THE APPROACH OF TAFAKKUR IN SIRAH EDUCATION

  • Tengku Nor Husna Tengku Jamil Pelajar PhD, Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Hasanah Abd Khafidz Pensyarah Kanan, Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Khazri Osman Pensyarah Kanan, Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: approaches, tafakkur, Islamic education, sirah education.

Abstract

The approaches of da'wah play an important role in Islamic education. Various approaches can be used in educating the students. Sirah education requires a special approach to provide the students with the ability to remember and emulate the taught knowledge in life, until it leads to the process of emulation as emphasized in the Islamic education curriculum in Malaysia. Therefore, through the concept of reflection that is mentioned in the Quran, the tafakkur approach is very relevant to be applied in da'wah education. Teachers of Islamic education as dais will not be only bound with the traditional approaches and should not necessarily evaluate the students based on their excellence in examinations. Through a qualitative study that followed an analytical method, the current research paper examines the tafakkur approach in the education of sirah. The current study is important to ensure that the sirah education is favoured more, delivered it to the souls, and touches the heart of the student and the mad'us. The findings show that by looking forward to Allah’s pleasure, linking the chain of events, and understanding the moral are appropriate tafakkur approaches that fulfils the aspects stated in the Qur'an.

References

Ab. Halim, Muhamad Faiz Kamarul. 2012. Komponen asas untuk latihan guru pendidikan islam basic components for islamic education teacher training. 2(2):53–63.

Abu al-Qāsim al-Husīn bin Muhammad al-Ma’rūf bi al-Raghib al-Aṣfahāni (M502H). t.th. Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Quran. Safwan ᶜAdnān al-Dāwadī (pnyt.). Edisi Pert. Damsyik, Beirut: Dar al-Qalam, Dar al-Syāmiah.

Aliyah, Sri. 2013. Ulul albab dalam tafsir fi zhilali al-quran. Jurnal Ilmu Agama 14(1):115–50.

Asy-Syahid Sayyid Qutb Rahimahullah & Yacob, Terjemahan : Yusoff Zaky Haji. 2000. Tafsir Fi Zilalil Qur’an, Di Bawah Bayangan Al-Qur’an. Cetakan Pe. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn Bhd.

Halimatus Sakdiah. 2016. Komunikasi interpersonal sebagai strategi dakwah rasulullah ( perspektif psikologi ). Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah 15(30):39–51.

Ibn Kathir. 1978. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dar Ihya’al-Kutub al-Arabiyah.

Ismail, Mohammad. 2014. Konsep berpikir dalam al-qur’an dan implikasinya terhadap pendidikan akhlak. XIX(2):291–312.

Kailany. 1986. At Tarjih Al-Fanny Fi Usul at-Tarbiyah Wat-Tadris. Beirut: Maktabah Lubnan.

Kamarul Azmi Jasmi & Mohd Aderi Che Noh. 2013. Sejarah, kaedah, serta model pengajaran dan pembelajaran al-qur’an. Bengkel Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Al-Qur’an SRA JAWI (January 2013):1–17.

Kassim, Nooriza & Zakaria, Effandi. 2015. Integrasi kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik: analisis keperluan guru (integration of higher order thinking skills in the teaching and learning of mathematics: teachers’ needs analysis). Jurnal Pendidikan Matematik 3(1):1–12.

Khazri Osman, Badlihisham Mohd Nasir, Siti Rugayah Tibek, Ahmad Irdha Mokhtar. 2015. Uslub dakwah dalam diwan imam shafii.

Luwaihiq, Abdul Rahman bin Ma’la. 2015. Ahammiyah dirasah sirah al-nabawiyah wa ma’rifatuha.

Mohd Syaubari Bin Othman & Ahmad Yunus Bin Kassim. 2017. Konsep pengajaran akidah kepada kanak-kanak menurut al-quran dan imam ghazali berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi (kbat). 10:83–93.

Noraini Omar, Mohd Aderi Che Noh, Mohd Isa Hamzah. 2014. Kepelbagaian elemen budaya dalam pengajaran pendidikan islam : isu dan kepentingan. The Online Journal of Islamic Education 1–11.

Nordin, Norfadelah & Surajudeen, Ahmad Tijani. 2015. Islamic theoretical model for critical thinking in teaching and learning of islamic education. GSE E-Journal of Education 3:34–44.

Norliza, Hussin, Mohamad Sattar, Rasul & Roseamnah, Abd Rauf. 2013. Penggunaan laman web sebagai transformasi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam. The Online Journal of Islamic Education 1(2):58–73.

Norzaharah Yahaya. 2011. Keberkesanan teknik scaffolding secara berkumpulan terhadap pendidikan sirah. http://etd.uum.edu.my/4006/.

Omar, Al-Syaibani. 1991. Falsafah Pendidikan Islam. Terjemahan Hassan Langgulung (pnyt.). Shah Alam: Hizbi Sdn Bhd.

Pusat Rujukan Persuratan Melayu. 2011. Dewan Bahasa dan Pustaka . http://prpm.dbp.gov.my [September 20, 2017].

Razak, Khadijah Abdul, Razak, Abdul, Sifat, M Z Penghayatan, Islam, Pendidikan, Islam, Pendidikan, Bangi, Zaman & Roduction, I N T. 2015. Penghayatan sifat da ’ i dalam kalangan guru pendidikan islam. 4(2):2012–13.

Salleh, Siti Afifah Munirah Binti & Abdullah, Wan Nasyrudin Bin Wan. 2014. Pengaplikasian manhaj rasulullah SAW dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi program pengajian tahfiz al-quran di penjara pengkalan chepa kelantan. Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014 (2006):261–72.

Tuan Rahayu, Tuan Lasan, Mohd Aderi, Che Noh & Mohd Isa, Hamzah. 2017. Pengetahuan , sikap dan kesediaan murid terhadap kemahiran berfikir aras tinggi ( kbat ) dalam mata pelajaran tasawwur islam. Tinta Artikulasi Membina Ummah 3(1):15–28.

Wahbah al-Zuhaili. 2004. Al-Tafsir Al-Munir Jilid 29. Panel Penterjemah Ulama Malaysia (pnyt.). Peteling Jaya, Selangor: Intel Multimedia & Publication.

Wan Mat bin Sulaiman. 2011. Aplikasi kemahiran berfikir dalam pengajaran pengetahuan ugama islam. 15(1):43–53.

Zainoriah Binti Kadri. 2015. Elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-quran : kajian surah al-rum. UM

Published
2018-12-31
How to Cite
Tengku Jamil, T. N. H., Abd Khafidz, H., & Osman, K. (2018). THE APPROACH OF TAFAKKUR IN SIRAH EDUCATION. Al-Hikmah, 10(2), 119-130. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/330