Sekuritisasi dan Pengurusan Keselamatan COVID-19 di Malaysia

Securitization and Security Management of COVID-19 in Malaysia

  • Megat Izzul Hafiz Megat Badrul Sham
  • Sity Daud
Keywords: Sekuritisasi, Covid-19, Pengurusan Keselamatan, Ancaman Bukan Tradisional, Keselamatan Insan

Abstract

ABSTRAK

Implikasi baik dari sudut kesihatan mahupun ekonomi akibat penularan pandemik Covid-19 telah menyebabkan hampir setiap negara menjadikan usaha pengawalan virus sebagai agenda utama keselamatan negara. Dapat diperhatikan langkah-langkah pengawalan virus merangkumi undang-undang drakonian yang menyekat hak-hak asasi manusia. Di Malaysia, Dasar Keselamatan Negara telah dikemaskini dengan turut mengambilkira ancaman Covid-19 dan strategi untuk menanganinya. Perubahan ini membenarkan kerajaan untuk menguruskan ancaman Covid-19 bukan lagi menggunakan kerangka penjagaan kesihatan umum sebaliknya menggunakan tindakan luar biasa. Justeru, bagaimana Malaysia menjadikan isu kesihatan Covid-19 sebagai masalah utama keselamatan negara? Bagi menganalisis permasalahan tersebut, teori sekuritisasi aliran pemikiran Copenhagen dan konsep keselamatan insan telah digunapakai dalam artikel ini. Objektif pertama adalah untukmenganalisis proses peralihan pengurusan Covid19 di Malaysia daripada perbincangan dalam domain politik ‘biasa’ kepada domain keselamatan menerusi lakuan ucapan oleh aktor sekuritisasi. Objektif kedua pula adalah menganalisis penggunaan tindakan-tindakan luar biasa yang menjadi dibenarkan menerusi pensekuritisasian mutakhir seterusnya menganalisis kesan dan keberkesanan tindakan luar biasa yang diambil bagi menguruskan krisis kesihatan Covid-19. Artikel ini menghujahkan bahawa sungguhpun sekuritisasi Covid-19 di Malaysia tidak berjaya mengawal Covid-19 sepenuhnya dengan jumlah morbiditi dan kematian yang banyak serta pelbagai kesannya yang perlu ditanggung oleh masyarakat dan negara, peralihan Covid-19 dari pandemik menjadi endemik biarpun berlaku agak lambat telah memanifestasikan kewajaran tindakan luar biasa diambil bagi mengelakkan sistem kesihatan dan ekonomi negara daripada lumpuh sepenuhnya.

Kata kunci: Sekuritisasi, Covid-19, Pengurusan Keselamatan, Ancaman Bukan Tradisional, Keselamatan Insan

 

ABSTRACT

Health and economic implications of Covid-19 outbreak have led almost every countries to make efforts to control the virus as national security agenda. It is worth noting that measures taken include draconian laws that restrict human rights. In Malaysia, the National Security Policy has been updated to take into account Covid-19 threat and strategies to address it. These changes allow the government to manage Covid-19 threat not just using the usual public healthcare management framework but instead using extraordinary measures. Thus, how does Covid-19 become Malaysia’s national security concern as well as health security? This article adopts Copenhagen School’s securitization theory and human security. It will first traces speech act by securitizing actor to analyze the shift of Covid-19 health issue management in Malaysia from sphere of ‘normal’ politics into security framework. Secondly, the article tries to analyze the use of extraordinary measures allowed through securitization and further analyze the impact and effectiveness of extraordinary measures taken by the government to manage the health crisis. Although securitization of Covid-19 has not completely controlled the transmission of Covid-19 with high morbidity and mortality and various effects to be borne by society and the country, the transition to endemic though delayed has manifested the justification of extraordinary measures being taken to prevent the healthcare and economy system from being completely paralyzed.

Keywords: Securitization, Covid-19, Security Management, Non-Traditional Threats, Human Security

 

Published
2022-11-25
How to Cite
Megat Badrul Sham, M. I. H., & Daud, S. (2022, November 25). Sekuritisasi dan Pengurusan Keselamatan COVID-19 di Malaysia. Jurnal Wacana Sarjana, 6(5), 1-26. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/509