Perceptions and Attitudes of the Use of Mobile Phones in English Language Learning

(Persepsi dan Sikap Penggunaan Telefon Bimbit dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris)

  • Amira Nasrin Zulfakar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Noraza Ahmad Zabidi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: mobile learning, language learning, efficiency, constructivist approach, effectiveness

Abstract

ABSTRAK

Mobile Learning promotes learning strategies for 21st century as it is a human-centered approach which is a critical facet in the learning process. It generates opportunities to make meaning, build collaborative teams in a learning environment in tune with the demands of the ICT era of today. As a result, there is keen and wide interest towards Mobile Learning in many fields particularly, in education. The theoretical support for the use of mobile in learning includes the constructivist approach to learning. This paper provides a critical discussion on the attitudes and perceptions of the use of Mobile phones in learning and suggestions for language learning improvements to meet needs of current and future students.

Keywords: mobile learning, language learning, efficiency, constructivist approach, effectiveness

 

ABSTRACT

 

Pembelajaran mudah alih menggalakkan strategi pembelajaran untuk abad ke-21 kerana ia adalah satu pendekatan yang berpusatkan manusia yang merupakan aspek pentin dalam proses pembelajaran. Ia menjana peluang untuk membuat makna, membina pasukan kerjasama dalam persekitaran pembelajaran yang selaras dengan tuntutan era ICT masa kini. Hasilnya, terdapat minat yang mendalam dan luas ke arah pembelajaran mobile dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang pendidikan. Sokongan teori bagi penggunaan mudah alih dalam pembelajaran termasuk pendekatan kontruktivisme kepada pembelajaran. Kertas ini menyediakan perbincangan kritikal pada sikap dan persepsi penggunaan telefon bimbit dalam pembelajaran dan cadangan untuk penambahbaikan bahasa pembelajaran dengan keperluan bertemu pelajar semasa dan akan datang.

 Kata kunci: pembelajaran mudah alih, pembelejaran bahasa, effisien, pendekatan kontruktif, keberkesanan

Published
2020-06-30
How to Cite
Zulfakar, A. N., & Ahmad Zabidi, N. (2020, June 30). Perceptions and Attitudes of the Use of Mobile Phones in English Language Learning. Jurnal Wacana Sarjana, 4(3), 1 - 11. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/326