HAD TA’LIF DAN SOKONGAN SOSIAL DALAM MENSEJAHTERAKAN MUALAF

  • Abdul Ghafar Don Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Anuar Puteh Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Ahmad Irdha Mokhtar Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Hasanah Abd Khafidz Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Khazri Osman Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Zulkefli Aini Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Nur Nazira Rahim Pusat Kajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Farid Zainal Lembaga Zakat Selangor
  • Salehuddin Abu Samah Lembaga Zakat Selangor
Keywords: had ta'lif, mualaf, sokongan sosial, kesejahteraan, zakat

Abstract

Kehidupan mualaf sebagai orang yang baru dalam Agama Islam berhadapan dengan cabaran dan konflik tertentu. Cabaran ini antara lainnya ialah berkaitan tempoh mereka berada dalam status mualaf di samping keperluan sokongan bagi membolehkan mereka keluar daripada status tersebut. Hal ini tidak mudah kerana ia berkaitan dengan keupayaan seseorang itu untuk menguasai asas ajaran Islam dalam tempoh yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama berdasarkan enakmen pentadbiran Islam negeri-negeri di Malaysia. Sokongan sosial yang kuat mungkin boleh mempercepatkan proses mualaf keluar dari had ta’lif atau tempoh bergelar sebagai mualaf. Artikel ini membincangkan had ta’lif mualaf dan juga keperluan sokongan sosial bagi membolehkan mulaf keluar daripada status mualaf dan paling penting mengekalkan mereka dalam agama Islam. Penulisan artikel ini menggunakan kaedah analisis dokumen dengan merujuk al-Qur’an, hadith, kitab turath, artikel jurnal dan lain-lain literatur berkaitan subjek kajian. Kaedah analisis data pula dilakukan secara tematik dengan membentu tema-tema tertentu yang mendokong tajuk kajian. Dapatan menunjukkan tempoh atau had ta’lif adalah perlu bagi memudahkan urusan berkaitan pentadbiran pihak berkuasa agama khususnya bantuan zakat. Manakala sakongan sosial dalam bentuk spiritual seperti bimbingan agama, nasihat atau kauseling atau dalam bentuk fizikal seperti bantuan material dan perlindungan keselamatan diperlukan mualaf bagi memastikan kesejahteraan hidup mereka sebagai seorang Muslim. Implikasi kajian ialah kedua-dua had ta’lif dan sokongan sosial adalah signifikan dengan kehidupan mualaf dan menjadi kewajipan masyarakat Islam untuk cakna terhadap kehidupan mereka.

References

Al-Quran al-Karim beserta Terjemahan.

Abd Halim Ismail. 2011. Kemurungan, Sokongan Sosial dan Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Luar Bandar. Tesis Ph.D. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abu Bakar, S.A. & Ismail, S.Z. 2018. Pengurusan Muallaf di Malaysia: Kerjasama Dinamik Antara Agensi Kerajaan dan Bukan Kerajaan. Jurnal Usuluddin, 46(2), 97-122.

Adler, M., & Ziglio, E. 1996. Gazing into oracle: Delphi method and its application to social policy and public health. Jessica Kingsley Publisher

Ahmad Irdha Mokhtar. 2007. Fiqh al-Tartib fi al-Islam. Tesis Master. Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Hassan II, Muhamdiyyah, Casablanca, Maghribi.

Ahmad Munawar Ismail & Mohd Nor Shahizan Ali. 2014. Mengenali Kuantitatif & Kualitatif dalam Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

Ahmad, Z., Muhidin, M., Wasli, P., Salihin, M., Fauzi, H. M., Ridhuan, M., Jamil, M., & Siraj, S. 2014. Fuzzy Delphi analysis for future environmental education using interactive animation. 2nd International Seminar Teaching Excellence and Innovation.

Aimi Wafa Ahmadi, Nur Najwa Hanani Abd Rahman .2020. Sokongan Sosial: Satu Keperluan Dalam Pemerkasaan Saudara Baru. Jurnal Pengajian Islam 13(2): 238-253

Ali Jarisyah. 1985. Du’at La Jubat. Al-Mansurah: Dar al-Wafa’.

Azman & Mansur. 2014. Isu dan Cabaran Penetapan Had Tempoh Muallaf di Malaysia. Muzakarah Fiqh dan International Fiqh Conference. Bangi.

Azman AR, Irwan MS, Mahazan A.M, Wan Mohd Fazrul Azdi, Nuradli Ridzwan Shah,Rose Irnawaty, Norlina Ismail. 2015. Indeks Pengukuran Penentuan Had Tempoh Muallaf Di Malaysia. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. INFAD. Vol. 6, 39-63.

Azarudin Awang & Khadijah Mohd Khambali @ Hambali .2014. “BentukBentuk Hubungan Muslim-Non Muslim Selepas Pemelukan Agama: Kajian Kes Dalam Kalangan Muallaf Cina Terengganu”. Jurnal Kemanusiaan 23:1- 17

Creswell, J. W., & Creswell, D. J. 2017. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd Edition). http://www.amazon.com/Research-Design-Qualitative-QuantitativeApproaches/dp/0761924426

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 Fatwa Di Bawah Seskyen 47

Dewan Bahasa dan Pustaka. 2005. Kamus Dewan. Ed. ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Fuadah Johari, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, Mohd Faisol Ibrahim, Ahmad Fahmi Mohd Ali. Zakat Distribution and Programme for Sustaining Muallaf Belief and Thought. Jurnal Teknologi (Social Sciences) 66(1): 35–43

Hasanah Abd Khafidz. 2006. Asnaf Lapan: Kesan Nilai Semasa dan Setempat dalam Menentukan Pentafsirannya di Malaysia. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Malaya.

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukram. 1414H. Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Sadir

Johari Yap .2019. https://www.sinarharian.com.my/article/28842/KOLUMNIS/ Tekanan-perasaan-golongan-muallaf.

Al-Juwayni, ‘Abd al-Malik bin ‘Abd Allah. 1997. al-Burhan fi Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah.

Marianne G. Dunn & Karen M. O’Brien. 2009. Psychological Health And Meaning In Life: Stress, Social Support And Religious Coping In Latina/Latino Immigrants. Hispanic Journal of Behavioral Sciences 31 (2) : 204-227.

Nabilah Huda Zaim & Zuliza Mohd Kusrin .2014. Sokongan Terhadap Saudara Baru Menurut Syarak. Prosiding Kolokium Siswazah Syariah Peringkat Kebangsaan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor

Nur A‘Thiroh Masyaa’il Tan Binti Abdullah @ Tan Ai Pao Fariza Md Sham. (2009). Keperluan Memahami Psikologi Saudara Muslim. Jurnal Hadhari Bil. 2 (2009) 83-97.

Nurwati A. Ahmad-Zaluki & Azizan Abdul-Rahman. 2019. Muallaf: Permasalahan Dan Cadangan Penyelesaian. International Journal of Zakat and Islamic Philantrophy, 2 (1): 229-236.

Siti Aishah Yahya, Norhasima Abdullah, Suzyliana Mamat, Atini Alias & Nor Azilah Johari. 2021. Hubungan Penghayatan Agama Dan Sokongan Sosial Terhadap Tekanan Dalam Kalangan Muallaf Di Melaka. Jurnal ‘Ulwan, 6(1) : 22-38.

Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. 1992. al- I’tisam. Jil. 1. Riyadh: Dar Ibn ‘Affan

Yusop, Y. M. 2013. The needs analysis in Self-Concept Module development. The Malaysian Online Journal of Educational Science, 3(1): 44–55.

Published
2023-12-31
How to Cite
Don, A. G., Puteh, A., Mokhtar, A. I., Abd Khafidz, H., Osman, K., Aini, Z., Rahim, N. N., Zainal, F., & Abu Samah, S. (2023). HAD TA’LIF DAN SOKONGAN SOSIAL DALAM MENSEJAHTERAKAN MUALAF. Al-Hikmah, 15(2), 119-135. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/509

Most read articles by the same author(s)