PERANAN PROGRAM KEAGAMAAN TERHADAP KEBIMBANGAN DAN KEMURUNGAN DALAM KALANGAN BANDUAN WANITA

  • Siti Jamiaah Abdul Jalil Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Rozmi Ismail Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Yusmini Md Yusoff Jabatan Dakwah & Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam,Universiti Malaya
  • Fariza Md. Sham Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Juwairiah Hassan Jabatan Dakwah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah
Keywords: Program Keagamaan, Kebimbangan, Kemurungan, Kesihatan Mental, Banduan Wanita

Abstract

Banduan wanita sering dikaitkan dengan masalah kesihatan mental. Jika tidak ditangani dengan baik mampu merencatkan proses pemulihan mereka sepanjang menjalani hukuman di penjara. Rentetan daripada itu pelbagai pendekatan dilakukan oleh pihak penjara dalam melaksanakan program pemulihan kepada banduan. Antaranya dengan menggunakan pendekatan keagamaan. Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti peranan program keagamaan dalam mengurangkan masalah kesihatan mental banduan wanita khususnya yang berkait dengan masalah kebimbangan dan kemurungan. Tumpuan diberikan kepada masalah kebimbangan dan kemurungan disebabkan kedua-dua aspek ini sering dikaitkan dengan banduan wanita. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan mengedarkan soal selidik kepada responden yang terdiri daripada 141 orang banduan wanita. Manakala, data kualitatif melalui temu bual bersama 4 orang responden (banduan wanita) menjadi data sokongan kepada data kuantitatif. Hasil kajian mendapati program keagamaan mempunyai hubungan negatif dengan kebimbangan dan kemurungan banduan wanita. Pemahaman dan penghayatan terhadap akidah yang sebenar mampu memberi kesan yang positif terhadap kesihatan mental banduan wanita.

References

Al-Quran al-Karim

Ab. Aziz Md. Zin, Nor Raudah Siren, Siti Jamiaah Abdul Jalil, Mohd. Nor Jefri Mat Midin & Juwairiah Hassan. 2018. Pendekatan Dakwah Terhadap Banduan Di Malaysia. Kuala Lumpur Universiti Malaya.

Ab. Aziz Md. Zin, et. al. 2011. Program Keagamaan Terhadap Golongan Devian Di Malaysia .Prosiding Seminar Serantau Usuluddin Di Institusi Pengajian Tinggi Abad 21: Cabaran Dan Prospek: 279-296.

Abdul Karim Zaidan. 2002. Usūl al-Da’wah: Islam & Dakwah, terj. Solehan Ayub. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Acoca, L. 1998. Defusing the time bomb: Understanding and meeting the growing health care needs of incarcerated women in America. Crime and Delinquency 44 (1): 49-69.

Adnan Aslan. 2001. The fall, evil, and suffering in Islam, In Koslowski, P. (Eds), The Origin and the Overcoming of Evil and Suffering in The World Religions. German: Springer-Science+Business Media, B.V. :24-47.

Ahmad Hisham Azizan & Che Zarrina Sa’ari. 2009. Terapi Solat Dalam Menangani Penyakit Gelisah (Anxiety) Menurut Perspektif Psikoterapi Islam. Jurnal Usuluddin 29: 1-44.

Al-Ghazāli. 2102. Kitāb al-Arbaīn fī Usūl al-Dīn, 40 Prinsip Agama Penyucian Rohani Untuk Meraih Akhlak Terpuji, terj. Mohd. Suhail. Batu Caves: Al-Hidayah Publication.

Al-Ghazāli. t.t. Minhaj al-‘Arifīn. Qāherah: Matba’ah al-Babī al-Halabī wa Awladih.

Al-Kindī. 1983. Fī al-Hīlal li Daf’i al-Ahzān, dalam Rasāil Falsafīyah Lilkindī wa al-Fārābī wa Ibnu Bājah wa Ibnu ‘Arabī, taḥqīq ‘Abd al-Rahman Badawī, Cet. 3. Beirūt: Dār al-Andalas

al-Rāzī, Abū Bakar. 1978. al-Ṭib al-Rūhānī, dalam al-Ṭib al-Rūhānī Li Abī Bakar al- Rāzī, tahqiq ‘Abd al-Laṭīf al-‘Abd. Qāherah: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣrīyah..

Basri Ibrahim, Mohd Safri Al-Azhari & Ahmad Tarmizi Taha. 2013. Pembersihan Jiwa Menurut Al-Quran, Al-Sunnah & Amalan Salafus Soleh. Batu Caves: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd.

Beck, A. T., & Steer, R.A. 1990. Beck Anxiety Inventory Manual. San Antonio, TX: Psychological Corporation.

Blanchette, K., & Brown, S. L. 2006. The Assessment and treatment of women offenders: An Integrative Perspective, England: John Wiley & Sons, Ltd.

Bloom, B., Owen, B. & Covington, S. S. 2003. Gender-responsive Strategies For Women Offenders: Research, Practice, and Guiding Principles For Women Offenders. (atas talian) http://nicic.gov/Library/Files/018017.pdf (9 Oktober 2013)

Che Zarrina Sa’ari. 2001. Penyakit Gelisah (anxiety / al-halū’) dalam masyarakat Islam dan penyelesaiannya menurut psiko-spiritual Islam. Jurnal Usuluddin 14: 1-22.

Fogel, C. 1993. Hard time: the stressful nature of incarceration for women. Issues in Mental Health Nursing 14:367-377.

Girshick, L. B. 1999. No Safe Haven: Stories of Women in Prison. Boston: Northeastern University Press.

Godin, P. & Kendall, K. 2009. Incarceration of Women in Britain: A Matter of Madness”, dalam Women Prisoners and Health Justice: Perspectives, Issues and Advocacy for an International Hidden Population. Ed. Hatton, D. C. & Fisher, A. United Kingdom: Radcliffe Publishing,

Haron Din. 2015. Manusia Dan Islam. Selangor: PTS Millennia.

H. Jalaluddin. 1996. Psikologi Agama, Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada.

Ibn Qayyim al-Jawzīyah. 1992. Kitāb al-Tawbah, tahqīq Sabīr al-Baṭawī. Beirūt: Dār al Jīl.

Imām Abī ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā‘īl bin ‘Ibrāhīm bin Bardazbihi al-Ja’fī al-Bukhārī. 2001. Ṣaḥīḥ Bukhārī, ed. Muhamad Abdul Qādir Ahmad ‘Aṭā, Jil. 1-3, Qāherah: Dār al-Taqwa Lilturāth.

Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. 2003. Provisions for the Hereafter, Sunt. Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam Publisher & Distributors.

Jordan, B., et al. 1996. Prevalence of psychiatric disorders among incarcerated women. Archives of General Psychiatry 53(6):1048-1060.

Kalat, J. W. 2011. Introduction of Psychology, USA: Wadsworth:Gengage learning.

Mahmood Nazar Mohamed. 2001. Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa Dan Tingkah laku Manusia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Maskawīh,. 1985. Tahzīb al-Akhlāq, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

Mohd. Nasir Omar. 2010. Falsafah Akhlak, Bangi: Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhamad Saiful Bahri Yusoff, Ahmad Fuad Abdul Rahim, Mohd Jamil Yaacob. 2009. The Sensitivity, Specificity and Realibility of The Malay Version 12 –Items General Health Questionnaire (GHQ-12) In Detecting Distressed Medical Students. ASEAN Journal of Psychiatry 11(1): 1-8.

Muhammad ‘Uthmān Najātī. 1988. Al-Ḥadīs al-Nabawīi wa ‘Ilmu al-Nafs, Qāherah: Dār al-Syurūq.

Nietzel, M. T., Bernstein, D. A. & Milich, R. 1987. Introduction to Clinical Psychology, New Jersey: Prentice Hall Inc.

Othman Talib 2013. Asas Penulisan Tesis Penyelidikan & Statistik. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia.

Palazidou, E. 2000. Depression In Women. dalam Women and Mental Health. Ed. Dora Kohen, London: Routledge.

Pollock, J.M. 2002. Women, Prison & Crime, USA: Wadsworth Thomson Learning.

Rice, A., Smith, L., & Janzen, F. 1999. Women inmates, drug abuse, and The Salt Lake County Jail. American Jails 13: 43-47.

Rosenfield, S., Philips, J. & White, H. 2006. Gender, race, and the self in mental health and crime. Social Problems 53(2): 161-185.

Singer, M., Bussey, J., Li-Yu, S., & Lunghofer, L. 1995. The psychosocial issues of women serving time in jail. Social Work 40 (1): 103-113.

Siti Jamiaah Abdul Jalil. 2017. Pengaruh program keagamaan dan sokongan sosial terhadap konsep kendiri, kebimbangan dan kemurungan: kajian dalam kalangan banduan wanita di Malaysia. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Malaya.

Siti Jamiaah Abdul Jalil, ‘Adawiyah Ismail, Abu Dardaa Mohamad, Nor Raudah Siren, Juwairiah Hassan, Khairul Hamimah Mohamad Jodi, & Labiba Ahmad. 2020. Penerimaan pendekatan keagamaan dalam pemulihan banduan di penjara Malaysia. al-Hikmah 12(2): 53-74.

Teplin, L., Abraham, K., & McClellan, G. 1996. Prevalence of psychiatric disorders among incarcerated women: 1 pretrial detainees. Archives of General Psychiatry 53 (6): 505-512.

Urbina, M.G. 2008. A Comprehensive Study of Female Offenders: Life Before, During, and After Incarceration, USA: Charle C Thomas Publisher, Ltd.

Veysey, B. 1998. Specific Needs of Women Diagnosed with Meltal Illness in U.S. Jails”, dalam Women’s Mental Health Sources: A Public Health Perspective, ed. Levin, B., Blanch, A., & Jennings, A., Thousand Oaks, CA: Sage.

Yūsuf al-Qardawī. 2005. Fī Fiqh al-Awlawīyāt Dirāsah Jadīdah Fī Daw’i al-Qurān Wa As-Sunah, Qāherah: Maktabah Wahbah.

Zakiah Darajat. 1970. Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental, Jakarta: Gunung Agung.

Portal Rasmi Jabatan Penjara Malaysia. Misi, Visi & Fungsi. (atas talian) http://www.prison.gov.my/portal/page/portal/hijau/visi (17 Oktober 2013)

Laporan Tahunan Jabatan Penjara Malaysia 2005.

Jabatan Penjara Malaysia, Program Terapi Komuniti. (Bahagian Pemulihan Dan Rawatan, Jabatan Penjara Malaysia, t.t). vi-vii.

Jabatan Penjara Malaysia, Program Halaqah Fasa II: Pengukuhan Sahsiah. (Bahagian Pemulihan Dan Rawatan, Jabatan Penjara Malaysia, t.t). iii.

Program Halaqah: Di Institusi Penjara. (Dokumentasi JPM tidak diterbitkan).

Temu bual

Ana, Bibi, & Siti (bukan nama sebenar). (2013). Penguhi Penjara. Penjara Wanita Sungai Udang, Melaka. Temu bual.13 Disember.

Damia (bukan nama sebenar). (2013). Penghuni Penjara. Penjara Wanita Bentong, Melaka. Temu bual. 16 Disember.

Ruzana Binti Abdul Rahman. (2011). Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam. Penjara Wanita Kajang. Temu bual. 6 Jun.

Dazilawati Bt. Daud. (2011) Kader JAKIM. Penjara Wanita Kajang. Temu bual. 6 Jun.

Taklimat Kunjungan Kerja. (2010). Bahagian Dakwah, Jabatan Kemajuan Malaysia (JAKIM) Di Ibu Pejabat Penjara Malaysia Kajang. 9 Februari.

Published
2023-06-30
How to Cite
Abdul Jalil, S. J., Ismail, R., Md Yusoff, Y., Md. Sham, F., & Hassan, J. (2023). PERANAN PROGRAM KEAGAMAAN TERHADAP KEBIMBANGAN DAN KEMURUNGAN DALAM KALANGAN BANDUAN WANITA. Al-Hikmah, 15(1), 78-103. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/499