Pengekalan Budaya Melayu Dalam Masyarakat Melayu Kampung Padang Balang, Gombak

Cultural Preservation in The Malay Kampung Padang Balang, Gombak

  • Nur Qhairun Nabiha Hussin
  • Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff
Keywords: Budaya, kejiranan, pemodenan, Melayu, pengekalan

Abstract

Artikel ini mengenai pengekalan budaya Melayu dalam kalangan masyarakat Melayu di Kampung Padang Balang, Gombak. Kampung Padang Balang bersempadanan dengan Kuala Lumpur yang merupakan pusat ekonomi, pentadbiran dan sosial. Masyarakat di kampung ini sering mengalami pelbagai cabaran dalam usaha untuk mengekalkan budaya mereka. Pemasalahan kajian ini mengenai bagaimana usaha pihak masyarakat di Kampung Padang Balang untuk mengekalkan budaya Melayu daripada pengaruh luar. Objektif kajian ini adalah menganalisis mengenai usaha-usaha masyarakat ini untuk mengekalkan budaya Melayu dalam kehidupan seharian. Metodologi kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini terdiri daripada dua kaedah iaitu kajian lapangan dan kajian keperpustakaan. Kajian lapangan dilakukan di Kampung Padang Balang dengan menggunakan teknik pemerhatian pasif, pemerhatian ikut serta dan tembu bual. Kaedah temu bual menggunakan teknik temu bual separa struktur dan temu bual fokus berkumpulan terhadap penduduk kampung yang berautoriti untuk memperolehi data. Begitu juga, kajian ini turut disokong dengan data sekunder yang diperolehi melalui kajian keperpustakaan. Kajian ini menggunakan teknik analisis tematik dalam usaha menyaringkan dan memperolehi data yang diperlukan. Hasil dapatan baharu mendapati penduduk masyarakat Melayu di Kampung Padang Balang dapat mempertahan budaya Melayu yang mereka warisi walaupun berlaku perubahan masa, kemodenan dan teknologi di sekeliling. Oleh itu, hasil kajian jelas menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di Kampung Padang Balang dapat mempertahankan dan mengekalkan budaya Melayu dalam masyarakat mereka. Justeru itu, kajian ini telah memberi satu sumbangan yang amat bermakna kepada masyarakat dan komuniti dalam usaha masyarakat setempat untuk mengekalkan budaya yang mereka warisi dan amal serta penambah baikan perkembangan kosa ilmu pengetahuan dalam bidang Pengajian Melayu amnya budaya Melayu.

Kata kunci: budaya; kejiranan; kemodenan; Melayu; pengekalan;

 

ABSTRACT

This paper about the preservation of Malay culture among the Malays in Kampung Padang Balang, Gombak. Kampung Padang Balang borders Kuala Lumpur which is an economic, administrative and social center. The community in this village often faces various challenges in order to maintain their culture. The study of how the efforts of the community in Kampung Padang Balang to preserve Malay culture from outside influences. The objective of this study was to analyze the community's efforts to preserve the Malay culture in everyday life. The research methodology uses a qualitative approach. This study consists of two methods, namely field study and library study. Field study was conducted in Kampung Padang Balang by using passive observation techniques, participatory observation and interview. The interview method used semi-structured interview techniques and group focused interviews with authoritative villagers to obtain data. Similarly, this study is also supported by secondary data obtained through a library review. This study uses thematic analysis techniques in an effort to filter and obtain the required data. The new findings have found the population of the Malays in Kampung Padang Balang can defend Malay culture they inherited despite the changing times, modernity and technology around. Therefore, the results of the study clearly shows the efforts made by the Malays in Kampung Padang Balang can maintain and preserve the Malay culture in their communities. Therefore, this study has provided a meaningful contribution to society and the community in local community efforts to preserve the culture they inherited and charity as well as improvement of vocabulary development of science in the field of Malay studies in general culture.

Keywords: culture; neighborhood; modernity; Malay; retention

Published
2022-07-12
How to Cite
Hussin, N. Q. N., & Mohd Yusoff, M. Y. (2022, July 12). Pengekalan Budaya Melayu Dalam Masyarakat Melayu Kampung Padang Balang, Gombak. Jurnal Wacana Sarjana, 6(3), 1-11. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/475