Kefahaman Terhadap Kedudukan Wanita Bekerjaya Menurut Islam

  • ‘Adawiyah Ismail Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Salasiah Hanin Hamjah

Abstract

Kefahaman mengenai kerjaya menurut Islam dalam kalangan wanita amat penting bagi memastikan peranan hakiki mereka di dalam rumah tangga tidak diabaikan. Sebahagian wanita bekerjaya menjadikan kerjaya sebagai keutamaan dan menjadikannya sebagai faktor untuk mereka lebih bersosial tanpa menghiraukan keperluan keluarga sehingga melanggari batas-batas yang ditentukan oleh Islam. Artikel ini akan menjelaskan konsep bekerjaya menurut Islam, wanita bekerjaya menurut Islam dan syarat-syarat yang digariskan oleh Islam. Analisis dokumen berdasarkan bahan-bahan bercetak dipilih untuk menghasilkan artikel ini. Diharapkan hasil kajian ini memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan bagi mendapatkan kefahaman dan penjelasan mengenai kedudukan wanita bekerjaya menurut Islam.

References

Al-Quran al-Karim.

cAdil al-Faqīh. 2009. Temu bual berkenaan wanita Islam bekerjaya. di Jami’ah Sana’ Yaman. 3 Mei

cAli Abd.Wahīd Wāfi. t.t. al-Mar’ah fī al-Islīm. Kaherah: Maktabah Ghaīb

Al-Sayyid Muhammad Hassan Fadl Allah. 1992. Ta’amulāt al-Islamiyyah Hawl al-Mar’ah.

Fatimah Muhammad Ali. 1996. Aduhai wanita Islam, apakah perananmu dalam menempuh cabaran keduniaan. Kuala Lumpur: Era Ilmu Sdn. Bhd.

Haron Din. 1985. Manusia dan Islam. Selangor: Hizbi Sdn.Bhd.

Ibn. Qayyim Abū cAbd Allah al-Dimashqi. 1953. al-Turūq al-Humiyyah fī al-Siyāsah al-Syariyyah. Kaherah: T.P.

Kamus Dewan Edisi Baru. 1993. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kamus al-Jadid-Arab Melayu. 1993. Kuala Lumpur : Penerbitan Seri Kota

Mucjam al-Wasīt. 1978. Juz 1. Kaherah: T.P Appadorai

Muhammad Qutb. t.t. al-Shubuhāt Hawl al-Islām. Qǡhirah : Dār al-Syurū

Norehan Ahmad Rahim. 2008. Masalah wanita bekerjaya lambat berkahwin dan penyelesaiannya dari sudut Islam: Kajian kes di Kementerian Pelajaran Malaysia Putrajaya, Disertasi Sarjana Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi

Nur al-Dīn cAtir. 1978. Madha can al-Mar’ah. Beirūt: Dār al-Fikr

Tafsir Ibnu Katsier. 1988. Terj. H.Salim Bahreisy & H.Said Bahreisy. Kuala Lumpur: Victory Agencie

al-Qardhawi Yusuf. 2006. Darjat wanita dalam Islam. Terj. Muhammad Hussain. Selangor: Pustaka Ilmi.

Published
2013-10-27
How to Cite
Ismail, ‘Adawiyah, & Hamjah, S. H. (2013). Kefahaman Terhadap Kedudukan Wanita Bekerjaya Menurut Islam. Al-Hikmah, 4, 3-14. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/14
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)