Wacana Dan Pengaruh Hallyu Dalam Iklan Produk Kecantikan Wanita Berbahasa Melayu: Satu Analisis Wacana Kritis

(Discourse and The Influence of Hallyu for Women’s Beauty Products Advertisements in Malay: A Critical Discourse Analysis)

  • Suziana Mad Saad Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Qurratu‘Aina Muhd Ridhwan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Kajian ini menumpukan pemerhatian terhadap pengaruh budaya popular Korea/ Hallyu dalam iklan produk kecantikan wanita berbahasa Melayu dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Dalam kajian ini, pengkaji bermatlamat untuk mencapai objektif yang berikut. Pertama, mengenal pasti ciri-ciri linguistik (nahu dan leksikal) dan bukan linguistik (semiotik) wacana iklan produk kecantikan berbahasa Melayu yang berkaitan dengan pengaruh Hallyu. Kedua, menganalisis sifat kewacanaan iklan produk kecantikan berbahasa Melayu yang berkaitan dengan pengaruh Hallyu dan ketiga menghuraikan pengaruh budaya popular Hallyu yang tersirat dalam wacana iklan berbahasa Melayu berasaskan intertekstual, semiotik dan keinterdiskursiviti iklan tersebut. Kajian ini memanfaatkan pendekatan analisis wacana kritis yang diperkenalkan oleh Fairclough (1992) dan diubahsuai oleh Idris (2010). Analisis kajian adalah berdasarkan kepada gabungan ciri teks, sifat kewacanaan dan semiotik dalam 30 data iklan produk kecantikan wanita berbahasa Melayu yang diambil menerusi data web. Analisis menunjukkan bahawa walaupun wacana iklan merupakan iklan produk kecantikan buatan Malaysia, ditulis dengan bahasa Melayu bagi pasaran domestik di Malaysia, namun mempunyai pengaruh Hallyu yang terserlah melalui ciri tekstual dan amalan wacana dalam teks yang dikaji. Dapat disimpulkan bahawa selain memberikan alternatif kepada pengguna tentang pemilihan produk kecantikan, ianya juga dapat memberi satu kesedaran baru tentang kewujudan pengaruh Hallyu dalam produk kecantikan wanita di Malaysia.
Kata kunci : Analisis wacana kritis, budaya popular Korea, Hallyu, iklan, produk kecantikan


ABSTRACT
This study focuses on the influence of popular culture of Korea known as Hallyu in Malay-language advertisement beauty products using critical discourse analysis approach. In this study, the researcher aims to achieve the following objectives. First, to identify the characteristics of the linguistic (grammar and lexical) and non-linguistic (semiotic) discourse of Malay -language advertisement beauty products associated with the effect of Hallyu. Second, to analyze the nature of beauty product advertising in the Malay language related to the influence of Hallyu and the third describes the influence of Hallyu implicit in the discourse of Malay-language based on intertextual, semiotic and interdiscursivity. This study utilizes a critical discourse analysis approach introduced by Fairclough (1992) and modified by Idris (2010). The analysis is based on a combination of text, the characteristic of discourse and semiotic in 30 female beauty products in Malay captured through the web. The analysis shows that despite the beauty product was made in Malaysia, written in Malay and marketed in the domestic market in Malaysia, but the effect of Hallyu is evident through the practice of textual and discourse in the texts studied. To conclude, this study does not only shows consumers an alternative to the selection of beauty products but also giving them awareness of Hallyu's influence on women's beauty products in Malaysia.
Keywords: Critical discourse analysis, Korean popular culture, Hallyu, advertisement, beauty products

Published
2020-09-30
How to Cite
Mad Saad, S., & Muhd Ridhwan, Q. (2020, September 30). Wacana Dan Pengaruh Hallyu Dalam Iklan Produk Kecantikan Wanita Berbahasa Melayu: Satu Analisis Wacana Kritis. Jurnal Wacana Sarjana, 4(4), 1 -21. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/344