 Ogos 2019].

Budhy Munawar. 2010. Argumen Islam untuk Sekularisme. Indonesia: Grasindo

Bagus. L. 2002. Kamus Filsafat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dawkins,R. 2006. The God delusion. London: Bantan Press.

Djokosantoso. 2004. 8 Langkah Strategis Karier. Indonesia: Elex Media Komputindo

Al-Ghazali, Abu Hamid. 1972. Al-Munqid min al-Dalal. Dar al-Kutub al-Hadithah.

Hornby, A.S.1995. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. New York: Oxford University Press.

Hornby, A.S.2001. Oxford Fajar Advanced Leaner’s (English-Malay Dictionary). Terj. Asmah Hj.Omar.Selangor: Penerbit Fajar Baktsi Sdn. Bhd.

Ibn Hazm, Ali ibn Ahmad.2016. Kitab al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Mihal. United States: Wentworth Press.

Jabatan Agama Islam Selangor. 2011. Sister In Islam: Wajah Gerakan Liberalisme Di Malaysia. Selangor: Bahagian Penyelidikan & Pembangunan JAIS.

Jabatan Agama Islam Selangor. 2014. Liberalisme & Pluralisme Agama: Hakikat dan Impak. Selangor: Bahagian Penyelidikan & Pembangunan JAIS.

Al-Juhni, Mani’ bin Hammad.1990. Al-Mausuah al-Muyassarah fi Adyan wal Madhahib wa al-Ahzab al-Muasirah. Jil.1. Riyadh: Dar al-Nadwah al-Alamiah.

Kamus Dewan Bahasa & Pustaka. 2005. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.

The Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur. 2017.

https://www.facebook.com/AtheistRepublic [17 Ogos 2019]

Khalif Muammar.2012. Pandangan Islam terhadap Tradisi dan Kemodenan. Jurnal Hadhari 4(1): 23-48.

Al-Khawarizmi. 2008. Mafatih al-Ulum. Beirut: Dar al-Manahil.

Lawrence C. Becker. 2001. Encyclopedia of Ethics. New York: Routledge

Lukman & Mohd. Nasir. 2011. Mengenal Pemikiran Islam Liberal. Jurnal Substantia 14(1):179-198.

Majlis Agama Islam Selangor.2015. Pasca Modenisme dan Kelangsungan Islam. Selangor: MAIS.

MK Zainal. 2017. Soscili.my https://soscili.my/3-orang-malaysia-kenapa-jadi-atheist-juli- jalaluddin/ [17 Ogos 2019].

Mohd Aizam Bin Masod. 2012. Serangan Ideologi Barat terhadap Pemikiran Umat Islam dan Implikasinya kepada Iman. Jurnal Penyelidikan Islam. 25: 99-118.

Mohd. Fikri Che Hussain. 2011. Awas ancaman orientalis terhadap kita. Selangor: Grup Buku Karangkraf.

Mohd Razif Mohamad Fuad. 2017. Menilai Fahaman New Atheism. http://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/696-bayan-linnas-siri-ke-107-menilai-fahaman-new-atheism [17 Ogos 2019].

Mohammad Ariffin. t.th. Cabaran Akidah:Islam Liberal. Kuala Lumpur: Pejabat Mufti Wilayah.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2004. Sanggahan Salah Tafsir Islam. Terj. Abdul Rahman Rukaini. Selangor: Synergymate Sdn. Bhd.

R.Ozinga, James. 1987. Communism, the Story of Idea and Implementation.New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs.

Riduan Mohamad Nor & Ahmad Adnan Fadhil. 2009. Islam Liberal dan Pluralisme Agama. Kuala Lumpur: Jundi Resources.

Al-Sa’dawi, Nawal & Iat, Hibah Rauf. 2002. Perempuan Agama dan Moralitas: Antara Nalar Feminis dan Islamic Revivalis. Terj. Ibn Rusydi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Woodhouse, Mark B. 2002. A Preface to Philosophy. California: Wadsworth Publishing.

Zainal Madon & Mohd.Sharani Ahmad. 2004. Panduan Mengurus Remaja Moden. Pahang: PTS Publications & Distributors.

Zulkarnain Yusuf. 1996. Gugatan Pemikiran Islam. Pahang: ITM.

Published
2023-06-30
How to Cite
Fuad, N. S., Salleh, N., & Ismail, I. (2023). GEJALA ATEIS MELAYU DAN HUBUNGANNYA DENGAN IDEOLOGI LIBERALISME. Al-Hikmah, 15(1), 47-65. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/400