HUBUNGAN PELAKSANAAN AKTIVITI DAKWAH MELALUI KESENIAN TERHADAP PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH

  • Ahmad Sahlan Abdul Hatim Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
  • Rosmawati Mohamad Rasit Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abstract

Pelaksanaan aktiviti dakwah di sekolah dilihat sebagai usaha untuk melahirkan pelajar yang menghayati ajaran Islam serta memiliki akhlak yang mulia. Namun, kelemahan serta kekurangan dari segi pelaksanaan dan pengisian menyebabkan pelajar kurang berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan. Kesan daripada kurangnya penghayatan terhadap aktiviti-aktiviti berbentuk keagamaan serta nilai-nilai murni dalam diri membawa kepada gejala keruntuhan serta penampilan akhlak yang negatif.  Sehubungan dengan itu,  pelaksanaan aktiviti dakwah melalui kesenian dilihat mampu merealisasikan pembinaan insan serta membentuk pelajar yang memiliki akhlak mulia serta peribadi yang tinggi kesan daripada nilai-nilai murni yang diterapkan. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti hubungan di antara pelaksanaan aktiviti dakwah melalui kesenian dengan penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar sekolah. K Kajian ini menunjukkan bahawa pengaplikasian kesenian dalam usaha menyampaikan dakwah dilihat sebagai satu kaedah yang mampu memberi impak yang berkesan terhadap penerimaan mesej dakwah seterusnya melahirkan pelajar yang berakhlak dan memiliki sahsiah yang unggul.

 

Kata Kunci: Pelaksanaan Dakwah Melalui Keseniaan, Penerapan Nilai-Nilai Murni, Pelajar Sekolah

Author Biography

Rosmawati Mohamad Rasit, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pensyarah,
Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan

References

al-Qur’an

Ab. Aziz Mohd Zin. 1997. Pengantar Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ab. Halim Tamuri & Khadijah Abdul Razak. 2003. Pengajaran akhlak di sekolah menengah Persepsi pelajar-pelajar. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 3) Antara Tradisi dan Inovasi. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM.

Ab. Halim bin Tamuri & Khadijah Abdul Razak. 2004. Dakwah dalam menangani isu-isu sosial di kalangan remaja. ISoIT 2004: 828 – 838.

Abdul Ghafar Don & Ahmad Redzuan. 2009. Dakwah kepada Orang Asli melalui seni hiburan alternatif: Model latihan amali dawah (LAD). Jurnal al-Hikmah 1: 3 – 12.

Ahmad Awang. 1984. Kegiatan dakwah dan permasalahnnya di sekolah. Himpunan kertas-kertas kerja kursus dakwah dan kepimpinan guru-guru (bukan guru agama) sekolah menengah dan sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ahmad Sharifuddin Bin Mustapha & Mohd. Zain B. Mubarak. 2006. Dakwah Melalui Muzik dan Nyanyian: Suatu Perbincangan. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian, hlm. 101 – 105.

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia. 2012. Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 – 2020. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berita Harian. 2014. 9 April

Chua Yan Piaw. 2011. Kaedah Penyelidikan. Edisi ke-2. Malaysia: Mc Graw Hill.

Chua Yan Piaw. 2012. Asas Statistik. Edisi ke-2. Malaysia: Mc Graw Hill.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2007. Research Methods in Education. New York: Routledge Falmer & Francis Group.

Fauziah Ibrahim, Norulhuda Sarnon, Khadijah Alavi, Mohd Suhaimi Mohamad, Noremy Md Akhir, Salina Nen. 2012. Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: Ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities. 7 (1): 84 – 93.

Ishak Ismail. 2012. Budaya nilai-nilai keagamaan dan disiplin pelajar di Sekolah Menengah Agama Negeri Selangor Darul Ehsan. Tesis Dr. Fal., Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamad Kamil b. Hj Ab. Majid & Muhammed Yusof. t.th. Kaedah pendekatan dakwah silam dan masa kini: Perbezaan dan kesesuaian. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Mohamad Khairi Hj Othman, Asmawati Suhid, Abdullah Mat Rashid dan Samsilah Roslan. (2011). Hubungan faktor-faktor sosial dengan penghayatan nilai murni pelajar: Satu dapatan awal. Prosiding 16th International Conference on Education. Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education, Universiti Brunei Darussalam.

Mohammed bin Yusof. 2013. Dakwah melalui muzik edutainment: Tumpuan terhadap nasyid di Malaysia. Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Insan. hlm. 1 – 11.

Mohd Najib Najmuddin. 2003. Hubungan Antara Amalan Agama Dengan Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar Melayu. Kertas Projek Sarjana Pendidikan UKM.

Mohd Radzi Ab. Ghani. 2001. Persepsi Guru Pendidikan Islam terhadap peranan dan penglibatan pengetua dalam menggerakkan aktiviti dakwah pelajar sekolah. Tesis Sarjana Fakulti Pendidikan UKM.

Mohd. Arif Hj. Ismail, Mohd. Jasmy Abd. Rahman, Rosnaini Hj. Mahmud. 2005. Nilai-Nilai Murni dan Pendidikan Bersepadu: Ke arah Kemanusiaan Sejagat. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 4) Pendidikan Islam Ke Arah Kemanusiaan Sejagat, hlm. 301 – 310.

Mohd. Faizal Abdul Khir. 2006. Dakwah dan Kesenian: Satu Sorotan Sejarah. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian. hlm. 371 - 374.

Muhamad Faisal Ashaari & Badlihisham Mohd Nasir . 2006. Kesenian dari perspektif gerakan Islam. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian, hlm. 131 - 141.

Norliza binti Nor Hashim. 2011. Penilaian aktiviti dakwah guru Pendidikan Islam di sekolah menengah daerah Hulu Langat. Disertasi Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Prof. Dr. Hamka. 1984. Tafsir Al-Azhar Juzu’ I. Indonesia: Yayasan Nurulislam.

Rosmawati Mohamad Rasit & Salasiah Hanin Hamjah. 2010. Dakwah menerusi drama: Kajian genre drama kekeluargaan di TV3. Dlm. Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah & Rosmawati Mohamad Rasit (pnyt). Isu Dakwah Masa Kini, hlm 91-102. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ruzain Syukor Mansor. 2011. Dakwah dan Teknologi Maklumat. Putrajaya: Penerbit JAKIM.

Sidi Gazalba. 1977. Pandangan Islam Tentang Kesenian. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara.

Siti Rugayah Hj. Tibek. 2006. Seni Membentuk Nilai Murni. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian, hlm. 101 – 105.

Syamsul Bahri Andi Galigo. 1998. Persoalan Masyarakat Islam Masa Kini: Hubungannya dengan Dakwah dan Pendidikan. Dlm. Abdullah Muhammad Zain, Che Yusoff Che Mamat & Ideris Endot (pnyt). Prinsip dan Kaedah dakwah dalam Arus Pembangunan Malaysia, hlm 190 – 198. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tajul Ariffin Noordin. 1993. Persepektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Hussein Azmi. 1984. Ilmu Dakwah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaradi Bin Sudin. 1998. Pengurusan Dakwah Islamiah Bersepadu di Sekolah Menengah. Satu kajian kes di sekolah-sekolah menengah daerah Hulu Perak, Perak. Kertas Projek Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published
2015-08-12
How to Cite
Abdul Hatim, A. S., & Mohamad Rasit, R. (2015). HUBUNGAN PELAKSANAAN AKTIVITI DAKWAH MELALUI KESENIAN TERHADAP PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH. Al-Hikmah, 7(1), 132-148. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/140
Section
Articles