MENGATASI KELEMAHAN PROFESIONALISME DALAM KERJA MELALUI PENGHAYATAN KAREKTER HAMBA-HAMBA AR-RAHMAN

  • Hisham Ahmad Fakulti Pengajian Islam, Unversiti Kebangsaan Malaysia
  • Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Abstract

Artikel ini membincangkan konsep profesionalisme dari aspek kerja dan hubungannya kepada karekter-karekter satu kumpulan manusia yang terpilih yang disebut sebagai hamba-hamba Ar-Rahman seperti yang termaktub dalam al-Quran ayat 63-77 surah al-Furqan (surah ke-25). Tujuannya untuk memberikan penyelesaian alternatif kepada isu yang belum diselesaikan  mengenai profesional di tempat kerja atau profesionalisme dari aspek kerja.

Kata kunci: Profesionalisme, Penghayatan, Karekter Hamba-Hamba Ar-Rahman.

Author Biography

Hisham Ahmad, Fakulti Pengajian Islam, Unversiti Kebangsaan Malaysia

Pensyarah

Jabatan Quran dan Sunnah

Fakulti Pengajian Islam

Unversiti Kebangsaan Malaysia

References

Al-Quran al-Karim

A-Albani, Shikh Muhammad Nasir al- Din. 1995. Silsilah al Alhadith al-Sahihah wa shai’min Fiqhiha wa Fawaidiha. Jil 3. Riyad: Maktabah al Ma arif Lil Nathr wa al-Tauzi.

Abdullah Basmeih.2000. Tafsir Pimpinan ar-Rahman Pengertian kepada al-Quran. Cetakan ke-11. Kuala Lumpur. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Abdul Hayei bin Abdul Sukor. 2008. Islam Dalam Sabda: Manusia Dan Kemanusiaan. Cetakan Pertama 2008. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dawama Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan.

Al-imam Al-Nawawi. 2009. Terjemahan Riyadh Al-Salihin Jilid kedua. Cetakan pertama. Kuala Lumpur. Ar-Risalah Product Sdn. Bhd.

Al-Syeikh Muhammad Jamaluddin, Al-Qasimi Ad-Dimasqi. 2011. Mutiara Ihya’ ‘Ulumuddin Hak Milik Muslim Imam Al-Ghazali. Cetakan Pertama 2009, Cetakan Kedua 2010, Cetakan ketiga 2011. Selangor. Illusion Network.

Dr. Mohammad Sayyid Tantawi. 2009. Adab Dialog Dalam Islam. Cetakan pertama 2009, Cetakan Kedua 2009. Kuala Lumpur. Percetakan Naz Sdn.Bhd. (54907-K)

Dr Muhammad Fu’ad Abdul Baqi. 2011. Shahih Al-Lu’Lu’ Wal Marjan. Cetakan Pertama. Jakarta Timur. Ak Barmedia Khazanah Buku Islam Rujukan.

Drs. Abdul Ghani Azmi Haji Idris. 2009. Himpunan Hadith-hadith Shahih jilid 2. Cetakan ke tujuh. Kuala Lumpur. Al-Hidayah Publication.

Dr.Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Hisham bin Ahmad. 2013. Aku Bersyukur Anakku Autisme. Cetakan Pertama 2013. Kuala Lumpur. Telaga Biru Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawiy. 2007. Al-Qardhawiy Nafahat Al-Jumaah 12 Peribadi Cemerlang Hamba Ar-Rahman. Cetakan Pertama 2007, Cetakan kedua 2007, Cetakan ketiga 2008, Cetakan keempat 2009. Kuala Lumpur. Blue-T Publication Sdn. Bhd. Percetakan LPL Sdn. Bhd. Selangor.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawiy. 2012. Yusuf al-Qaradhawi & Kebangkitan Rakyat. Cetakan Pertama 2012, Cetakan kedua 2012. Kuala Lumpur. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Percetakan Surya Sdn. Bhd. Melaka.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi. 1995. Keindahan Sabar Dari Karya Asal Sabar Mengikut Pandangan Islam. Cetakan Pertama 1991, Cetakan kedua 1995. Kuala Lumpur. Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Kuala Lumpur.

Kutub Sittah, Software Hadith , Pustaka Lisdwa, Indonesia Sdn. Bhd. Hexa Print Enterprise Sdn. Bhd. Kedah.

Mohamad Sabri Haron. ZIKR, PIKR & MIKR: Pendekatan Profesional. Bank Muamalat Indonesia (BMI) oleh Malim Bil 10 (2009) Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia

Muhammad Ali Embi. 2008. Cabaran Dunia Pekerjaan. Cetakan Pertama 2008. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. PRIN-AD Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

Muhammad Fuad Abdullah (Dr. Ir) Professionalism: The Islamic Perspective Jurutera (February 2004) Hlm 9-11

Marty Brounstein Brou. Mengendalikan Pekerja Yang Bermasalah. Johor Darul Takzim. Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Percetakan Anda Sdn. Bhd.

Mazni Nawi dan Anisah Che Ngah. Skop Kelakuan Buruk Dalam Kod Kelakuan Profesional 1987: Satu Analisis Menurut Etika Perubatan Islam (2011) 15 Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat (JUUM) Universiti Kebangsaan Malaysia Hlm 53-74

Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi. 2010. Di Manakah Kesilapan Kita?. Cetakan kedua 2010. Johor Darul Takzim. Perniagaan Jahabersa. Bin Halbi Press. Thailand.

Prof. Abdullah Hassan. 2001. Komunikasi Untuk Bakal Pendakwah. Cetakan Pertama 2001. Kuala Lumpur. PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Sanon Printing Corporation Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

Prof. Dr. Yusuf Abdullah Al-Qardhawi. 1996. Fiqh Keutamaan Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Edisi terjemahan bahasa malaysia 1996. Selangor Darul Ehsan. Masterpiece Publication

Ragunath Kesavan. 2007. Time Management For Lawyers. Cetakan Pertama 2007. Kuala Lumpur. Bar Council Malaysia.

Safuan Bin Yusuf. 2011. Pendekatan Komunikasi Dan Interaksi Rasulullah s.a.w. secara Isyarat. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Sayyid Qutb, Dato’ Yusoff Zaky Hj. Yaacob. 2010. Tafsir Fi Zilalil Qur’an. Cetakan Pertama 2010. Kuala Lumpur. Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd. Percetakan Zafar Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

Syarifah Hayati Syed Ismail al-Qudsy, Asmak Ab Rahman, Mohd Izani Bin Mohd Zain Pengukuhan Nilai dan Profesionalisme Di Kalangan Penjawat Awam Ke Arah Efektif Governan Di Malaysia. Junal Syariah Jil 17, Bil. 3 (2009) 559-592

Wahbah al-Zuhaili. 1995. Fiqh & Perundangan Islam Jilid IV dan Jilid V . Cetakan Pertama 1995, Cetakan kedua 1996, Cetakan ketiga 2000. Syria. Dar El Fikr.

Zulkiple Abd. Ghani. 2001. Islam, Komunikasi Dan Teknologi Maklumat. Cetakan Pertama 2001. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Dasar Cetak (M) Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan.

Published
2015-08-12
How to Cite
Ahmad, H., & Wan Abdullah, W. N. (2015). MENGATASI KELEMAHAN PROFESIONALISME DALAM KERJA MELALUI PENGHAYATAN KAREKTER HAMBA-HAMBA AR-RAHMAN. Al-Hikmah, 7(1), 17-32. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/111
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)