DAKWAH MELALUI PENDEKATAN USRAH TERHADAP PEMBANGUNAN INSAN MAHASISWA

Dakwah Through Usrah Approach Towards Student Human Development

  • Mohd Muqrie Mohd Sopi Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, FPI UKM
  • Siti Jamiaah Abdul Jalil Lecturer, Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: Dakwah; Usrah; Human Development; Student; Dakwah Organization.

Abstract

Students are the backbone of the country's leadership. Student human development is a pillar of the country's progress. However, in this cyber era, students are no exception to face challenges in facing various external influences that have a negative impact on themselves. Consequently, human development programs need to be developed and strengthened to preserve the quality of student personality. Usrah is one of the dakwah activities for students who have been established in the university for a long time. Usrah is a place to gain knowledge, guide, train and help members develop themselves into faithful, knowledgeable, and charitable people. Therefore, this study uses a qualitative study. Data were collected through library method using document analysis method. Findings show that the usrah approach helps to increase awareness and appreciation of religion as well as affect the human development of students in balancing worldly and ukhrawi demands. In addition, a model of da'wah through the usrah approach to the human development of students was built based on the findings of the study.

References

Abu Urwah. 1990. Risalah Usrah Jilid III. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Afzalur Rahman. 1992. Ensiklopedia Sirah, Sunnah, Dakwah dan Islam jilid 1. Zaharah Salleh (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Munawar Ismail dan Mohd Nor Shahizan Ali. 2019. Kaedah Penyelidikan Sosial. Bangi: Penerbit UKM.

Al-Aluri, Adam Abdullah. 1989. Tarikh al-Da‘wah al-Islamiyyah Baina al-Ams Ila al-Yawm. Qaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Ghazali, Muhammad. 2004. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Jld. 1-5. Misr: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah.

Al-Nawawi, Mahyuddin. 1983. Riyad al-Salihin. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir

Ali Bin Suradin dan Eni Eryanti Yusoff. 2005. Penghayatan Nilai-Nilai Murni Ke Arah Pembentukan Disiplin Pelajar. Prosiding Seminar Pendidikan JPPG 2005.

Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib. 1977. Islam: Faham Agama dan Asas Akhlak. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

Awang Nazarudin Bin Awang Drahman & Maimun Aqsha Bin Abdin Lubis. 2017. Amalan Kerohanian Membentuk Disiplin Pelajar. Simposium Pendidikan Diperibadikan: Perspektif Risalah An-Nur (Sprin 2017): 28-36.

Bahagian Latihan Kepimpinan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa. 1995. Usrah; Personality Development Course. Gombak: Unit Percetakan UIA.

Berita Harian, 24 Disember 2017. https://www.bharian.com.my/berita/kes/2017/12/367090/kematian-zulfarhan-nhaveen-buka-mata-isu-buli-dera

Berhanundin A. 2000. Pentadbiran Organisasi Dakwah dalam Pengurusan Islam. Abdul Ghaffar Don. et.al. (ed) Dakwah dan Pengurusan Islam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Fairuz Abadi. (t.t). Mu jam Al-Wasit. Beirut: Muassah Al-Risalah.

Ghazali Darul Salam. 1996. “Dinamika Ilmu Dakwah Islamiah”. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Idris Ahmad. 2005. “Panduan Usrah”. Kuala Lumpur: Sarjana Media.

Kamarul Azmi Jasmi. 2016. Pembangunan Insan daripada Perpektif Islam. In Kamarul Azmi Jasmi (Ed.), Ensiklopedia Pendidikan Islam (Ed. Pertama). Skudai Johor: Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia & Persatuan Cendekiawan Pendidikan Islam [Malaysia] (AIES): 102-107.

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. 2011. Usrah Siri 1; Menjana Mahasiswa Muttaqi. Bangi: KUIS.

Mahmud Yunos. 1998. Kamus Arab – Indonesia. Indonesia: Padang, Jakarta.

Mohd Ismail Mustari, Selamat Hashim, Azmi Shah Suratman, Abd. Basit Abd. Samat, Abdul Rahman Hamzah & Abdul Hafiz Abdullah. 2003. Kajian sahsiah pelajar-pelajar sekolah menengah agama kerajaan Johor Kluang, Kluang Johor. Laporan Projek. UTM.

Muhammad al-Ghazali. 1981. Ma‘a Allah. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Muhammad Badir. 1992. Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi al-Tarbiyyah al-Insan. Al-Qahirah: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah bi al-Mansurah.

Norsaadah Din, Yusni Mohamad Yusak, Muhamad Fadzil. 2012. Usrah Wadah Pendidikan: Pengaplikasiannya Melahirkan Insan Terpelajar dan Terdidik. Negeri Sembilan: USIM.

Nurulain Abd Rahim & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. 2018. Perkembangan Usrah Di Malaysia Dan Kepentingannya Kepada Masyarakat: Satu Tinjauan Awal. Manuskrip At-Tahkim 8(6):1-4.

Ranita Manap, Norziah Othman, Siti Nurashidah Ruslan, Khairunnisa Ismail & Aimi Fadzirul Kamarubahrin. 2018. Konsep dan Model Penilaian Terhadap Keberkesanan Program Kerohanian Mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Islam (IPTI) di Malaysia. International Research Management & Innovation Conference.

Rauf Shalabi. 1982. Sikulughiyyah al-Ra‘i wa al-Da‘wah. Kuwait: Dar al-Qalam.

Safwan Ahmad. 2013. Amalan program usrah di sekolah agama menengah: kajian kes di Sekolah Agama Menengah Bestari, Subang Jaya, Selangor. Masters thesis, University of Malaya.

Santrock, J, W. 2011. Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup) Jakarta: Erlangga.

Saharia Ismail. 2015. Pembangunan Insan Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Journal of Human Capital Development 8 (2): 83-99.

Shamsul Azhar Yahya, Mohammad Redzuan Othman & Abu Hanifah Haris. 2017. Tahalluf siyasi dalam perjuangan Ikhwan al-Muslimin di Mesir, 1970-1981. Jurnal Hadhari Edisi Khas 2017: 183-193.

Sulaiman Ibrahim. (2000). Tarbiah Da’awiah untuk Golongan Remaja: Suatu Tinjauan terhadap Manhaj al-Ikhwan al- Muslimin‟ dalam buku Dakwah dan Perubahan Sosial, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, h. 75.

Ya’qub Muhammad Hussin. 2001. Beberapa Panduan Asas Usrah dan Harakah. Selangor: Dewan Pustaka Fajar.

Yasien Mohamed. 1998. Human Nature in Islam. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

Yusuf al-Qaradhawi. 1978. Thaqafah al-Da‘iyyah. Beirut: Dar al-Ahya al- Turath.

Zainudin Hashim, Fakhrul Adabi Abdul Kadir & Yusmini Md. Yusoff. 2015. Pendekatan Hasan Al-Banna Dalam Pembangunan Insan Menerusi Majmu’at Al-Rasail. Jurnal Hadhari 7 (2): 49-62.

Zalinah Mohd Nor. (1990). Pembangunan Insan Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Zainah Anwar. (19900. Kebangkitan Islam di Kalangan Pelajar Malaysia. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd

Published
2022-06-30
How to Cite
Mohd Sopi, M. M., & Abdul Jalil, S. J. (2022). DAKWAH MELALUI PENDEKATAN USRAH TERHADAP PEMBANGUNAN INSAN MAHASISWA. Al-Hikmah, 14(1), 53-69. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/478