Teknologi Pertukangan Melayu Dalam Pembuatan Kapal Tradisional

(Technology of Malay Carpentry in Traditional Shipbuliding)

  • Nur Farahana Mohd Zaid Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Mohd Yuszaidy Mohd Yusof Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: pertukangan, keupayaan, proses, teknologi, alatan tangan

Abstract

ABSTRAK

Kajian ini berfokuskan kepada teknologi pertukangan melayu dalam pembuatan kapal tradisional. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mendalami dunia pertukangan Melayu kerana pertukangan Melayu semakin dilupakan oleh masyarakat pada zaman moden ini. Terdapat tiga objektif kajian yang telah dikenalpasti dalam kajian ini. Pertama, mengenalpasti jenis kapal yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan. Kedua, menjelaskan proses-proses pertukangan kapal dan yang ketiga ialah menganalisis teknologi yang digunakan dalam pertukangan kapal. Objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti jenis kapal tradisional yang dihasilkan oleh tukang kapal. Selain itu, pengkaji juga akan menerangkan dan menjelaskan proses-proses pertukangan kapal. Pengkaji telah pun mengenalpasti proses-proses pembuatan kapal tradisional daripada informan iaitu tukang kapal itu sendiri. Dan akhir sekali, pengkaji akan mengenalpasti teknologi-teknologi pertukangan kapal sama ada teknologi moden mahupun teknologi terkini. Teknologi yang dimaksudkan ialah teknologi dari segi penggunaan mesin dan juga alatan tangan. Kajian ini menggunakan pendekatan etnografi iaitu kaedah pemerhatian, kerja lapangan, temubual dan bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. Hasil penemuan kajian ini mendapati walaupun teknologi semakin canggih, namun tukang kapal masih menggunakan alatan tangan dalam beberapa proses pertukangan kapal. Ini menunjukkan bahawa tukang sangat menghargai kesenian pertukangan Melayu. Hal ini secara tidak langsungnya dapat mengekalkan kesenian warisan terutamanya untuk generasi yang akan datang.

Kata kunci: pertukangan; keupayaan; proses; teknologi; alatan tangan

ABSTRACT

This research focused on the technology of Malay carpentry in traditional shipbuilding. The main purpose of this research is to explore about Malay carpentry because it has been forgotten by communities in this modern era. There are three objective that was identified in this research. Firstly, to identify the type of ship that highly demanded from customer. Second, to explain about the shipbuilding processes and the third is to analysis the technology used in carpentry. The objective of this study is to identify the type of traditional shipbuilder. In addition, the researcher will also explain about the shipbuilding processes. The researcher has already identified the traditional shipbuilding processes from the informant, the shipbuilder himself. And finally, researcher will identify the carpentry technologies was used whether the old or modern technology. The technology that was meant is technology in terms of machine used as well as hand tools. This study uses ethnographic approaches which include observation methods, fieldwork, interviews and reading materials from the library. The findings of this research show that although the technology has been advanced, shipbuilders are still using hand tools in some of the carpentry processes. This shows that the carpenter really appreciates the art of Malay carpentry. With that, it can preserve the art of heritage especially for new generations.

Keywords: carpentry; ability; process; technology; hand tools.

Published
2020-06-30
How to Cite
Mohd Zaid, N. F., & Mohd Yusof, M. Y. (2020, June 30). Teknologi Pertukangan Melayu Dalam Pembuatan Kapal Tradisional. Jurnal Wacana Sarjana, 4(3), 1 - 7. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/317