PERSONALITI PENDAKWAH DALAM MENYANTUNI MASYARAKAT NON MUSLIM

  • Nurul Izzah Che Zaidi Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Razaleigh Muhamat @ Kawangit Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: Personaliti, pendakwah, menyantuni, non muslim, dakwah

Abstract

Pendakwah merupakan teras utama dalam pelaksanaan usaha dakwah kepada masyarakat non Muslim. Penguasaan pendekatan dakwah begitu penting dalam menyantuni Non Muslim demi memperkasa gerak kerja dakwah yang berkesan. Salah satu pendekatan dakwah ialah personaliti seorang pendakwah. Personaliti pendakwah yang menarik mampu menjadi satu tarikan untuk menarik perhatian dan mempengaruhi sasaran supaya mereka menerima ajaran Islam dan mempraktikkannya. Tambahan pula, pendakwah seringkali dikaitkan dengan penampilan yang baik, berhikmah, berwibawa dan berkepimpinan dalam menyampaikan  dakwahnya. Namun begitu, timbul permasalahan di sini bila mana personaliti pendakwah yang ditonjolkan oleh golongan yang bergelar pendakwah itu sendiri dapat mencacatkan usaha dakwah dan menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan sasaran dakwah. Sehubungan itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang personaliti pendakwah dalam menyantuni masyarakat Non Muslim. Menerusi kajian ini, metode analisis kandungan digunakan untuk  kajian mengenai personaliti pendakwah dalam menyantuni masyarakat Non Muslim. Berdasarkan hasil kajian menerusi sorotan kajian yang lepas, didapati personaliti pendakwah merupakan salah satu pendekatan dakwah dalam menyantuni masyarakat Non Muslim. Para pendakwah mestilah menjadi contoh, ikutan yang baik daripada segi akhlak dan personaliti.

References

Ab. Aziz Mohd Zin. 2001. Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ab. Aziz b. Mohd. Zin. 1995. Sasaran dakwah non-Muslim di Malaysia: Suatu kajian tentang keadaan Orang Asli di Perkampungan Orang Asli Ulu Kuang, Gombak Selangor. Jurnal Usuluddin 2: 143-153.

Zaydan, ‘Abd al-Karim. 1993. Usul al-Da’wah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Abd Hadi Borham & Fakhrul Adabi Abdul Kadir. 2015. Faktor tarikan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-Muslim di Pedalaman Pensiangan, Sabah. Jurnal Usuluddin 42: 77-99

Abd Hadi Borham, Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, & Wahyu Hidayat Abdullah. 2017. Faktor-Faktor Tarikan Dalam Metod Dakwah: Satu Sorotan Literatur. E-Proceeding Book 4th International Conference on Human Sustainability, 1-2 November 2017 di Muzaffar Hotel Melaka.

Abd al-Rahman Nahlawi. 1983. Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asalibuha fī al-Bayt wa al-Madrasah wa al-Mujtaa’. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asyir.

Abdullah Nasih ‘Ulwan. 1988. Akhlak Para Pendakwah. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

Adawiyah Ismail, Fairuz Hafizah Othman & Salasiah Hanim Hamjah. 2014. Islah sikap masyarakat berjiran menurut Islam di Sungai Raia. Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik: Perspektif Multi-Etnik. Anjuran Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Peribumi, 17-19 Mac di Universiti Malaysia Sabah.

Ahmad Amri Zainal Abidin. 2009. PSQ Rahsia Personaliti Unggul. Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.

Ahmad Fakhruddin Bin Mohd Tahir, Zulkefli Bin Aini & Rosmawati Mohamad Rasit. 2018. Perubahan personaliti berdasarkan faktor agama menurut perspektif Islam. E-Journal of Islamic Thought and Understanding 2: 60-79.

Aidh Abdullah al-Qarni. 2007. Petunjuk Berdakwah Dengan Berkesan. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.

Allport, G. W. 1961. Pattern and Growth in Personality. New York: Gulf Publishing.

Al- Buti, Muhammad Said Ramadhan. 2001. Fiqh al-Sirah an-Nabawiyyah: Ma'a Mujaz li tarikh al-Khilafah al-Rasyidah. Mesir: Dar al-Salam.

Al-Ghazali. 1988. Ihya’ Ulum al-Din. Jil. 1-4. Terj. Prof. TK. H. Ismail Yakub. MA-SH. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Aminudin Basir @ Ahmad & Akila Mamat. 2012. Dakwah kepada Masyarakat Bukan Islam Menerusi Interaksi. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 5: 77-89.

Asnuurien Najma Ahmad & Azlin Nurhaini Mansor. 2013. Pengaruh Personaliti Guru Pendidikan Islam Terhadap Pembentukan Peribadi Murid. Regional Conference on School Structure and Teacher Competence, Duties & Character. 27-28 Jun 2018 di Equatorial Hotel Bangi.

Azaruddin bin Awang & Khadijah Mohd Khambali @ Hambali. 2014. Dorongan pemelukan agama Islam dalam kalangan komuniti minoriti di sebuah negeri majoriti Melayu . International Journal of the Malay World and Civilization 2 (3): 3-12

Azaruddin bin Awang & Khadijah Mohd Khambali @ Hambali. 2015. Faktor Pemelukan Agama Islam: Kajian Terhadap Komuniti Saudara Muslim Cina di Negeri Terengganu. MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, 22: 21-45.

Berhanundin Abdullah. 2017. Dakwah ke luar masyarakat non Muslim. Dlm. Abdul Ghafar Haji Don & Zulkiple Abd. Ghani (pnyt.). Dakwah kepada Non Muslim di Malaysia Konsep Metode dan Pengalaman, Bangi: Penerbit UKM: 64-72

Burhanuddin Jalal, Amnah Saayah Ismail, & Sayuti Ab Ghani. 2018. Pendekatan dakwah untuk cabaran masa depan: Satu soroton. Tinta Artikulasi Membina Ummah 4(1): 23-33.

Che Zakiah Mohamad Salim. 2005. Persepsi murid terhadap personaliti guru Pendidikan Islam di daerah Rembau, Negeri Sembilan. Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Fariza Md Sham, Salasiah Hanin Hamjah & Mohd Jurairi Sharifudin. 2017. Personaliti dari Perspektif al-Ghazali. Bangi: Penerbit UKM.

Hood Salleh. 1991. Dakwah Islamiah dan pembangunan masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Dlm. Ismail Abdul Rahman dan Mohd. Nasir Omar (pnyt.). Islam Cabaran dan Isu Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hergenhahn, B.R. and Olesen, M.H. 1999. An Inroduction to Theories of Personality. Ed. Ke-5. New Jersey: Prentice Hall Publishing.

H. M. Ariffin. 1977. Psikologi Da’wah, Suatu Pengantar Studi. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Ibrahim Che Noh. 2017. Program Dakwah kepada Masyarakat Orang Cina di Pulau Ketam. Dlm. Abdul Ghafar Haji Don & Zulkiple Abd. Ghani (pnyt.). Dakwah kepada Non Muslim di Malaysia Konsep Metode dan Pengalaman, Bangi: Penerbit UKM: 129-135

Joseph A. Devito. 2006. Human Communications the Basic Course. US: Pearson Education.

Kamarul Azmi Jasmi dan Ab. Halim Tamuri. 2007. Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran. Johor Bahru: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Khairul Azhar Meerangani. 2019. Cabaran dakwah terhadap golongan non Muslim di Malaysia. Jurnal Maw’izah 2: 14-22.

Khairul Azhar Bin Meerangani, Muhammad Asyraf Ahmad Termimi & Rushdi Bin Ramli. 2013. Dakwah terhadap bukan Muslim di Malaysia: Realiti dan Cabaran. E-Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Insan.

Lee Yok Fee. 2009. Kajian tentang identiti Orang Cina di Malaysia dari segi Epistemologi: Ulasan. Jurnal Sari 27: 167-183.

Mahadi Bin Mohd. 1996. Permasalahan dakwah di kalangan masyarakat Cina: Satu kajian khusus terhadap mahasiswa Cina di Universiti Malaya. Latihan Ilmiah. Fakulti Usuluddin. Akademi Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mischel, W. 1981. Introduction to Personality. UK: International Thomson Publishing.

Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim, Ali Yakub Matondang dan Asma Abdul Rahman. 2004. Pembentukan Pengukuran Personaliti Pendakwah. Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia.

Mohd Nor Mamat. 2014. Dakwah biar santai tapi sampai. Kuala Lumpur: Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd.

Muhammad Zaki Mustafa. 2011. Representasi Islam Dalam Media. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Mustafa Masyhur. 2007. Jalan Da’wah Antara Qiyadah dan Jundiyyah. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

Ninin Kholida Mulyono. 2007. Proses pencarian identitas diri pada remaja muallaf. Tesis Sarjana, Universitas Diponegoro, Indonesia

Nor Raudah Hj Siren, Norhana Mohamed Salleh & Azrin Ab Majid. 2017. Guru Sebagai Pendakwah. Dlm. Nor Raudah Hj Siren (pnyt.). Vaksinasi Ummah Menerusi Jalan Dakwah, Kuala Lumpur: Universiti Malaya: 1-22.

Nurul Hudani Md. Nawi & Baharudin Othman. 2016. Personaliti: Konsep, Kunci Dan Sumber Menurut Perspektif Islam. UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies 3 (3): 15-24.

Rozmi Ismail. 2011. Psikologi Sosial. Bangi, Selangor: Penerbit UKM.

Salasiah Hanin Hamjah. 2005. Kemahiran Komunikasi dalam Membina Imej dan Penampilan Pendakwah. Dlm.

Siti Rugayah Hj. Tibek & Salasiah Hanin Hamjah (pnyt.). Dakwah dan Pembangunan Masyarakat. Bangi: Fakulti Pengajian Islam.

Shahabudin Hashim & Rohizani Yaakub. 2002. Teori personaliti dari perspektif Islam, Timur dan Barat. Bentong: PTS Publications and Distributors.

Siti Fadilah Binti Zakaria & Muhammed Bin Yusof. 2017. Pelaksanaan Komunikasi Dakwah Kepada Masyarakat Cina Di Malaysia. Dlm. Nor Raudhah Hj. Siren (pnyt.). Vaksinasi Ummah Menerusi Jalan Dakwah, Kuala Lumpur : Universiti Malaya: 109-120

Sulaiman Dufford. 2010. Liku-liku pencarian nur Islam: Pengalaman, memeluk Islam di Barat (Terj.) Noresah Baharom, Conversion Journey: On Becoming Muslim in the West. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara.

Syarul Azman Bin Shaharuddin, Muhammad Yusuf Marlon Bin Abdullah, Sahlawati Bt Abu Bakar & Siti Khaulah Binti Mohd Hamzah. 2018. Persepsi masyarakat non-Muslim terhadap dakwah Islam di Malaysia. Persidangan Antarabangsa ke 4 Pengajian Islam. Anjuran Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Bangi, 18-19 September.

Tengku Norhayati Tengku Hamzah. 2006. Saudara baru di Kelantan: Suatu kajian mengenai dorongan dan cabaran di Kota Bharu, Kelantan. Disertasi Sarjana Usuluddin. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Uthman Najati. 1985. Al-Quran dan Ilmu Jiwa. (Terj.) Ahmad Rofi’ Usmani. Bandung: Penerbit Pustaka

Wan Suriati Wan Ishak. 2005. Pengaruh personaliti dan sikap terhadap produktiviti kerja: Kajian dikalangan pensyarah Muslim. Disertasi Sarjana Syariah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Zulkefli Aini, Abdul Ghafar Don, Ahmad Irdha’ Mokhtar & Nur Uswah Ahmad Fauzi. 2018. Pengamalan bentuk komunikasi pemujukan dalam kalangan pendakwah Masyarakat Orang Asli di Selangor. Jurnal Pengajian Islam 11 (2): 63-79.

Zulkefli Aini, Abd. Ghafar Don, Ahmad Irdha Mokhtar, Nur Damia Husna Nor Sad & Nur Uswah Ahmad Fauzi. 2017. Bahasa dakwah dalam komunikasi Pendakwah Orang Asli. Jurnal Pengajian Islam 10 (2): 1-17.

Zulkiple Abd. Ghani. 2017. Dakwah dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia. Dlm. Abdul Ghafar Haji Don & Zulkiple Abd. Ghani (pnyt.) Dakwah kepada Non Muslim di Malaysia Konsep Metode dan Pengalaman. Bangi: Penerbit UKM: 182-189.

Published
2020-06-15
How to Cite
Che Zaidi, N. I., & Muhamat @ Kawangit, R. (2020). PERSONALITI PENDAKWAH DALAM MENYANTUNI MASYARAKAT NON MUSLIM. Al-Hikmah, 12(1), 19-36. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/379