Pembentukan Kata Tunggal Bahasa Semai Dalam Buku Teks Tahun 1 dan 2 : Analisis Berdasarkan Prinsip Tatabahasa Dewan

The Formation Of Single Word in Semai Language in Year 1 and 2 Textbooks : Analysis Based On The Principles of Tatabahasa Dewan

  • Siti Raudhatul Jannah Iskandar Miza
  • Harishon Radzi
Keywords: kata tunggal, penggolongan kata, karya bukan prosa, bahasa orang asli semai, buku teks

Abstract

ABSTRAK

Kaum-kaum yang ada di Malaysia berstatus majoriti dan minoriti menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai keunikannya yang tersendiri. Antara kaum yang ada di Malaysia ialah suku kaum orang asli seperti bahasa asli Semai, bahasa asli Melayu-Proto dan bahasa asli Che Wong. Pengkaji melaksanakan kajian mengenai bahasa asli Semai yang memfokuskan tentang pembentukan kata tunggal dalam buku teks bahasa Semai tahun satu dan dua. Kata tunggal banyak digunakan dalam konteks berbahasa. Hal ini demikian kerana kata tunggal adalah asas sebelum berlakunya sebarang penggandaan dan juga pengimbuhan. Pengkaji mengambil kata tunggal yang ada dalam karya bukan prosa seperti sajak dan pantun. Objektif kajian ini ialah mengenal pasti bentuk kata tunggal yang terdapat dalam karya bukan prosa, mengkategorikan kata tunggal tersebut berdasarkan penggolongan kata dan juga menghuraikan proses pembentukan kata tunggal dengan menggunakan Prinsip Tatabahasa Dewan. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Kaedah kajian ini dilakukan adalah dengan mengumpulkan data, menganalisis, mengkategorikan data kepada penggolongan kata seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata sendi nama. Data juga akan dijadualkan mengikut penggolongan kata dan carta pai bagi memperoleh maklumat yang tepat. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat penggunaan kata tunggal dalam karya bukan prosa yang terkandung dalam buku teks bahasa Semai tahun satu dan dua. Kesimpulannya, kajian ini merupakan salah satu penemuan yang boleh dijadikan sebagai rujukan oleh pengkaji akan datang. Selain itu, melalui kajian ini juga, pengkaji seterusnya dapat meluaskan lagi bidang penyelidikan mengenai orang asli terutama sekali orang asli Semai.

Kata Kunci : kata tunggal, penggolongan kata, karya bukan prosa, bahasa orang asli semai, buku teks

 

ABSTRACT

The races in Malaysia have the status of majority and minority making Malaysia a country that has its own uniqueness. Among the races in Malaysia are indigenous tribes such as the Semai, the Proto-Malay and Che Wong native people. The researcher carried out a study on the native Semai language that focused on the formation of single words in the first and second year Semai language textbooks. Single words are widely used in the context of speaking and communication. This is because the single word is the basis before any addition ossurs. The single words are taken from particular non-prose works such as poems in the textbooks. The objectives of this study is to identify single word forms found in non-prose works, categorize those single words based on classification and also describe the process of single word formation by using the Principle of Tatabahasa Dewan. The study is a quantitative study with a descriptive analysis approach. The method of this study is to collect data, analyze and categorize the data into word classifications such as nouns, verbs. adjectives and noun conjunctions. Data will also be tabulated according to word classification to obtain accurate information. The result of the study show that there is the use of single words in non-prose works contained in Semai language textbooks for year one and two. There is also a lot of words are used from word classification to convey meaning. In conclusion, this study is one of the findings that can be used as a reference by future researchers. In addition, through this study, the reseacher can futher expand the field of research on the indigenous people, especially the Semai native people.

Keywords : single word, word classification, non-prose works, native Semai language, textbooks

Published
2024-02-08
How to Cite
Iskandar Miza, S. R. J., & Radzi, H. (2024, February 8). Pembentukan Kata Tunggal Bahasa Semai Dalam Buku Teks Tahun 1 dan 2 : Analisis Berdasarkan Prinsip Tatabahasa Dewan. Jurnal Wacana Sarjana, 8(1), 1-12. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/578