DAKWAH DALAM DIMENSI KEROHANIAN PENJAGAAN PALIATIF MENURUT PENDEKATAN BADI' AL-ZAMAN SA'ID AL-NURSI

  • Muhammad Rif'aat Razman Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Salasiah Hanin Hamjah Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaaan Malaysia

Abstract

Dakwah adalah seruan untuk mengajak supaya kembali mengamal dan menghayati ajaran Islam. Ia meliputi pelbagai aspek kehidupan dan melibatkan segenap lapisan sosial. Ini termasuklah dakwah yang disampaikan kepada golongan pesakit yang berada di ambang kematian agar mereka dapat mengakhiri kehidupan dengan baik dan mendapat ḥusn al-khatimah. Di dalam bidang perubatan, konsep rawatan dan penjagaan bagi pesakit yang menghidapi penyakit kronik dan tiada harapan untuk sembuh dikenali sebagai penjagaan paliatif (palliative care) yang merupakan suatu bentuk khidmat penjagaan yang biasanya ditawarkan di hospis. Sungguhpun begitu, dapat diperhatikan bahawa dakwah kepada golongan pesakit di ambang kematian ini tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Justeru itu, artikel ini dihasilkan untuk mengkaji pemikiran al-Nursi berhubung konsep dakwah beliau terhadap golongan pesakit dalam konteks dimensi kerohanian penjagaan paliatif. Kajian ini menggunakan metodologi kajian analisis teks. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan dakwah al-Nursi dalam penjagaan paliatif ini mengambil metode emotif dengan menggunakan uslub al-maw’idzahal-ḥasanah dan al-targhīb untuk menimbulkan ḥusn al-ẓan dalam diri pesakit terhadap takdir yang telah ditentukan. Pengkaji mendapati bahawa al-Nursi membawa satu konsep dakwah yang dapat menyumbang kepada pemahaman mengenai dimensi kerohanian penjagaan paliatif yang bersesuaian dengan kehendak ajaran Islam.

 

Kata Kunci: Rasa’il al-Nur, Badi’ al-Zaman Sa’id al-Nursi, dakwah, pesakit akhir hayat, penjagaan  paliatif.

Author Biographies

Muhammad Rif'aat Razman, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pensyarah

Jabatan Dakwah dan Kepimpinan

Fakulti Pengajian Islam

Unversiti Kebangsaan Malaysia

Salasiah Hanin Hamjah, Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaaan Malaysia

Pensyarah

Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan,
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaaan Malaysia

References

Abū Daud, Sulaimān bin al-Ashcath al-Sajistānī. 2007. Sunan Abī Daud. Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (pnyt.). Riyadh: Maktabah al-Macārif li al-Nashr wa al-Tawzīc.

Al-Bayānūnī, Muḥammad Abū al-Fatḥ. 2001. Al-Madkhal ilā cIlm al-Dacwah. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismācīl. 2007. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Khalīl bin Ma'mūn Shīḥā (pnyt.). Beirut: Dār al-Macrifah.

Al-Ghazālī, Muḥammad bin Muḥammad. 2006. Ihya' cUlumiddin. Damaskus: Dār Fikr.

Al-Nūrsī, Badic al-Zamān Sacīd. 2004. Al-Malāhiq fî Fiqh Dacwah al-Nūrī. Terj. Iḥsān Qāsim al-Ṣāliḥī. Kaherah: Sozler Publications.

Al-Nūrsī, Badic al-Zamān Sacīd. 2007. Al-Lammacāt. Terj. Iḥsān Qāsim al-Ṣāliḥi. Kaherah: Sozler Publications.

Al-Qurṭūbi, Abu cAbd Allah Muḥammad bin Aḥmad. 2004. al-Jāmic li Aḥkām al-Qur'ān. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.

Al-Sacdī, cAbd al-Raḥman bin Nāsir. 2003. Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.

Al-Ṣāliḥī, Iḥsān Qāsim (pnys.). 2008. Sīrah Dhātiyyah li Badīc al-Zamān Sacīd al-Nūrsī. Terj. Kaherah: Dār al-Nīl li al-Ṭibācah wa al-Nasyr.

Al-Tirmīdhī, Muḥammad bin cĪsa. 2008. Sunan al-Tirmīdhī. Muḥammad Naṣir al-Dīn al-Albānī (pnyt.). Riyāḍ: Maktabah al-Macārif.

Corr, Charles A. & Corr, Donna M. 2013. Death & Dying. California: Wadsworth Cengage Learning.

DeSpelder, Lynne Ann & Strickland, Albert Lee. 2011. The Last Dance: Encountering Death and Dying. New York: McGraw-Hill.

Haron Din. 2011a. Pengantar Pengubatan Islam. Bangi: Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Malaysia & Koperasi Darussyifa' Berhad.

Haron Din. 2011. Rawatan Penyakit Rohani. Bangi: Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Malaysia & Koperasi Darussyifa' Berhad.

Ibnū Ḥibbān, Abū Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Khurasānī. 2004. Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān. Khalīl bin Ma'mūn Shīḥā (pnyt.). Beirut: Dār Macrifah.

Ibnū Mājah, Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī. 2008. Sunan Ibnū Mājah. Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (pnyt.). Riyadh: Maktabah al-Macārif li al-Nashr wa al-Tawzīc.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad bin Qayyim. 2007. Al-Ṭib al-Nabawi. Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān.

Ibnu Rajab al-Ḥanbalī, cAbd al-Raḥman bin Shihāb al-Dīn. 2004. Jāmic al-cUlūm wa al-Ḥikam. Muḥammad al-Aḥmadī Abū al-Nūr (peny.). Kaherah: Dār al-Salām.

Kamus Dewan. 2005. Edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muslim bin al-Hajjāj. 2007. Ṣaḥīḥ Muslim. Khalīl bin Ma'mūn Shīḥā (pnyt.). Beirut: Dār al-Macrifah.

Normah Che Din. 2010. Aspek Penjagaan Kerohanian pada Akhir Kehidupan. Dlm Ponnusamy Subramaniam & Shazli Ezzat Ghazali (pnyt.). 2010. Psikologi Kehibaan, hlm. 78-101. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shazli Ezzat Ghazali & Ponnusamy Subramaniam. 2010. Hak Untuk Mati. Dlm Ponnusamy Subramaniam & Shazli Ezzat Ghazali (pnyt.). 2010. Psikologi Kehibaan, hlm. 102-111. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Thomas Michel. 2008. For You, Illness Is Good Health; Said Nursi's Spirituality in His Approach to Physical Illness. Dlm. Ibrahim M. Abu-Rabic (pnyt.). Spiritual Dimensions of Bediuzzaman Said Nursi's Risale-i Nur, hlm 175-189. New York: State University of New York.

Vahide, Sukran. 2007. Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi Tranformasi Dinasti Usmani Menjadi Republik Turki. Terj. Sugeng Haryanto. Jakarta: Anatolia Prenada Media Group.

Published
2015-08-12
How to Cite
Razman, M. R., & Hamjah, S. H. (2015). DAKWAH DALAM DIMENSI KEROHANIAN PENJAGAAN PALIATIF MENURUT PENDEKATAN BADI’ AL-ZAMAN SA’ID AL-NURSI. Al-Hikmah, 7(1), 33-47. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/113
Section
Articles