KEMAHIRAN PSIKOLOGI DAKWAH KEPADA GOLONGAN REMAJA

  • Fariza Md. Sham Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan,Fakulti Pengajian Islam,UKM & Institut Islam Hadhari,UKM Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Pelbagai permasalahan sosial yang melibatkan golongan remaja masa kini memerlukan proses pemulihan yang yang sesuai dengan psikologi dan minat remaja. Dalam dakwah, pendekatan psikologi dakwah merupakan salah satu pendekatan yang menjuruskan kepada pendekatan psikologi yang mengambil kira dari aspek minat dan kesesuaian dengan jiwa remaja. Oleh itu, para pendakwah memerlukan kemahiran psikologi dalam melaksanakan pendekatan psikologi dakwah. Kajian ini adalah  berbentuk analisis kandungan. Hasil kajian  mendapati antara kemahiran psikologi dakwah yang diperlukan ialah kemahiran komunikasi yang sesuai dengan tahap psikologi remaja, kemahiran memahami emosi remaja dan kemahiran merancang aktiviti dakwah mempunyai daya tarikan psikologi.

Kata kunci: Kemahiran Psikologi, Dakwah, Psikologi Da’wah, Golongan Remaja

 

Author Biography

Fariza Md. Sham, Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan,Fakulti Pengajian Islam,UKM & Institut Islam Hadhari,UKM Universiti Kebangsaan Malaysia

Pensyarah

Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan

Fakulti Pengajian islam

Institut Islam Hadhari

Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Al-Quran

Ab.Aziz Mohd Zin.1999.Psikologi Dakwah.Kuala Lumpur:JAKIM

Al-Ghazali.1967.Ihya’ Ulum al-Din.Kaherah:Matabi’ Subhul al-Arab.

Davidoff, Linda L.1980. Introduction to Psychology.New York:MGHBC

Fakhir ‘ Akil.1987. Mu’jam Ilm al-Nafs.Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin.

Fariza Md Sham.2000.Perkembangan Moral, Sosial Remaja dan Pendekatan Psikologi Dakwah.Dlm.Fariza Md Sham,Siti Rugayah Hj.Tibek & Othman Hj.Talib.Dakwah dan Kaunseling di Malaysia.Bangi: Penerbit UKM.

Fariza Md Sham.2009.Perkembangan Emosi Remaja Dari Perspektif Psikologi Dakwah.Dlm.Khidzir Ismail,Jawiah Dakir,Fariza Md Sham,Hanina H.Hamsan.Psikologi Islam Falsafah, Teori dan Aplikasi.Bangi: Institut Islam Hadhari,UKM.

Morris,Charles G.1979.Psychology: An Introduction. New Jersey: PHI.

Published
2015-08-12
How to Cite
Md. Sham, F. (2015). KEMAHIRAN PSIKOLOGI DAKWAH KEPADA GOLONGAN REMAJA. Al-Hikmah, 7(1), 95-103. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/124
Section
Articles