PENILAIAN KEPADA KOPERASI SEKOLAH DALAM MEMBENTUK GAYA KEPIMPINAN PELAJAR SATU KAJIAN AWALAN

  • Rohaida Mohamad Dhalan
  • Razaleigh Muhamat @ Kawangit Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri daripada pelajar, guru-guru dan kakitangan sekolah. Pengurusan dan pengelolaan koperasi sekolah dilakukan oleh para pelajar di bawah bimbingan pengetua sekolah dan guru-guru berdasarkan Undang-undang Kecil Koperasi. Kawal  selia terhadap koperasi sekolah dilaksanakan bersama antara Kementerian Perdagangan dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Peranan  koperasi sekolah  dan anggota diiktiraf  untuk  meraih anugerah koperasi atau pemimpin koperasi terbaik samada ada diperingkat sekolah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Lantaran itu, persoalannya bagaimana koperasi sekolah memainkan peranan dalam melahirkan tokoh-tokoh kepimpinan koperasi? Bagaimanakah koperasi sekolah menjalankan aktiviti yang berkesan dan mampu membentuk gaya kepimpinan pelajar?. Objektif  kajian ini ialah untuk mengkaji peranan yang dimainkan oleh koperasi sekolah. Disusuli dengan menilai keberkesanan koperasi sekolah dalam membentuk gaya kepimpinan pelajar. Metodologi kajian ini ialah merujuk kepada penyelidikan kepustakaan dengan merujuk kepada bahan-bahan bertulis yang mempunyai hubungan langsung dengan tajuk perbincangan. Dapatan awal menunjukkan bahawa koperasi sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk gaya kepimpinan pelajar dengan menetapkan matlamat, asas dan prinsip yang tertentu disamping mengadakan program yang berkesan dalam menggerakkan aktivitinya.

Kata Kunci: koperasi sekolah, Undang-undang Kecil Koperasi, Kementerian Perdagangan dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Author Biography

Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Universiti Kebangsaan Malaysia

Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam

References

Abdul Rahman Abdul Majid. 2010. Kepemimpinan dan Penyeliaan Instruksional dari Perspektif Pendidikan. Selangor: Multimedia Sdn. Bhd.

Abdullah Hassan & Ainon Mohd. 2008. Bakat dan Kemahiran Memimpin. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Ahmad Marzuki Ismail(a). 2004. Panduan Asas Gerakan Koperasi Sekolah di Malaysia. Selangor:Yeohprinco Sdn. Bhd

Ahmad Marzuki Ismail(b). 2004. Tadbir Urus Koperasi Sekolah. Selangor: Yeohprinco Sdn Bhd.

Ahmad Marzuki Ismail(c). 2004. Pelajar Dalam Gerakan Koperasi Sekolah. Selangor: Yeohprinco Sdn. Bhd.

Ahmad Marzuki Ismail(d). 2004. Kepimpinan Koperasi: Memimpin dan Dipimpin. Selangor: Yeohprinco Sdn. Bhd.

Ahmad Sunawari Long. 2009. Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Edisi ke-5. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aminuddin Mohd Yusof. 1994. Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

ANGKASA(a). 2008.Brouser Keluaran Khas Sempena Pelancaran Hari Koperasi Sekolah 2008. Kelana Jaya: ANGKASA.

ANGKASA. 2009. Akta Koperasi 1993 (Akta 502) & Peraturan-peraturan. Selangor: International Law Book Services.

ANGKASA(b). 2008. Kursus Wajib Anggota Lembaga Koperasi :Jati Diri dan Kefahaman Koperasi. Petaling Jaya: ANGKASA.

ANGKASA(c). 2008. Undang-undang Kecil Seragam. Petaling Jaya: ANGKASA.

ANGKASA. 2013. Garis Panduan Sambutan HKS 2013 (Peringkat Sekolah). Kelana Jaya: ANGKASA.

Armi Zainuddin. 2002. MKM Menyediakan Pelbagai Bidang Kursus untuk Koperator. Pelancar. Disember. Selangor: ANGKASA.

Asan Ali Golam Hassan. 1998. Gerakan Koperasi di Malaysia: Peranan dan Strategi dalam Pembangunan Negara. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Chua Yan Piaw. 2011. Kaedah Penyelidikan. Edisi ke-2. Malaysia: Mc Graw Hill.

Dulfer, E. 1979. Cooperative. London : Quiler Press

Fathi Yakan. 1984. Islamic Movement Problem and Perspectives. Terj. Maneh al-Johani. Indiana: American Trust Publications.

Fiedler, F.E. 1967. A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw Hill.

Hayati Md Salleh, Asha’ari Arshad, Ahmad Faizal Shaarani & Norbiha Kasmuri. 2008. Gerakan Koperasi di Malaysia. Selangor: Maktab Kerjasama Malaysia.

Husin @Ibrahim Mamat. 2007. Pemimpin Era Globalisasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jaafar Muhamad. 1997. Kelakuan Organisasi. Edisi Kedua. Kuala Lumpur : Leeds Publications.

Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia. 1990. Perancangan Pembangunan Untuk Koperasi Pembangunan Daerah, kertas kerja Bengkel Koperasi Pembangunan Daerah, 18-19 Ogos.

Marcuc, L. 1988. Co-operative and Basic Value. Review of International Co-Operation. 81(2): 3-16

Munkner, H. 1973.Cooperative Principles. Federal Republic of Germany : University of Marburg.

Nur Zahidah Binti Muhammad Zain. 2011. Gaya Kepimpinan Pelajar Dalam Organisasi:Kajian Di Fakulti Pengajian Islam UKM . Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Omardin Ashaari. 1996. Pengurusan Sekolah, Suatu Panduan Lengkap. Kuala Lumpur: Utusan Publication.

R.Iyeng Wiraputra.1976. Beberapa Aspek Dalam Kepimpinan Pendidikan. Jakarta:Bhratara.

Razaleigh Muhamat @Kawangit. 2010. Kepimpinan Dan Pengurusan Islam : Sejarah, Teori dan Perlaksanaan. Selangor: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

Robbins, S. P. 2003. Organizational Behavior (10th ed). New Jersey: Prentice Hall.

Robiah Kulop Hamzah.2002. Teknik Membimbing Remaja dalam Kepimpinan. Kuala Lumpur: Cergas (M) Sdn.Bhd.

Ropke, J. 1989. The Economic Theory of Cooperative. West Germany:University or Marburg.

Schaars, M.A.1975. Cooperative, Principles and Practices. Madison: University of Wisconsin.

Schlechty, P.C. (1990) Schools for the 21st Century: Leadership Imperatives for Educational Reform. San Francisco: Jossey Bass.

Shuib Ismail. 1997. Masa Depan Gerakan Koperasi Sekolah. Pelancar. Julai. Selangor: ANGKASA.

Slamet Widodo. 2002. Pencapaian Koperasi Unit Desa dan Implikasi Bagi Pembangunan Koperasi Pedesaan Yang Berdaya Maju; Kajian Kes Koperasi Unit Desa di Propinsi Bengkulu Indonesia. Tesis Dr. Fal, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Suruhanjaya Koperasi Malaysia. 2012. Data Statistik Gerakan Koperasi Berakhir Jun 2012.

Ungku A.Aziz. 1998. School Cooperatives in Malaysia. Kuala Lumpur : Arkib Negara Malaysia.

Zulkarnain Lubis. 2007. Keperluan Kredit Koperasi dan Implikasinya kepada Pengukuhan Ekonomi Rakyat: Kajian Koperasi Unit Desa (KUD) dan Credit Union (CU) di KABUPATEN Karo, Sumatera Utara. Tesis Dr. Fal, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published
2014-09-08
How to Cite
Mohamad Dhalan, R., & Muhamat @ Kawangit, R. (2014). PENILAIAN KEPADA KOPERASI SEKOLAH DALAM MEMBENTUK GAYA KEPIMPINAN PELAJAR SATU KAJIAN AWALAN. Al-Hikmah, 6(1), 107-121. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/81
Section
Articles