PENDEKATAN TAZKIYAH AL-NAFS DALAM MENANGANI MASALAH KEMURUNGAN

  • Nur Ashidah Yahya
  • Fariza Md. Sham Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: kemurungan, pendekatan tazkīyat al-nafs, mujāhadat al-nafs, riyāḍat al-nafs

Abstract

Kemurungan merupakan gangguan emosi berpunca daripada gaya pemikiran seseorang melibatkan persepsi kepada diri sendiri, kehidupan dan persekitarannya. Walaupun telah terdapat pelbagai kaedah dalam menangani kemurungan, namun masih terdapat peningkatan jumlah pesakit kemurungan bagi setiap tahun. Islam juga memberikan panduan dalam usaha mengatasi masalah kemurungan dengan melakukan amalan yang mendekatkan diri dengan Allah SWT. Oleh itu, kajian ini membincangkan mengenai pendekatan tazkīyat al-nafs dalam menangani masalah kemurungan. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Manakala, pengumpulan data kajian menggunakan kajian lepas seperti tesis, artikel, jurnal dan kertas kerja. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan agama amat penting dalam membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Usaha individu untuk sembuh dari kemurungan perlu selari dengan pendekatan agama supaya usaha yang dijalankan lebih berkesan kerana melibatkan proses pemulihan kerohanian dan kejiwaan. Salah satu daripada pendekatan agama ialah menggunakan pendekatan tazkīyat al-nafs. Pendekatan tazkīyat al-nafs dengan menggunakan proses mujāhadat al-nafs dan riyāḍat al-nafs dapat memandu individu dalam membuat keputusan yang betul, konsisten melakukan amalan yang baik dan memperoleh pahala sekiranya melakukan amalan tersebut. Amalan baik terdiri daripada solat, puasa dan berdoa. Pendekatan tazkīyat al-nafs juga menjadi proses penyembuhan dan pencegahan bagi kemurungan jika individu tersebut melakukan amalan yang baik secara istiqamah dan secara berterusan.

Author Biography

Fariza Md. Sham, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam

Institut Islam Hadhari

Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Al-Quran al-Karim

Ahmad Hisham Azizan, Che Zarrina Sa’ari. 2010. Terapi Solat Dalam Menangani Penyakit Gelisah (Anxiety) Menurut Perspektif Psikoterapi Islam. Jurnal Usuluddin 29:1–44.

al-Ghazali, Abī Hāmid. 2010. Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn. Edisi Ke-3. Dimashq: Dār al-Faihā.

al-Ghazālī. 2000. Iḥyā’ ‘ Ulūm al-Dīn. Kaherah: Dar al-Taqwa li al-Turath

Azizi Yahaya, & Tan Soo Yin. 2007. Kesihatan Mental. Skudai: Penerbit UTM Press.

Basri Ibrahim, Mohd Safri Al Azhari, & Ahmad Tarmizi Taha. 2013. Pembersihan Jiwa Menurut al-Quran, al-Sunnah & Amalan Salafus Soleh. Batu Caves: al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd.

Ditsar Ramadhan. 2016. Mengatasi Depresi Dengan Psikoterapi Islami (Membaca Dan Mengkaji al-Qur’an). Seminar Asean Psychology and Humanity.

Fariza Md.Sham, Salasiah Hanin Hamjah, & Mohd. Jurairi Sharifudin. 2017. Personaliti Dari Perspektif al-Ghazali. Bangi: Penerbit UKM.

Fariza Md.Sham. 2019. Murung Tanda Jiwa Tidak Tenang. Berita Harian 65. 13 Jun 2019

Ghaffari F., Naseri M., Jafari H. R., Zargaran A. 2017. Rhazes, a pioneer in contribution to trials in medical practicer. Acta Medico-Historica Adriatica 15 (2): 261–70.

Goncalves JP, Lucchetti G, Menezes PR, Vallada H 2018. Religious And Spiritual Interventions In Mental Health Care: A Systematic Review And Meta-Analysis Of Randomized Controlled Clinical Trials. Public Health and Psychological Therapy 14:1–21.

Harun Din. 2007. Islam: Ibadah Pembina Tamadun Manusia. Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.

Ibrahim Basir, Mohd Safri Ali, & Ahmad Tarmizi Taha. 2013. Pembersihan Jiwa Menurut al-Quran, al-Sunnah & Amalan Salafus Soleh. Batu Caves, Selangor: al-Hidayah House of Publishers.

Intan Farhana Saparuddin, Fariza Md.Sham, & Salasiah Hanin Hamjah. 2014. Faktor gangguan emosi dalam fenomena histeria massa remaja muslim. Jurnal al-Hikmah 6: 3-20.

Jalaluddin Rakhmat. 2010. Psikologi Agama: Sebuah Pengantar. Indonesia: Rajawali Pers.

Kennedy, S. H. 2008. Core symptoms of major depressive disorder: Relevance to diagnosis and treatment. Dialogues in Clinical Neuroscience 10 (3): 271-277.

Khairul Hamimah Mohamad Jodi, Mohd Afifuddin Mohamad, Azizi Che Seman. 2014. Penerapan Agama dalam Modul Psikospiritual Dan Kesannya Terhadap Kesihatan Spiritual : Kajian Kes Di Kompleks Dar Assaadah Kuala Lumpur. Jurnal Syariah 22 (1):107–127.

Mastura Mahfar, Fadilah Zaini & Nor Akmar Nordin. 2007. Analisis faktor penyebab stres di kalangan pelajar. Jurnal Kemanusiaan 5 (1): 62-72.

Miskawih. 1985. Tahzīb al-Akhlāq. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

Mohd Nasir Omar. 2004. Akhlak dan Kaunseling Islam. Cheras: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.

Musṭafa al-Khīn. 2003. al-Fiqh al-Manhāj al-Mazāhib al-Imām al-Shafi‟ī. Damsyiq: Dār al-Qalam.

Noor Shakirah Mat Akhir. 2008. al-Ghazālī and His Theory of the Soul: A Comparative Study. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Nor Ba’yah Abdul Kadir, Diana Johan, Nur Saadah Mohamad Aun Norhayati Ibrahim, & Hilwa Abdullah@Mohd.Nor. 2018. Kadar Prevalens Kemurungan dan Cubaan Bunuh Diri dalam Kalangan Remaja di Malaysia. Jurnal Psikologi Islam 32(4):150–58.

al-Qarni, Aaidh Ibn Abdullah. 2012. La Tahzan: Jangan Bersedih. Batu Caves: al-Hidayah Publication.

Rashidi b Abbas. 2017. Psikologi Agama Sebagai Dasar Falsafah Pembentukan Modal Insan. Dlm. Ahmad Fazullah Mohd Zainal Abidin, Jamal Rizal Razali & Hasnah Hussiin (pnyt.). Modal Insan: Konsep, Aplikasi & Isu-Isu Kontemporari Dalam Cabaran Pemerkasaan Tamadun Insan, Kuantan: Universiti Malaysia Pahang.

Rohidzir Rais, Fuad Ismail, & Mohd. Wahid Abd. Hanif. 2011. Ensiklopedia Solat. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail, Adawiyah Ismail, & Noor Shakirah Mat Akhir. 2015. Proses penerapan aspek ibadah dalam kaunseling. Jurnal Teknologi, UTM 3: 494–506.

Shazli Ezzat Ghazali, Ponnusamy S., Normah Che Din, Nik Farideh Yousef Mohd Khan. 2006. Kesejahteraan Psikologi, Kemurungan dan Sokongan Sosial di Kalangan Mangsa Rogol. Jurnal Sains Kesihatan Malaysia 4(1): 99–106.

Siti Norlina Muhamad. 2018. Psikoterapi Islam Konsep, Kaedah Dan Panduan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Norlina Muhammad, Fariza Md Sham, Siti Aisyah Panatik@ Abdul Rahman, Farahwahida Mohd Yusuf, Akmaliza Abdullah, Hanisah Abdul Rahman. 2018. Aplikasi Kaedah Latihan Ibadah Menurut Psikoterapi Miskawiyh Dan Keberkesanannya Dalam Menangani Stres. Dlm. Zaini Said Md Noor Saper, Zainab Ismail,

Salasiah Hanin Hamjah (pnyt.). Prosiding Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2018. Seremban: Percetakan Cahaya Murni: 43-53

Siti Norlina Muhammad & Mohd Nasir Ripin. 2004. Pemupukan akhlak muslim menurut pandangan Ibnu Miskawayh. Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004)

Suriani Sudi, Fariza Md. Sham & Phayilah Yama. 2017. Spiritual di dalam al-Quran: Konsep dan konstruk. Journal of Islamic and Contemporary Issues (al-Irsyad) 2 (1): 59-72.

Norhayati Ibrahim, Asmawati Desa & Norella Kong Chiew Thong. 2015. Kesan pengantara strategi daya tindak agama terhadap hubungan di antara kemurungan dan kualiti hidup pesakit buah pinggang tahap akhir. Jurnal Psikologi Malaysia 29 (1): 52-62.

Nuran Noordin, Zaizul Abd Rahman. 2017. Perbandingan proses tazkiyah al-nafs menurut Imam Ghazali dan Ibnu Qayyim. Jurnal al-Turath 2(1): 37–46.

Nurul Aida Othman. 2016. Tahun 2020: Penyakit Mental Di Carta Kedua Tertinggi Penyakit Di Malaysia. Kenyataan Media UniMAP bertarikh 29 Jun 2016.

Yalim Desen. 2007. First year college adjustment: The role of coping ego-resiliency, option and gender. Thesis School of Social Science of Middle East Technical University.

Zuridan Mohd Daud. 2010. Penyucian Jiwa. Kuala Lumpur: Must Read Sdn. Bhd.

Published
2020-06-15
How to Cite
Yahya, N. A., & Md. Sham, F. (2020). PENDEKATAN TAZKIYAH AL-NAFS DALAM MENANGANI MASALAH KEMURUNGAN. Al-Hikmah, 12(1), 3-18. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/375

Most read articles by the same author(s)