RELEVANSI APLIKASI SANAD DALAM PENGAJIAN ISLAM PADA MASA KINI

  • Sakinah Saptu Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
  • Wan Nasyrudin Wan Abdullah Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
  • Latifah Abd. Majid Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
  • Ahamad Asmadi Sakat Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abstract

Mutakhir ini sikap ekstrem sesetengah pihak dalam mementingkan sanad berlaku dalam pengajian Islam.Sikap ini telah melahirkan tanggapan bahawa apa sahaja ilmu berkaitan dengan agama Islam perlu kepada sanad. Ia juga menyebabkan segelintir masyarakat beranggapan bahawa menjadi kesalahan, jika ilmu agama dipelajari tanpa melalui sistem sanad. Oleh itu, kertas kerja ini dihasilkan bagi mengenalpasti tujuan sanad pada zaman dahulu dan kini dan mengenalpasti adakah aplikasi sanad masih releven pada masa kini. Kajian berbentuk kualitatif ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kajian sejarah. Data pula dikumpul dan dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan. Hasil kajian menunjukkan terdapat kesinambungan sanad tersebut kepada Rasulullah s.a.w. Dengan itu, aplikasi sanad dalam pengajian Islam pada masa kini dilihat tidak relevan lantaran tujuan sanad sudah tertunai. Di samping, keberadaan sanad kurang bermanfaat kerana para perawi di zaman sekarang tidak boleh diperiksa kredibilitinya.

 

Kata Kunci:  Relevansi Aplikasi Sanad, Tujuan Sanad, Sejarah Sanad, Sanad Masa Kini

 

Author Biographies

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pensyarah,
Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah

Latifah Abd. Majid, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Pensyarah,
Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah
Ahamad Asmadi Sakat, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Pensyarah,
Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah

References

Abu Ghuddah, cAbd al-Fattah. 1992. al-Isnad min al-Din wa Safhah Musyrifah min Tarikh Samaci al-Hadith cinda al-Muhadithin. Bayrut:Dar al-Qalam.

Abu Zahwu, Muhammad Muhammad. 1984. al-Hadith wa al-Muhaddithun. al-Riyad: Syarikah al-Tibacah al-cArabiyyah al-Sacuudiyyah.

Ahamad Asmadi Sakat. 2014. Pendapat Ibn Salah tentang Sanad pada zaman ini. Temubual, 25 April.

al-Acza’i, Muhammad Mustafa. 1992. Dirasat fi al-Hadith al-Nabawiyy wa tarikh tadwinihi. Jil. 2.,Beirut: al-Maktab al-Islamiyy.

al-Aczami, Muhammad Mustafa. 2003.The History of the Quranic Text from revelation to compilation A comparative study with the old testament and New Testament. Leicester: UK Islamic Academy.

al-cUmari, Akram Diya. 1984. Buhuth Fi Tarikh al-Sunnah al-Musyarrafah. al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-cUlum wa al-Hikam.

al-Durar al-Saniyyah. t.th. al-Mausul’ah al-Hadithiah Taisir al-Wusul Ila Ahadith al-Rasul s.a.w. http://www.dorar.net/enc/hadis [15 Mei 2012].

Ali Tantawi. .2006. Pendapatku Tentang Sanad. http://www.al-ahkam.net/home/content/pendapatku-tentang-sanad [10April 2012]

al-Khatib al-Baghdadi. 1975. al-Rihlah fiTalab al-Hadith. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

al-Khatib al-Baghdadi. 1983. al-Jamic li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Samic. Jil. 2. Riyad: Maktabah al-Macarif.

al-Ramahurmuzi, al-Hasan ibn cAbd al-Rahman.1971. Al-Muhaddith al-Fasil Baina al-Rawi wa al-Waci. Beirut:Dar al-Fikr.

al-Sibaci, Mustafa. 2003. al-Sunnah wa Makanatuhafi al-Tasyric. Bayrut: Dar al-Warraq.

al-Zahrani, Muhammad ibn Matr. 2005. Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyyah Nasy’atuhu wa Tatawwaruhu. al-Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj.

al-Zahrani, Muhammad ibn Matr. 2010.cIlm al-Rijal Nasy’atuhu wa Tatawwaruhu min al-Qurn al-Awwal ila Nihayah al-Qurn al-Tasic. al-Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj.

Farhah Zaidar Mohamed Ramli, Latifah Abdul Majid & Mohd Arif Nazri. 2013. Penerokaan Talaqqi bersanad (TB) dalam Pengajian Hadis di Malaysia. Islamiyyat 35(2): 67 – 76.

Firanda Andirja Abidin. 2012. Ketika Sang Habib dikritik. t.tp: Naasirussunnah.

Graham, A.William. 1993. Traditionalism in Islam.The Journal of Interdisciplinary History 23(3):495-522 http://www.jstor.org/stable/206100 [29 Mac 2012].

Ibn Jamacah, Muhammad ibn Ibrahim, 1986. Al-Mihal al-Rawi fi Mukhtasar cUlum al-Hadith.Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Salah. 1995. Muqaddimah ibn Salah. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Khafidz Soroni. 2014. Pengajian Bersanad Tetap Relevan. Q&A April: 50-52.

Khalid Marghub.2009. Makanah al-Ijazah cinda al-Muhaddithin baina al-Ifrat wa al-Tafrit al-Hasilin fiha min bacdi al-Muhaddithin. t.tp: al-Ummah.

Mahmud Tahhan. 1996. Taisir Mustalah al-Hadith, al-Riyad: Maktabah al-Macarif fi al-Nasyr wa al-Tauzic.

Mohd Asri Yusof. 2012. Apakah Pada Hari Ini Pengajian Bersanad Menjadi Satu Kemestian? Video. http://youtu.be/YXRgTF5AwG8 [30September 2014].

Mohd Asri Zainal Abidin. 2011. Hukum Mengaji Tanpa Sanad Sendiri.http://drmaza.com/home/?p=1411 [30 Mac 2012].

Muhammad cAjjajal-Khatib. 1988. al-Sunnah Qabla al-Tadwin. al-Qahirah: Maktabah Wahbah.

Muhammad cAjjajal-Khatib. 1989. Usul al-Hadith cUlumuhu wa Mustalahuhu. Bayrut: Dar al-Fikr.

Muhammad Zubayr Siddiqi.1993. Hadith Literature: Its Origin, Development & Special Features., Cambridge: The Islamic texts society.

Munzir. 2007. Paham Salafy (Wahaby). http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=&func=view&catid=7&id=9654#9654) [30 September 2014].

Munzir. 2011. Sanad & Berdakwah. http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=&func=view&catid=9&id=26683#26683 [30 September 2014].

Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairyy al-Naisaburiyy. 2001. Sahih Muslim. Bayrut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Nur al-Din cItr, 1997. Manhaj al-Naqdi ficUlum al-Hadith. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Raja Ahmad Mukhlis, 2011b. Ilmu Warisan Nabawi Merentasi Zaman (2): As-Sawad al-A’zhom dalam Tradisi Keilmuan Islam. http://mukhlis101.multiply.com/journal/item/325 [22 Mac 2012].

Raja Ahmad Mukhlis. 2011a. Ilmu Warisan Nabawi Merentasi Zaman (1): Tradisi Pengajian Ilmu Agama dalam Amalan Ulama. http://mukhlis101.multiply.com/journal/item326 [22 Mac 2012].

Raja Ahmad Mukhlis. 2011c. Ilmu Warisan Nabawi Merentas Zaman (3): al-Turath al-Islami dalam Tradisi Keilmuan Islam, http://mukhlis101.multiply.com/journal/item324 [22 Mac 2012].

Published
2015-08-12
How to Cite
Saptu, S., Wan Abdullah, W. N., Abd. Majid, L., & Sakat, A. A. (2015). RELEVANSI APLIKASI SANAD DALAM PENGAJIAN ISLAM PADA MASA KINI. Al-Hikmah, 7(1), 104-118. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/138
Section
Articles