Kebergantungan Khalayak Terhadap Kreativiti Kandungan Kecantikan Tiktoker di Malaysia

The Audience’s Dependence On The Creativity Of Tiktokers’s Beauty Content In Malaysia

  • Sharifah Nurhanni Fasihah Wan Narudin
  • Mohd. Nor Shahizan Ali
Keywords: Media Sosial TikTok, Teori Kebergantungan Media, Kreativiti Kandungan, Tiktoker, Kuantitatif

Abstract

ABSTRAK

Populariti penggunaan aplikasi TikTok semakin meningkat naik berbanding aplikasi media sosial yang lain. Kekerapan menonton kandungan di TikTok seperti kandungan kecantikan menimbulkan pelbagai kesan kepada penggunanya. Kelebihan pada aplikasi TikTok ini mempengaruhi khalayak untuk terus mendokong sehingga timbul sikap kebergantungan terhadap platform media sosial TikTok. Oleh itu, kajian ini mengenal pasti kesan kebergantungan khalayak dan kreativiti kandungan kecantikan Tiktoker di Malaysia serta hubungan kesan-kesan kebergantungan khalayak terhadap kreativiti kandungan kecantikan Tiktoker di Malaysia. Teori Kebergantungan Media (Theory of Media Dependency) digunakan dalam menjalankan kajian ini untuk menilai hubungan kesan kebergantungan khalayak terhadap kreativiti kandungan kecantikan Tiktoker. Kajian ini mengaplikasikan kajian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Seramai 384 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kalangan pengikut akaun TikTok @shahiraazlan. Hasil kajian menunjukkan kesan perasaan (Afektif) dan kreativiti kandungan kecantikan berada pada tahap tinggi manakala pengetahuan (Kognitif) dan tingkah laku pada tahap sederhana tinggi. Keputusan analisis korelasi menunjukkan kesan kebergantungan khalayak mempunyai hubungan positif terhadap kreativiti kandungan kecantikan Tiktoker dengan pemboleh ubah perasaan mempunyai hubungan yang lebih kuat diikuti tingkah laku dan pengetahuan. Implikasi kajian ini menyokong Teori Kebergantungan Media, apabila terdapat satu hubungan penting dalam kalangan khalayak, media dan sistem sosialnya. Dalam erti kata lain, penghasilan kandungan kecantikan Tiktoker memerlukan kesan kebergantungan khalayak dan media TikTok. Secara keseluruhan perasaan suka terhadap kandungan yang dihasilkan di TikTok menyebabkan kebergantungan kepada khalayak yang membawa sumbangan besar ke arah perubahan sistem sosial dalam konteks kesedaran kecantikan.

Kata kunci: Media Sosial TikTok, Teori Kebergantungan Media, Kreativiti Kandungan, Tiktoker, Kuantitatif

 

ABSTRACT

The popularity of the TikTok application is increasing compared to other social media applications. The frequency of viewing content on TikTok, such as beauty content, has various effects on users. The benefits of this TikTok application influence the audience to continue supporting it until a dependency on the TikTok social media platform is established. Therefore, this study examines the impact of audience dependency and creativity of Tiktoker beauty content in Malaysia and the relationship between the impact of audience dependency and creativity of Tiktoker beauty content in Malaysia. In conducting this study, Media Dependency Theory was used to find out the relationship of audience dependency on creativity of Tiktoker beauty content. This study is a quantitative descriptive study in which a questionnaire was used as a research instrument. A total of 384 respondents were randomly selected among the followers of the TikTok account @shahiraazlan. The results of the study show that the effect of feelings as well as creativity of beauty content is at a high level, while the knowledge and the behavior is at a medium high level. The results of the correlation analysis show that the effect of audience dependency has a positive relationship with Tiktoker's beauty content creativity with feeling variables having a stronger relationship followed by behavior and knowledge. The implications of this study support the Theory of Media Dependency, when there is an important relationship between the audience, the media and its social system. In other words, the production of Tiktoker beauty content requires the effects of TikTokaudience and media dependency. Overall, the feeling of liking the content produced on TikTok causes dependence on the audience which brings a great contribution towards the change of the social system in the context of beauty awareness.

Keywords: SocialMedia Tiktok, Theory of Media Dependency, Content Creativity, Tiktoker, Quantitative

Published
2024-06-27
How to Cite
Wan Narudin, S. N. F., & Ali, M. N. S. (2024, June 27). Kebergantungan Khalayak Terhadap Kreativiti Kandungan Kecantikan Tiktoker di Malaysia. Jurnal Wacana Sarjana, 8(3), 1-19. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/article/view/594