Isu Penghinaan Terhadap Institusi Diraja Malaysia: Analisis Kandungan Akhbar Dalam Talian

  • Syahira Omar
  • Wan Amizah Wan Mahmud

Abstract

ABSTRAK

 

Makalah ini meneliti pembingkaian berita akhbar dalam talian mengenai isu berkaitan penghinaan terhadap institusi diraja.  Kajian ini bertujuan pertama, mengenalpasti jenis visual dan panjang artikel dalam pelaporan berita. Kedua, mengkaji sumber berita manakah yang lebih banyak membincangkan tentang isu ini dan ketiga, mengkaji punca kes saman isu penghinaan institusi diraja yang dipaparkan dalam berita. Akhir sekali, mengkaji perkongsian berita di media sosial oleh pembaca tentang isu penghinaan institusi diraja Malaysia. Tiga akhbar yang dipilih untuk kajian ini ialah akhbar dalam talian Utusan Online, Malaysia Kini dan juga The Star. Hasil daripada kajian ini mendapati wujud pembingkaian yang berbeza pada ketiga-tiga akhbar mengenai isu penghinaan institusi diraja Malaysia ini.

 

Kata kunci:  isu penghinaan, institusi diraja Malaysia, analisis kandungan, akhbar dalam talian,

 

ABSTRACT

 

This article examines the news framing of online newspapers on issues related to contempt towards the Malaysian royal institution. This study aims first, to identify the types of visual and the length of articles in news reporting. Second, to review which news sources will go at length to discuss on this issue and third, to examines the news sources for summon cases pertaining to the contempt towards royal institution featured in the news. Finally, to investigate the of sharing news on social media by readers on the issue of contempt of the Malaysian royal institution. Three online newspapers have been selected in this study i.e. Utusan Online, Malaysia Kini and The Star. Results from this study showed that there are different framings on all three online newspapers on the issue of contempt towards the Malaysian royal institution.

 

Keywords:  issues of contempt, Malaysian royal institution, content analysis, online newspapers,.

Published
2017-12-30
How to Cite
Omar, S., & Wan Mahmud, W. A. (2017, December 30). Isu Penghinaan Terhadap Institusi Diraja Malaysia: Analisis Kandungan Akhbar Dalam Talian. Jurnal Wacana Sarjana, 1(1). Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/56