MENDIDIK NILAI KEKELUARGAAN BERTERASKAN PEMIKIRAN ILAHIYYAH: KONSENSUS PAKAR

  • Zaharah Hussin Universiti Malaya
  • Ahmad Arifin Sapar Universiti Malaya
  • Saedah Siraj Universiti Malaya
  • Abdul Muqsith Ahmad Kementerian Pendidikan Malaysia
  • Mohd Ridhuan Mohd Jamil
  • Nurulrabihah Mat Noh
Keywords: PENDIDIKAN, AKHLAK MULIA, TEKNIK DELPHI FUZZY

Abstract

Sesuatu didikan dalam keluarga harus dimulakan dengan mendidik minda serta cara fikir. Ilahiyyah (kognitif) merupakan satu proses mental dalaman berdasarkan maklumat yang diterima. Oleh yang demikian, artikel ini bertujuan untuk mengenalpasti elemen mendidik pemikiran Illahiyah (kognitif) dalam hidup berkeluarga. Pemilihan pakar seramai 9 orang adalah berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka dalam bidang kekeluargaan, pendidikan dan nilai. Analisa dapatan kajian menggunakan kaedah Fuzzy Delphi. Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan kesemua elemen mendidik pemikiran ilahiyyah diterima dan hal ini kerana data memenuhi syarat-syarat iaitu nilai ambang (threshold value) kurang daripada 0.2 dan peratusan persetujuan pakar melebihi 75%. Manakala, item menggalakkan sifat tolong menolong dengan redha merupakan item yang menjadi keutamaan dalam mendidik pemikiran ilahiyyah (kognitif) dan sikap toleransi ini merupakan tunjang dalam pembentukan sesebuah keluarga.

Author Biographies

Zaharah Hussin, Universiti Malaya

Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan

Fakulti Pendidikan,

Universiti Malaya

Ahmad Arifin Sapar, Universiti Malaya

Pensyarah Kanan

Jabatan Bahasa Arab dan & Timur Tengah

Fakulti Bahasa & Linguistik,

Universiti Malaya

Saedah Siraj, Universiti Malaya

Jabatan Kurikulum dan Teknologi Pengajaran

Fakulti Pendidikan,

Universiti Malaya

Abdul Muqsith Ahmad, Kementerian Pendidikan Malaysia

Kolej Vokasional Klang,

Kementerian Pendidikan Malaysia

Mohd Ridhuan Mohd Jamil

Pusat Penyelidikan dan Inovasi,

Politeknik Nilai,

Bandar Enstek

Nurulrabihah Mat Noh

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

References

Al-Ghazali. 2000. Mengobati Penyakit Hati (terjemahan Ihya ‘Ulumuddin) dalam Tahzib Al-akhlaq wa Mu’alajat Amradh Al-Qulub, Bandung: Karisma.

Al-Ghazali. t.t. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Al-Qahirah: al-Masyhad al-Husain.

Adawiyah Ismail. 2011. Konsep keluarga berkualiti menurut Islam. Al-Hikmah, 3: 121-144.

Amran H., Fatimah Y. & Khadijah A. 2012. Keluarga sihat melahirkan komuniti sejahtera: Satu ulasan. Malaysia Journal of Society and Space 8 (5): 51 – 63.

Chang, P.L., Hsu, C.W. & Chang, P.C. 2011. Fuzzy Delphi method for evaluating hydrogen production technologies. International Journal of Hydrogen Energy 36 (21): 14172 – 14179.

Cheng, C., & Lin, Y. 2002. Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European Journal of Operational Research, 142: 174-186.

Duffield C. 1993. The Delphi technique: a comparison of results obtained using two expert panels. International Journal of Nursing Studies 30: 227–237.

Jacobs, J. M. 1996. Essential assessment criteria for physical education teacher education programs: A Delphi study. Unpublished doctoral dissertation, West Virginia University, Morgantown.

Jones, H., & Twiss, B. C. 1978. Forecasting Technology For Planning Decision. London, UK: Macmillan Press Ltd.

Kamarul Azmi Jasmi & Siti Fauziyani Md. Saleh @ Masrom. 2007. Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Cemerlang. Johor: Penerbit UTM.

Khafidi. 2013. Peranan akal dan qalb dalam pemikiran akhlaq (Pemikiran Al-Ghazali). Program PascaSarjana. Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia.

Mansur Isna. 2001. Dirkursus Pendidikan Islam. Yogyakarta: Global Pustaka Utamah.

Mohammad Hashim Othman. & Sharifah Amnah Syed Ahmad. 2006. Aplikasi Taksonomi Blooms Dalam Merekabentuk Program Pembangunan Pelajar. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Muhamad Faisal Ashaari. 2011. Dakwah asas hubungan Muslim dan non-Muslim. Dlm. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, Salasiah Hanin Hamjah, Abd. Ghafar Don & Othman Hj. Talib. (pnyt.). Dakwah Multi Etnik. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM: 219-226.

Mohd Ridhuan Mohd. Jamil, Saedah Siraj, Zaharah Hussin., Nurulrabihah Mat Noh. & Arifin Sapar. 2014. Pengenalan Asas Kaedah Fuzzy Delphi Dalam Penyelidikan Rekabentuk Pembangunan. Bangi: Minda Intelek Agency.

Muhammad Imran Yousof. 2007. Using experts’ opinions through Delphi technique. Practical Assessment Research & Evaluation,12 (4): 1-8.

Oh, K. H. 1974. Forecasting through hierarchical Delphi. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, Columbus.

Pill, J. 1971. The Delphi method: Substance, context, a critique and an annotated bibliography. Socio-Economic Planning Science 5: 57-71.

Rusli Ahmad. & Abg Ishar Abg Yaman. 2010. Kata-kata Pujian Dan Prestasi Akademik Pelajar. Kota Samarahan: Universiti Malaysia Sarawak.

Saedah Siraj. 2001a. Kurikulum Pendidikan Akhlak Masa Depan: Kandungan Utama. Kertas kerja dibentangkan dalam Persidangan Kebangsaan: Pendidikan Moral Dalam Dunia Globalisasi, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, 23-25 Mei 2001.

Saedah Siraj. 2001b. Pendidikan Rumahtangga. Selangor: Alam Pintar Enterprise

Saedah Siraj. 2003. Pendidikan Anak-anak. Selangor: Alam Pintar Enterprise

Sanaky. H. A. 2010. Hasil Penelitian Pemikiran Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Masyarakat Madani Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sidek Baba. 2010. Kehidupan Sejahtera Terbina Atas Pendidikan Bersepadu. Pendidik 73: 57.

‘Ulwan, Abdullah Nasih. 1989. Pendidikan anak-anak dalam Islam (Jil. 2). (Pent.) Syed Ahmad Semait. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Zaharah Hussin. 2008. Pendidikan Akhlak: Analisis dan Rekabentuk Kurikulum. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Published
2020-06-15
How to Cite
Hussin, Z., Sapar, A. A., Siraj, S., Ahmad, A. M., Mohd Jamil, M. R., & Mat Noh, N. (2020). MENDIDIK NILAI KEKELUARGAAN BERTERASKAN PEMIKIRAN ILAHIYYAH: KONSENSUS PAKAR. Al-Hikmah, 12(1), 37-52. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/369

Most read articles by the same author(s)