FAKTOR PERSEKITARAN SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI HAMKA (1908-1981) MENURUT AUTOBIOGRAFI KENANG-KENANGAN HIDUP (1951)

  • Ahmad Zahiruddin Mohd Zabidi Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Wan Nasyrudin Wan Abdullah Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: HAMKA, persekitaran sosial, jati diri, Kenang-Kenangan Hidup, autobiografi

Abstract

The focus of this article is on the factors of the social environment that shape the identity of HAMKA from birth to adulthood, to emerge as a preacher through prolific writing in various genres of work whether creative or non-creative. It is this complex life experience that prompted HAMKA to decide to become a preacher who is committed to conveying Islam for the sake of the awareness of his people through oral and written. The writing of this article is written in a descriptive narrative with a historical approach by making the first book from the compilation of Kenang-Kenangan Hidup (1951) as the main reference.

Keywords: HAMKA, social environment, identity, Kenang-Kenangan Hidup, autobiography

ABSTRAK

Tumpuan artikel ini adalah kepada faktor-faktor persekitaran sosial yang membentuk jati diri HAMKA dari semenjak lahir hingga dewasa, sehingga muncul sebagai pendakwah melalui penulisan yang prolifik dalam pelbagai genre karya sama ada kreatif atau non-kreatif. Pengalaman hidup yang rencam itulah yang mendorong HAMKA mengambil keputusan menjadi seorang pendakwah yang beriktikad menyampaikan Islam demi kesedaran umatnya melalui lisan dan tulisan. Penulisan artikel ini ditulis secara naratif deskriptif dengan pendekatan historis dengan menjadikan buku pertama daripada kompilasi Kenang-Kenangan Hidup (1951) sebagai rujukan utama.

Kata kunci: HAMKA, persekitaran sosial, jati diri, Kenang-Kenangan Hidup, autobiografi

 

Author Biographies

Ahmad Zahiruddin Mohd Zabidi, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia

Calon Doktor Falsafah Peradaban Islam
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pensyarah Kanan
Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

Felo Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Abdul Latip Talib. 2014. HAMKA: Ulama, Pemimpin, Sasterawan. Batu Caves: PTS Publishing House.

Abdullah Ahmad. 2015. Mahathir’s Selected Letters to World Leaders Vol. One. Shah Alam: Marshall Cavendish.

Afif HAMKA & Akmal Sjafril. 2020. “Ini perlakuan rakyat malaysia terhadap ulama Indonesia/ nusantara”. https://www.youtube.com/watch?v=4CxApqJbZw4. Diakses pada 13 Jun 2021

Akmal Naseri Basral. 2013. Tadarus Cinta Buya Pujangga. Bandung: Salamadani.

H.A. Hafizh Dasuki, Hasan Muarif Ambary, Nurcholish Madjid, Zakiah Daradjat & H. Ridlo Masduki. 1993.

Ensiklopedi Islam, Jil. 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Rusydi HAMKA. 2010. HAMKA Pujangga Islam Kebanggaan Rumpun Melayu: Menatap Peribadi dan Martabatnya. Shah Alam: Pustaka Dini.

H. Shobahussurur, Joko Windoro, Yusran Rusydi, Nurbowo, Abdulrahman Gayo, Abdulrahman ZISC & Damanhuri

Zuhri. 2008. Mengenang 100 Tahun Haji Abdul Malik Karim Amrullah HAMKA. Kebayoran Baru: Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar.

Haidar Musyafa. 2016. Hamka: Sebuah Novel Biografi. Bukit Cirendu: Penerbit Imania.

Haidar Musyafa. 2017. Jalan Cinta Buya. Bukit Cirendu: Penerbit Imania

Hamedi Mohd Adnan. 2003. Penerbitan Majalah di Malaysia: Isu-Isu dan Cabaran. Shah Alam: Penerbitan Kharisma.

HAMKA. 2009. Kenang-Kenangan Hidup. Shah Alam: Pustaka Dini.

HAMKA. 2015a. Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera. Batu Caves: PTS Publishing House.

HAMKA. 2015b. Tafsir Al-Azhar. Kota Depok: Gema Insani.

Haseena Banu Abdul Kalam. 2016. Pengaruh Persekitaran Sosial Terhadap Tingkah Laku Disiplin Murid Sekolah Renda di Klang. Tesis Sarjana. Universiti Putra Malaysia.

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad Khaldun al-Hadrami. 2002. Mukaddimah Ibn Khaldun. Terj. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Irfan HAMKA. 2013. Ayah… Kisah Masa Muda, Dewasa, Menjadi Ulama, Sastrawan, Politisi, Kepala Rumah Tangga, Sampai Ajal Menjemputnya. Jakarta: Republika Penerbit.

Kamus Dewan Edisi Keempat. 2015. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khoo Kay Kim. 1985. Majalah dan Akhbar Melayu Sebagai Sumber Sejarah. Kuala Lumpur: Perpustakaan Universiti Malaya.

Mardhiyah Zamani & Nurazan Mohmad Rouyan. 2016. Pengaruh serta peranan ibu bapa dalam pembentukan personaliti dan keperibadian Syed Qutb: Analisis autobiografi “Kisah Seorang Anak Kampung ”.

International Journal of Humanities Technology and Civilization 1 (2): 106-115.

Nurzatil Ismah Azizan & Zulkifli Mohd Yusoff. 2018. Pembentukan jati diri remaja melalui pembelajaran persekitaran sosial: analisis menurut perspektif al-Quran. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 5 (2): 216-230.

Roosfa Hashim. 2016. Panduan Menulis Memoir Autobiografi & Biografi. Serdang: Penerbit UPM.

Shamsul Nizar. 2008. Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.

Yayasan Nurul Islam. 1978. Kenang-kenangan 70 Tahun Buya HAMKA. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.

Zakaria Stapa, Ahmad Munawar Ismail & Noraizah Yusuf. 2012. Faktor persekitaran sosial dan hubungannya dengan pembentukan jati diri. Jurnal Hadhari Special Edition: 155-172.

Published
2021-06-29
How to Cite
Mohd Zabidi, A. Z., & Wan Abdullah, W. N. (2021). FAKTOR PERSEKITARAN SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI HAMKA (1908-1981) MENURUT AUTOBIOGRAFI KENANG-KENANGAN HIDUP (1951). Al-Hikmah, 13(1), 72-96. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/446

Most read articles by the same author(s)