MANHAJ TARBIAH SAYYID MUHAMMAD ALI AL-SANUSI

  • Mohd Sobirin Mohd Azehar Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Ahmad Irdha Mokhtar Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Sayyid Muhammad Ali al-Sanusi merupakan salah seorang ulama pada kurun ke-13 hijrah yang menjadikan tarekat sebagai medium dakwah dan tarbiah beliau. Melalui manhaj tarbiah tersebut, beliau telah melahirkan ramai para ulama, para pejuang dan pemimpin Islam. Namun sesetengah pihak mendakwa bahawa manhaj beliau telah terpesong daripada Al Quran dan Sunnah. Maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji manhaj tarbiah beliau dari segi kesahihannya berlandaskan Al Quran dan Sunnah. Artikel ini adalah secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis kandungan. Kajian ini berjaya membuktikan bahawa manhaj tarbiah Sayyid Muhammad Ali al-Sanusi bukan sahaja bertepatan dengan Al Quran dan Sunnah bahkan beliau telah berjaya membawa satu tranformasi terhadap ilmu ini dengan pentarbiahan yang berjaya. Manhaj tarbiah beliau adalah menghimpunkan antara jalan burhaniah (pendalilan) dan isyraqiah (pancaran rohani), melazimi Syeikh dan mentaatinya, membimbing manusia ke jalan Allah dan berjihad di jalanNya.

Author Biographies

Mohd Sobirin Mohd Azehar, Universiti Kebangsaan Malaysia

Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

Ahmad Irdha Mokhtar, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Muhammad Fuad Kamaludin al-Maliki. 2007. Sayyid Ahmad ibn Idris al-Hasani. Ampang, Selangor: Sofa Production Sdn Bhd.

Muhammad Ali al-Salabi. 2009. Tarikh al-Harakah al-Sanusiyyah fi Afriqiya. Beirut, Lubnan: Dar al-Ma'rifah.

Sayyid Muhammad Ali al-Sanusi. 2013. al-Salsabil al-Ma'in fi al-Taraiq al-Arba'in. Kuala Lumpur: Sofa Production Sdn Bhd.

Sayyid Muhammad Idris al-Mahdi al-Sanusi. 2013. Ijazah al-Tariqah al-Sanusiyyah. Ampang, Selangor: Sofa Production Sdn Bhd.

Sayyid Ahmad al-Syarif al-Sanusi. 2013. al-Anwar al-Qudsiyyah fi Muqaddimah al-Tariqah al-Sanusiyyah. Kuala Lumpur: Sofa Production Sdn Bhd.

Muhammad Abdul Azizi Ibrahim Daud. t.t. al-Tabsirah fi Fiqh al-Da'wah. Mesir: Universiti al-Azhar Zaqaziq.

Muhammad Sufi Ibrahim. 2015. Manhaj Tarbiah Sanusiyyah. Seminar Sanusi Antarabangsa 2015.

Ahmad Muhammad Jaddallah. 2017. al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim fi Dzil al-Da'wah al-Sanusiyyah Dirasah Tarikhiyyah Wasfiyyah. Peranan Ulama Sanusiyyah Dalam Bidang Tarbiah dan Dakwah. Seremban Negeri Sembilan: Kolej Islam al-Sofa.

Muhammad Fuad Kamaludin. 2016. al-Nafahat al-Kubra. Ampang, Selangor: Sofa Production Sdn Bhd.

Muhammad Fuad Kamaludin & Mujahid Abdul Wahab. 2015. Menelusuri Sejarah Agung Tokoh-tokoh Sanusi Membina Taman Cahaya di Bumi Gersang. Kuala Lumpur: Sofa Production Sdn Bhd.

Sa'ad ibn Abdullah al-Hamid, Khalid ibn Abd Rahman al-Juraisi. 2015. al-Alukah. Diakses pada Januari 27, 2018. www.alukah.net

Ahmad Mohd Salleh. 2011. Kurikulum, Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Muhammad Fuad Syukri. 1948. al-Sanusiyyah Din wa Daulah. Dar al-Fikr al-'Arabi.

Published
2019-06-15
How to Cite
Mohd Azehar, M. S., & Mokhtar, A. I. (2019). MANHAJ TARBIAH SAYYID MUHAMMAD ALI AL-SANUSI. Al-Hikmah, 11(1), 88-96. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/350