METODE LĀ QUḌAH SEBAGAI PELENGKAP TASAWWUR DAKWAH AYAT 125 SURAH AL-NAḤL: ANALISIS AL-MAWDU‘I

  • Ahmad Zahiruddin Mohd Zabidi Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Mohd Shukri Hanapi Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia
  • Wan Nasyrudin Wan Abdullah Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: dakwah, tasawwur, metodologi dakwah, surah al-nahl, mawdui

Abstract

Dalam kajian ilmu metodologi dakwah, para ilmuwan Islam menjadikan ayat 125 daripada Surah al-Naḥl sebagai asas sandaran pengkajian mereka. Daripada ayat tersebut muncul konsep dan metodologi yang disebut Metode al-Daʿwu bi’l-Ḥikmah, Metode al-Mawʿiẓah al-Ḥasanah dan Metode al-Mujādalah al-Ḥasanah. Namun ketiga-tiga metode ini hanya merangkumi separuh atau bahagian pertama daripada keseluruhan ayat 125 Surah al-Naḥl. Kebanyakan pengkaji mengabaikan bahagian kedua daripada ayat ini yang menyatakan Allah SWT mengetahui siapa yang sesat dari agama-Nya dan mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kajian al-Mawdu‘i (tematik) ini yang memfokuskan kepada tema ayat 125 daripada Surah al-Naḥl. Kajian ini adalah sebuah kajian kualitatif yang menggunakan reka bentuk kajian analisis kandungan dengan menjadikan tafsir-tafsir muktabar klasik dan moden sebagai rujukan utama. Kajian ini bertujuan untuk melihat tasawur yang lebih menyeluruh terhadap kefahaman ayat ini dan memberi nilai tambah terhadap metodologi dakwah yang telah dibina daripadanya.

References

Ab. Aziz Mohd Zin. 2020. Pengantar Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya (UM).

Abdullah Hassan. 2007. Berdakwah dengan Efektif. Batu Caves: PTS Islamika

Abdullah Muhammad Basmeih. 2013. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al- Quran. Kuala Lumpur: Darul Fikr

Al-Hudhaibi, Hasan Ismail. 1991. Pendakwah Bukan Penghukum, Terj. Haji Salahuddin Abdullah, Cet. Ke-2. Kota Bharu: Pustaka Aman Press

Al-Khālidī, Ṣalāḥ ʿAbd al-Fattāḥ. 2011. Al-Qaṣaṣu al-Qur’āni ʿArḍu Waqā’iʿā wa Taḥlīlu Aḥdāthin, Cet. Ke-5. Damshiq: Dār al-Qalam

Al-Maraghī, Aḥmad Muṭafā. 2001. Tafsīr al-Marāghiy, Terj. Muhammad Thalib, Jld. 7. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. 2009. Thaqāfah al-Dāʿiyyah. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Qardhawi, Prof. Dr. Yusof. 2000. Tazkirah Para Pendakwah, Terj. t.n., Batu Caves: Al- Hidayah Publishers

Al-Qasimiy, Ahmad Mokhtar bin ‘Umar Muhyi al-Din Sobir bin ‘Ali. 1989. Al-Mu‘jam al-‘Arabi al-Asasi. Tunisia: Larousse.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2015. Tafsir al-Munir, Terj. Abdul Hayie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Ahmad Ikhwani dkk., Jld. 7. Jakarta: Gema Insani.

Ghazali Darusalam. 2001. Dinamika Ilmu Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

HAMKA. 2012. Prinsip & Kebijaksanaan Dakwah Islam. Shah Alam: Pustaka Dini.

HAMKA. 2015. Tafsir Al-Azhar, Jld. 5, Depok: Gema Insani.

Haron Din. 1992. Tasawwur Islam. Shah Alam, Selangor: Pustaka Hizbi.

Ibn Manzur, Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram al-Afriqiy al-Misriy. 1994. Lisan al-‘Arab, Jld. 5. Beirut, Lubnan: Dar Sadir.

Ibu Katsir, Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi. 2015. Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Arif Rahman Hakim MA, Syahirul Alim Al-Adib Lc, Insan Kamil. Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa Lc, Jld. 1. Geduren: Penerbit

M. Quraish Shihab. 2017. Tafsir Al-Misbah. Ciputat: Lentera Hati

Madkur, ‘Ali Ahmad. 1990. Manhaj al-Tarbiyyah fi al-Tasawwur al-Islamiy. Beirut, Lubnan: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah.

Mas‘ud, Jubran 1990a. Al-Ra’id Mu‘jam Lughawiy ‘Asriy, Jld. 1. Beirut, Lubnan: Dar al-‘Ilm li al-Malayin.

Mas‘ud, Jubran. 1990b. Al-Ra’id Mu‘jam Lughawiy ‘Asriy, Jld. 2. Beirut, Lubnan: Dar al-‘Ilm li al-Malayin.

Mihna, ‘Abda’ ‘Ali. 1993. Lisan al-Lisan Tahdhib Lisan al-‘Arab li al-‘Allama Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram Ibn Manzur, Jld. 2. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Muhammad Syukri Salleh. 1985. Falsafah Ilmu Pembangunan Berteraskan Islam: Beberapa Asas Kesepaduan. Pulau Pinang: Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Syukri Salleh. 2002. Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Muhammad Syukri Salleh. 2003a. 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd. dan Pulau Pinang: Projek Pengurusan Pembangunan Islam, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Syukri Salleh. 2003b. Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam: Konsep dan Perkaedahan (Siri Syarahan Umum Perlantikan Profesor). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Ramli Awang. 1997. Tasawwur Rabbani Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.

Sayyid Qutb. 2010. Tafsir fi Zilalil Qur’an, Terj. Dato’ Yusoff Zaky Hj. Yacob, Jld. 6: Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2016. Tafsir An-Nūr Al-Qur’anul Majid, Jld. 2, Cet. 1, Ed. Ke-4. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Published
2023-12-29
How to Cite
Mohd Zabidi, A. Z., Hanapi, M. S., & Wan Abdullah, W. N. (2023). METODE LĀ QUḌAH SEBAGAI PELENGKAP TASAWWUR DAKWAH AYAT 125 SURAH AL-NAḤL: ANALISIS AL-MAWDU‘I. Al-Hikmah, 15(2), 41-55. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/492