APLIKASI GAYA KEPIMPINAN JURUTERA MUSLIM DI NEGERI MELAKA

  • Muhd Akmal Noor @ Buang Rajikon Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
  • Razaleigh Muhamat @ Kawangit Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Rosli Saadan
  • Adawiyah Ismail Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Mohd Mazli Mohd Aini

Abstract

Kajian ini bertujuan mengenalpasti gaya kepimpinan jurutera Muslim yang terdiri daripada gaya kepimpinan autokratik dan gaya kepimpinan demokratik di negeri Melaka. Kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan dan borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian. Kebolehpercayaan instrumen kajian adalah pada nilai Alpha Cronbach (0.803). Seramai 340 orang jurutera Muslim berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) dipilih sebagai sampel kajian dengan menggunakan kaedah persampelan bertujuan (purposive sampling) dan rawak mudah (simple randam sampling). Dapatan kajian dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages for Social Science 22.0 (SPSS 22.0). Manakala analisis terhadap gaya kepimpinan autokratik dan gaya kepimpinan demokratik menunjukkan bahawa gaya kepimpinan autokratik jurutera Muslim berada di tahap sederhana. Berbeza dengan tahap gaya kepimpinan demokratik ia berada di tahap yang tinggi. Kajian ini juga menunjukkan bahawa gaya kepimpinan demokratik (M=4.5550) adalah lebih dominan diamalkan berbanding gaya kepimpinan autokratik (M=2.7459) dalam kalangan jurutera Muslim di negeri Melaka.

 

Kata Kunci: Gaya Kepimpinan, Jurutera, Jurutera Muslim, Melaka

Author Biographies

Muhd Akmal Noor @ Buang Rajikon, Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Pensyarah

Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan

Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pensyarah

Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan,
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia

Adawiyah Ismail, Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pensyarah

Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan,
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Chua, Y. P. 2011. Kaedah Penyelidikan Buku 1 (Edisi Kedua). Malaysia: McGrawHill

Goleman, D. 2000. “Leadership that gets result”. Harvard Business Review, March-April , pp. 78-90.

Hellriegel, D., & Slocum, Jr. J.W. 1992. Management (6th ed.). New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Lembaga Jurutera Malaysia (BEM).2013.

Luthans, Fred., 2006. Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mahmood Zuhdi Hj. Ab Majid. 1999. Dinamisme Kepimpinan Islam. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kepimpinan Islam Serantau. 14 & 15 Jun 1999. Dewan Kuliah Utama, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Melaka Maju 2010 diisytiharkan pada 20.10.2010 (20 Oktober 2010), jam 20.10 malam (8.10) di stadium Hang Jebat. Portal Pusat Maklumat Rakyat (Portal PMR). http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/mengenai-pmr.html (23 Jun 2013)

Mohd Sabri Mamat, Syed Najmuddin Syed Hassan & Ab. Halim Tamuri. 2009. Amalan Ibadat Harian dan Sumbangannya kepeada Kecerdasan Emosi Remaja. Journal of Islamic and Arabic Education 1 (1): 29 – 40.

Mohd. Majid Konting. 2005. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Hamid al-Afendi. 1990. Kurikulum dan Pendidikan Guru. Terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Rafidah Mohd Tajaludin@Ibrahim. 2002. Kepimpinan Dalam Pengurusan Pembinaan. (Projek sarjana muda yang tidak diterbitkan). Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia.

Razaleigh Muhamat@Kawangit. 2010. Kepimpinan Dan Pengurusan Islam: Sejarah, Teori dan Pelaksanaan. Selangor. Jabatan Dakwah dan Kepimpinan UKM.

Robiah Kulop Hamzah. 2002. Teknik Membimbing Remaja Dalam Kepimpinan. Kuala Lumpur: Cergas (M) Sdn. Bhd.

Sayid Qutb. 2000M/1402H. Tafsir Fi Zilalil Quran. Terjemahan oleh Yusoff Zaky Haji Yacob. Kota Baharu, Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Schriver, J. 2004. Human Behavior and the Social Environment. Needham Heights, Massachusetts: Ally and Bacon. (4th ed.).

Thomas, S. K. & Wahju, A. R. 2007. Kepimpinan Transformasional dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Ke Atas Kualiti Kehidupan Kerja dan Komitmen Organisasi: Kajian Ke Atas Guru-Guru SMU di Kota Surabaya. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahan. Vol. 98, No. 1, 2007: 49 – 61.

Zaidatul Akmaliah Lope Pihie. 1989. Pentadbiran Pendidikan. Kula Lumpur, Malaysia: Fajar Bakti.

Published
2015-08-12
How to Cite
Rajikon, M. A. N., Muhamat @ Kawangit, R., Saadan, R., Ismail, A., & Mohd Aini, M. M. (2015). APLIKASI GAYA KEPIMPINAN JURUTERA MUSLIM DI NEGERI MELAKA. Al-Hikmah, 7(1), 48-61. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/114
Section
Articles