Hubungan Pengurusan Maklumat Dengan Kepuasan Komunikasi Dalam kalangan Rakan Siswa Yadim

The Relationship Of Information Management With Communication Satisfaction Among Rakan Siswa Yadim

  • Umi Hanisah Jeshri
  • Maizatul Haizan Mahbob
Keywords: Pengurusan Maklumat, Kepuasan Komunikasi, Rakan Siswa Yadim, masalah komunikasi, kepuasan maklumat

Abstract

ABSTRAK

Komunikasi merupakan satu permasalahan yang sering berlaku dalam organisasi yang melibatkan isu kepuasan komunikasi khususnya dalam kalangan kakitangan bawahan. Kepuasan komunikasi ini dikaitkan dengan masalah persekitaran komunikasi, ketidakjelasan maklumat dan kitaran komunikasi. Permasalahan inilah yang membawa kepada kajian ini dijalankan. Begitu juga dalam organisasi Rakan Siswa Yadim (RSY) tidak terkecuali daripada berlakunya permasalahan ini. Jika isu ini kurang diambil perhatian oleh pihak atasan, ia mendatangkan ketidakpuasan komunikasi dan mengakibatkan gerak kerja organisasi terganggu. Sebagai contoh kelancaran dalam merancang program boleh terganggu jika maklumat tidak disalurkan dengan baik. Oleh itu objektif kajian ini ialah untuk menganalisis hubungan pengurusan maklumat dari aspek persekitaran maklumat, ketidakjelasan maklumat dan kitaran komunikasi dengan kepuasan komunikasi dalam kalangan Rakan Siswa Yadim. Teori yang digunakan dalam kajian ini ialah, Teori Maklumat Organisasi Weick. Kaedah kajian yang dijalankan ialah kaedah tinjauan melalui soal selidik yang diedarkan menerusi google form. Seramai 130 orang responden telah menjawab soal selidik ini. Data penyelidikan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensi iaitu korelasi. Dapatan kajian menunjukkan persekitaran maklumat, ketidakjelasan maklumat dan kitaran komunikasi mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan kepuasan maklumat. Keputusan hubungan positif yang signifikan tidak semestinya tiada berlaku masalah komunikasi dalam organisasi ini. Perkara ini diesebabkan oleh masalah komunikasi akan berlaku dimana-mana sahaja organisasi, tetapi yang membezakannya adalah bagaimana anggota organisasi menyelesaikan masalah tersebut. Hasil Kajian ini telah menyokong dan mengesahkan teori Weick kerana menunjukkan korelasi yang signifikan dan positif. Kepuasan Komunikasi sememangnya mempunyai hubungan yang singnifikan dengan ketiga-tiga pemboleh ubah yang dikaji dalam teori ini.

Kata Kunci: Pengurusan Maklumat, Kepuasan Komunikasi, Rakan Siswa Yadim, masalah komunikasi, kepuasan maklumat

 

ABSTRACT

Communication is a problem that often occurs in organizations involving the issue of communication satisfaction, especially among subordinate staff. Communication satisfaction is associated with communication environment problems, information ambiguity, and communication cycles. This is the problem that led to this study. Likely, the organization Rakan Siswa Yadim (RSY) is not exempt from this problem. If this issue is not paid attention to by superiors, it causes communication dissatisfaction and results in disruption of the organization's work. For example, the smoothness of planning a program can be interrupted if information is not channeled properly. Therefore, the objective of this study is to analyze the relationship between information management and aspects of the information environment, including information ambiguity, the communication cycle, and communication satisfaction among Rakan Siswa Yadim. The theory used in this study is Weick's Organizational Information Theory. The research method conducted is a survey method through a questionnaire distributed through google form. A total of 130 respondents answered this questionnaire. Research data was analyzed using descriptive and inferential statistics, namely correlation. The findings of the study show that the information environment, information ambiguity, and communication cycle have a significant positive relationship with information satisfaction. A significant positive relationship result does not necessarily mean that there are no communication problems in this organization. This is due to the fact that communication problems will occur anywhere in the organization, but what differs is how the members of the organization solve the problem. The results of this study have supported and confirmed Weick's theory because they showed a significant and positive correlation. Communication satisfaction indeed has a significant relationship with all three variables studied in this theory.

Keywords: Relationship Of Information, Communication Satisfaction, Rakan Siswa Yadim, Communication problem, information Satisfaction

 

Published
2024-02-08
How to Cite
Jeshri, U. H., & Mahbob, M. H. (2024, February 8). Hubungan Pengurusan Maklumat Dengan Kepuasan Komunikasi Dalam kalangan Rakan Siswa Yadim. Jurnal Wacana Sarjana, 8(1), 1-27. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/573