PENGURUSAN TABAYYUN DALAM DAKWAH

  • Mohamad Zulkifli Abdul Ghani Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Abu Dardaa Mohamad Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Rosmawati Mohamad Rasit Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: Tabayyun, Penyebaran, Pengurusan, Dakwah

Abstract

The dissemination of dakwah in the world today requires efficient and effective management based on the methods taught by Islam. The life of today's society is very challenging and confusing because of the wide range of informations that is mixed between right and wrong. To be successful in the mission of dissemination it requires the process of tabayyun or verifiying information. The ability of the community in seeking clarity leads to the reception of the right information, right understanding and right practice. Thus, slander can be avoided, inverse teaching can be repelled and evil views on Islam and its people can be answered. Therefore, this paper aims to propose the management and da'wah strategy through the concept of tabayyun management taking into account the diverse community environment. The management of tabayyun in dakwah is through six concepts namely to accepting, elaborating, checking, checking, practicing, publishing and firming. The management of tabayyun is based on the three levels of dakwah itself namely tabligh, tatbiq and ta’lim. This management is able to maintain the identity of the Muslims through the teachings of Islam. Using good strategies and management is a requirement in the implementation of the dakwah.

Keywords: tabayyun, management, dakwah, informations.

Author Biographies

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

Abu Dardaa Mohamad, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

Rosmawati Mohamad Rasit, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Al-Quran al-Karim dan terjemahannya. Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd.

Baharom Mohamad, Jamaludin Hashim, Ahmad Esa, Rafiza dan Hassan. 2008. Amalan Membuat Keputusan Dalam Kalangan Guru Besar. Batu Pahat: Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Bukhari, Abu Abdulah Muhammad bin Ismail. 2002. Ṣahih Bkhari. Beirut: Dai Ibn Kathir.

Faisal Ahmad Shah. 2016. Penyebaran Hadith Palsu dalam Media Massa dan Media Sosial: Realiti dan Cabaran. HADIS: Jurnal Ilmiah Berwasit. Jun 2016. 9 – 28.

Habannakah, Abdul Rahman bin Hasan. 1975. Ḍawabit al-MakrifahWa Usul al-Istidlal wa al-Munazarah. Beirut: Dar al-Qalam.

Hamirul’aini Hambali dan Hazaruddin Harun. 2002. Sistem Penapisan untuk Mengatasi Ancaman Internet dalam Pendidikan. Seminar Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pendidikan. MPBL. 1 -12.

Ibn Abd al-Barr, Yusuf bin Abdullah bin Muhammad. 1994. Jamiᶜ Bayan al-Ilm wa Faḍluhu. Beirut: Dar Ibn al-Jauzi.

Kementerian Kesihatan Malaysia. 2016. Tata Etika Penggunaan Media Sosial oleh Warga KKM. Putrajaya: KKM.

Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaluddin, Abdul Qayyuum Aminnuddin. 2015. Penyebaran Maklumat Palsu Berkaitan Produk Halal dan Implikasinya terhadap Industri Halal. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Muhammad Faizal Bahari & Mohd Rizal Muwazir. t.th. Kualiti Perkhidmatan Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Muhammad Sabri Sahrir. 2016. Tabayyun Benteng Pendustaan. Dewan Tamadun Islam. Jilid 4 Jun 2016. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Muhasibi, al-Harith bin Asad. 1990. al-Riayah li Huquq Allah. Tahqiq oleh Abd al-Qadir Ahmad Ata‘. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisāburiy.1991. Ṣahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-ᶜIlmiah.

Othman Ibrahim. 1995. Mekanisme Dakwah: Pendekatan Kepada Masyrakat di Pedalaman. Kota Baru: Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Sohana Abdul Hamid. 2016. Pengaruh Media Massa terhadap Perubahan Sosial Masyarakat. Journal of Social Sciences and Humanities. Special Issue (October). 214 – 226.

Walid al-Sa’idan. t.th. Risalat al-Iktifa’ bi al-Amal Bighalabat al-Zhan fi Masail al-Fiqh. Shah Alam: Medina University.

Al-alimi, Ahmad Muhammad. 2000. Al-tasabbut wa al-Tabayyun fi al-Manhaj Islami. Beirut: Dar Ibnu hazm.

Ali Salim ali al-Baadi. 2017. Tadawul al-Maklumat Bain al-Tabayyun wa al-Tasabbut fi al-Quran al-Karim. Qatar: Universiti Qatar.

Muhammad Abdul Latif al-Buraie. 2014. Al-Tasabbut mi al-Akhbar wa al-qadha Ala al-Syai’aat. EGYPT: Dar al-Khulafa al-Rasyidin.

Ahmad bin Abdul Rahman al-Shuyyan. 2000. Nahwu Manhaj Syarie fi Talaqqi al-Akhbar wa Riwayatuha. Riyadh: Dar al-Salim li al-Nasr wa al-Tauzi’.

Ibnu khaldun, Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun.. 2004. Mukaddimah Ibn Khaldun. Damsyik: Dar Yakrab.

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Nora Ahmad@Aziz, Abdul Ghafar Don, Adawiyah Ismail. 2013. Faktor penulisan ilmu dakwah dalam Islam. http://spaj.ukm.my/jalhikmah/jalhikmah/index

Zulkefli Aini, Che Zarrina Sa'ari, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani. 2018. Pendekatan Dakwah al-Wasatiyyah Syeikh Abdul Rauf Ali al-Fansuri. Universiti Malaya: Journal AFKAR. https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/12227

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani & Zulkefli Aini. 2018. Ciri-Ciri Wasaṭiyyyah Dakwah. Jurnal hal ehwal Islam dan warisan selangor. http://jurnalselangor.com.my/assets/artikel--ciri-ciri-wasa%E1%B9%ADiyyyah-dakwah.pdf.

Ahmad Azan Ridzuan; Mohd Juraimy Hj Kadir; Hasan Al-Banna; Aman Daima Md Zain; Mohamad Zulkifli Abdul Ghani. 2013. Perang Badar dan Uhud: Satu Analisis Strategi Peperangan dan Pertahanan Nabi Muhammad SAW. http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9118.

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Abd. Ghafar Don, Adawiyah Ismail, Abu Dardaa Mohamad. (2016) Adab Ikhtilaf dalam dakwah Islamiyah. Al-Hikmah, 8 (2). pp. 148-165. ISSN 1985—6822. http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/issue/view/19.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. 2007. Fathul Qadir. Beirut: Dar al-Makrifah

Published
2019-06-15
How to Cite
Abdul Ghani, M. Z., Mohamad, A. D., & Mohamad Rasit, R. (2019). PENGURUSAN TABAYYUN DALAM DAKWAH. Al-Hikmah, 11(1), 118-131. Retrieved from https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/359

Most read articles by the same author(s)