PENERAPAN FIQH AWLAWIYYAT DALAM DAKWAH KEPADA SAUDARA BARU

  • Mohamad Zulkifli Abdul Ghani Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Khazri Osman Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Ahmad Irdha Mokhtar Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Anuar Puteh Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Abdul Ghafar Don Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Islam ialah agama milik semua manusia tanpa mengira bangsa, warna kulit dan budaya. Umat Islam perlu memainkan peranan utama dalam menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam dengan cara terbaik. Mereka yang berjinak-jinak dengan Islam dan memeluk agama Islam perlu diberi perhatian yang sewajarnya dalam memantapkan kefahaman mereka terhadap Islam. Manakala bagi mereka yang belum menerima Islam juga tidak dipinggirkan bahkan perlu diberi perhatian dengan memberi penerangan yang jelas tentang Islam. Kajian ini akan memberi penumpuan khusus kepada aplikasi dakwah kepada saudara baru dari perspektif fiqh awlawiyyat. Berdakwah merupakan kewajipan umat Islam dan wajar dilaksanakan dengan mengutamakan kaedah yang berkesan mengikut kepada sasaran. Antara salah satu pendekatan yang boleh digunakan dalam melaksanakan tugasan dakwah kepada saudara baru ialah melalui fiqh awlawiyyat.

Kata kunci: Awlawiyat, keutamaan, mualaf, dakwah, saudara baru

Author Biography

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Universiti Kebangsaan Malaysia

Lecturer, Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan

References

Al-Quran

Abdul Ghafar, Burhanuddin & Zulkiplie. 1998. Dakwah Dan Pengurusan Islam Di Malaysia Konsep Metode & Pengalaman. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Akhmal Hj. Mhd. Zain. 2001. Bimbingan Berdakwah: Pendekatan yang Berkesan di Alaf Baru. Kuala Lumpur. Darulfikir Sdn. Bhd.

Ahmad, Nasir Muhammad. 2015. Fiqh al-Awlawiyyat. http://alahmad.com/view/728 (24 May 2016).

Fahmi bin Abdul Khir. 2010. Fiqh al-Awlawiyyat, Konsep serta Aplikasi Masakini. Kertas Kerja Seminar Fiqh al-Awlawiyyat (Keutamaan) dalam Mendepani Isu Semasa Umat Islam. Auditorium Intim, Masjid Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak DarulRidzuan. 10 April.

Ibnu Ismail. 2007. Panduan Asas Fardhu Ain. Johor Bahru: Pustaka Azhar.

JAKIM. 2001. Fardhu Kifayah dalam Konteks Pembangunan Ummah. Kuala Lumpur: JAKIM.

Mohd Amin Abdul Rahim. 2010. Panduan Pendakwah Secara Praktikal. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Othman Hj. Talib. 1998. Dakwah kepada non-muslim berlandaskan fiqh aulawiat: Satu ulasan. Dakwah kepada non-muslim di Malaysia: Konsep, metode dan pengalaman, Hlm. 39-46.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 1996. Fi fiqh al-awlawiyat: DirasahJadidah fi daw al Quran wa al Sunnah. (terj.) Selangor: Thinker’s Library Sdn. Bhd.

Ramli Awang. 2012. Pemikiran Islam: Aliran dan Gagasan. Johor Bahru: Penerbit UTM Press.

Yusoff Zaky Haji Yacob. 2000. Tafsir fi Zilalil Qur’an. Jil. 9. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Zulkifli Hasan. 2012. Yusuf Al Qaradhawi ‘Mujaddid’ Kontemporari Dan Sumbangan Pemikirannya. Kertas Kerja Muktamar Sanawi ABIM ke-41, 2012M/1433H. Auditorium Abu Zarim, ILSAS, UNITEN. 29 - 30 September.

Published
2017-12-31
How to Cite
Abdul Ghani, M. Z., Osman, K., Mokhtar, A. I., Puteh, A., & Don, A. G. (2017). PENERAPAN FIQH AWLAWIYYAT DALAM DAKWAH KEPADA SAUDARA BARU. Al-Hikmah, 9(2), 131-140. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/260
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>