FAKTOR GANGGUAN PSIKOLOGI DALAM KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITI

  • Zainab Ismail Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Gangguan psikologi ialah suatu gangguan berkaitan dengan kognitif dan afektif.  Setiap individu yang dilahirkan ke dunia akan mengalami perkembangan tingkah laku, emosi, kognitif dan rohani. Namun apabila seseorang individu tidak dapat bertoleransi dengan stres, kesemua komponen perkembangan ini akan mengalami gangguan psikologi. Walaupun mahasiswa boleh diandaikan sebagai golongan yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan ruhaniah, namun sebagai manusia, terdapat dalam kalangan mereka yang mengalami gangguan psikologi.  Oleh kerana itu, makalah ini bertujuan untuk membincang faktor yang menyebabkan berlakunya gangguan psikologi dalam kalangan mahasiswa universiti. Dari segi metodologi, makalah ini menggunakan data yang diperoleh melalui satu kajian deskriptif yang dilakukan melalui  Borang Maklumat Klien dan Borang Bio-Psiko-Sosial terhadap 12 orang mahasiswa yang hadir sebagai klien dalam kaunseling individu. Mereka dipilih melalui persampelan mudah. Data daripada kedua-dua borang ini dianalisis secara deskriptif bagi mengenal pasti faktor yang menyebabkan berlakunya gangguan psikologi dalam kalangan mahasiswa.

Author Biography

Zainab Ismail, Universiti Kebangsaan Malaysia

Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan

References

Abdul Hamid Kamarudin, Hj. 2004. Kemahiran EQ dalam menangani gejala sosial, Prosiding seminar kebangsaan Ke-3 psikologi dan masyarakat, hlm. 380-397.

Abdul Hamid Kamarudin, R.C., Hj. 2005. Kompetensi EQ sebagai nilai tambah personaliti kaunselor. Prosiding Persidangan Kaunseling Universiti Malaya 2005, hlm. 1-8.

Aliah Ismail. 2005. Perlaksanaan latihan praktikum perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangasaan Bandar Baru Bangi. Laporan Praktikum. Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Amaludin Ab. Rahman. 2005. Keperluan perlaksanaan kaunseling Islam dalam menangani masalah sosial di kalangan remaja: Satu kajian kes di pusat pemulihan akhlak di Malaysia. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azizi Yahaya, Fawziah Yahya, Zurihanmi Zakariya & Noordin Yahaya. 2005. Pembangunan kendiri. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Ching Mey, Susie See. 2002. Conflict and stress management in organisations. Prosiding Seminar Kaunseling Kebangsaan Ke-IV, hlm. 46-59.

Cobb, Casey D. & Mayer, John D. 2000. Emotional Intelligence: What the Research Says. Educational Leadership November. http://www.unh.edu/emotional_intelligence.pdf. [1 Disember 2015].

Corey, Stephen R. 1996. 7 tabiat orang yang amat berkesan – Pelajaran hebat dalam perubahan peribadi. Terj. Leo Ann Mean. Seven habits of highly effective people. Selangor: Prentice Hall Malaysia.

Crowwell, J. W. 2005. Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative research. Edisi Ke-2. New Jersey: Pearson Merril.

Goleman, Daniel. 2005. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.

Hamidah Sulaiman, Zawawi Ismail & Rorlinda Yusof. 2013. Kecerdasan emosi menurut al-Quran dan al-Sunnah: Aplikasinya dalam membentuk akhlak remaja. The Online Journal of Islamic Education 1 (2) June: 51-57.

Hasimah Ibrahim, Zuria Mahmud & Amla Salleh. 2005. Tinjauan tentang tugas kehidupan remaja di Malaysia Berdasarkan Teori Adlerian. Prosiding Persidangan Kaunseling Universiti Malaya 2005, hlm. 46-57.

Mohd Azhar Yahaya. 2004. Kompetensi kecerdasan emosi dan kesannya terhadap keberkesanan organisasi. Jurnal Pengurusan Awam, 3 (1) Januari: 21-26.

Muhammad Uthman El-Muhammady. 2007. Memartabatkan kaunselor bagi menjana generasi ululalbab. Kompilasi Kertas Kerja Seminar Kaunseling Peringkat Kebangsaan 2007, hlm. 15-32.

Najati, Muhammad cUthman. 1975. al-Qur’an wa ᶜilm al-nafs. al-Tabaᶜah al-Thaniyah: Dar al-Shuruk.

Nor Hayati Fatmi Talib, Bani Hidayat Mohd Shafie, Alias Mat Saad & Ab. Halim Tamuri. 2012. Kecerdasan emosi dan sikap pembelajaran pelajar terhadap pencapaian kursus Tamadun Islam di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan, Journal of Islamic and Arabic Education, 4 (2): 25-34.

Rohany Nasir. 2005. Rational Emotive Therapy (REBT) dan pendekatannya dalam pengurusan kaunseling organisasi. Prosiding Seminar Kaunseling Kebangsaan Ke-V, hlm. 2007-214.

Sidek Baba. 2009. Fikir dan Zikir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Schiff, Neil P. 2005. Cabaran dan dugaan seorang pelajar kaunseling: Satu perkongsian pengalaman. Prosiding Persidangan Kaunseling Universiti Malaya 2005, hlm. 2007-214.

Sherri L. Jackson. 2006. Research methods and statistics: A critical thinking approach. Edisi Ke-2. United States: Thomson Wadsworth.

Shertzer, Bruce & Stone, Shelley, C. 1992. Asas-asas Bimbingan. Terj. Amla H. M. Salleh & Puteh Mohamed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

See Ching Mey & Tan Sin Keat. 2005. Kemurungan di kalangan pelajar tingkatan enam: Satu kajian kes. Kertas kerja Konvensyen Kebangsaan Persatuan Kaunseling Malaysia XII. Institut Latihan Keselamatan Sosial KWSP (ESSET), Bangi, 24-26 Jun 2005.

Toto Tasmara, K.H. 2001. Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence). Jakarta: GEMA INSANI Penerbit Buku Andalan.

Zainab Ismail. 2008. Pelaksanaan latihan praktikum bimbingan dan kaunseling di Unit Kaunseling dan Kerjaya Universiti Kebangsaan Malaysia. Laporan Penyelidikan. Dlm. Laporan Praktikum. Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published
2015-12-31
How to Cite
Ismail, Z. (2015). FAKTOR GANGGUAN PSIKOLOGI DALAM KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITI. Al-Hikmah, 7(2), 55-71. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/164
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)