FAKTOR GANGGUAN EMOSI DALAM FENOMENA HISTERIA MASSA REMAJA MUSLIM

  • Intan Farhana Saparudin Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Fariza Md Sham Universti Kebangsaan Malaysia
  • Salasiah Hanin Hamjah Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Gejala histeria beramai-ramai atau histeria massa adalah satu permasalahan sosial yang telah lama wujud di Malaysia. Histeria massa kebanyakannya terjadi di komuniti sekolah, asrama dan kilang. Di Malaysia, gejala ini lebih kerap ditemui dalam kalangan remaja Muslim di sekolah. Impak histeria massa mengakibatkan pelbagai kesan negatif terutama pada emosi dan keharmonian sosial. Epidemik yang berlaku menyebabkan suasana panik dan tegang serta merencatkan perjalanan aktiviti persekolahan. Oleh itu kajian ini bertujuan mengenal pasti faktor gangguan emosi dalam gejala histeria massa remaja Muslim di sekolah. Kajian menggunakan kaedah kajian tinjauan (survey) dengan penggunaan soal selidik sebagai sebagai alat kajian. Sampel kajian terdiri daripada 105 orang pelajar yang pernah mengalami histeria daripada beberapa buah sekolah sekitar negeri Selangor. Hasil kajian menunjukkan kejadian histeria massa adalah berpunca dari tekanan dan gangguan emosi yang berada pada tahap sederhana tinggi iaitu apabila ledakan tingkah laku histerikal muncul. Simptom histeria yang ditunjukkan menggambarkan unsur kecelaruan dan gangguan pada fungsi afektif. Di samping itu, kajian juga telah mengenalpasti beberapa jenis gangguan emosi yang boleh menjadi pencetus epidemik histeria dalam kalangan remaja muslim iaitu rasa bersalah atas kesilapan lalu, memendam rasa, membayangkan sesuatu yang menakutkan, kesedihan, kebimbangan, tekanan, panik dan takut. Implikasi daripada kajian ini dapat membantu pihak sekolah dalam menangani histeria massa dari terus berlaku dengan mengenal pasti faktor gangguan emosi tersebut. 

Kata Kunci: histeria, epidemik, remaja muslim, gangguan emosi

Author Biographies

Fariza Md Sham, Universti Kebangsaan Malaysia
Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan
Salasiah Hanin Hamjah, Universiti Kebangsaan Malaysia
Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan

References

American Psychological Association. 2009. APA Concise Dictionary of Psychology. Washington DC

Amran Kasimin & Haron Din. 1990. Rawatan Gangguan Makhluk Halus Menurut al-Quran dan al-Sunnah. Cet. Ke-IV. Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd.

Amran Kasimin dan Zulkarnain Zakaria. 1994. Histeria : Pencegahan dan Rawatan: Kuala Lumpur: Dinie Publisher.

Anon. 2011. Kecoh pelajar histeria cuba cederakan guru. Berita Utusan, 26 Januari

Bali, Wahid Abdussalam. 1971. Wiqayah al-Insan Min al-Jin wa al-Shaitan. al-Qahirah: Maktabah al-Tabiin

Bartholomew R.E & Sirois, F. 1996. Epidemic hysteria in school: An international and historical overview. Educational Studies 22 (3): 285. http://search.ebscohost. Com. Diakses pada 16 Oktober 2012)

Bartholomew R.E & Wesseley, S. 2002. Protean nature of mass sociogenic illness : From possessed nuns to chemical and biological terrorism fears. The British Journal of Psychiatry. 180: 300-306. http://bjp. rcpsych.org/ (16 April 2012)

Al-Binkani, Abu Anas Majid. 2004. Sahih al-Tibb al-Nabawi. Amman: Dar al-Nafa’is

Boss, Leslie. P. 1997. Epidemic hysteria: A review of the published literature. Epidemiologic Reviews 19 (2).www.epirev .oxfordjournals .org. Diakses pada 1 March 2011)

Chen, Cheng-Sheng M.D; Yen, Cheng-Fang M.D; Lin, Hsiu-Fen M.D; Yang, Pingchen M.D. 2003. Mass hysteria and perceptions of the supernatural among adolescent girl students in Taiwan. The Journal of Nervous and Mental Disease 191 (2) : 122-123

Corsini, R.J (Ed.). 2005. Encyclopedia of Psychology. New York: Wiley

Dannielle. M. 2007. The role of psychological variables in mass hysteria. Tesis Master, University of Canterbury, New Zealand

Fariza Md. Sham, Siti Norlina Mohamed, Intan Farhana Saparudin, Salasiah Hanin Hamjah, Rozmi Ismail, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. 2012. Faktor histeria dalam kalangan remaja sekolah. Jurnal Teknologi (Social Sciences) 59 : 21-27

Fariza Md Sham. 2005. Tekanan emosi remaja Islam. Jurnal Islamiyyat 27 (1) : 3-24

First, M.B. Frances, A & Pincus A.H 2004. DSM-IV-TR Guidebook. Washington, DC: American Psychiatric Publication

Kasmini Kassim. 1992. Psikiatri Kanak-Kanak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Kendell R.E. 1982. A new look at hysteria. Dlm. Alec Roy (pnyt.). Hyteria, hlm. 28-36. New Delhi. John Wiley & Sons, Ltd

Loa Zavala, N. 2010. The expulsion of evil and its return : An unconscious fantasy associated with a case of mass hysteria in adolescents. The International Journal of Psychoanalysis 91 : 1157-1178

Ma’rof Redzuan, Haslinda Abdullah. 2004. Psikologi. Kuala Lumpur : Mac Graw Hill

Mahmood Nazar Mohamed. 2001. Pengantar Psikologi Satu Pengenalan Asas kepada Jiwa dan Tingkah laku Manusia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Najati, Muhammad Uthman. 1992. Al-Quran wa ‘Ilm al-Nafs. Beirut : Dar al-Syuruq

Ramli Hassan. 1991. Pengantar Psikiatri. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Small, G.W & Nicholi. 1982. Mass hysteria among schoolchildren : Early loss as a predisposing factor. Archives of General Psychiatry 39 (6) : 721-724

Small, G.W; Propper M.W; Randolph, E.T; Eth S. 1991. Mass hysteria among student performers : Social relationship as a symptom predictor. The American Journal of Psychiatry 148 : 1200-1205

Small, G.W; Feinberg D.T; Steinberg, D; Collins, M.T. 1994. A sudden outbreak of illness suggestive of mass hysteria in school children. Arch Fam Med 3 : 711-716

Syed Hassan al-Mashoor & Raihanah Abdullah. 1993. Gangguan Mental. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd

Syeikh Abdussalam Bali. 2010. Merawat Kemasukan Jin dan Histeria. Terj. Mohd Sofwan Amrullah. Selangor: Pustaka Ilmi

Tan E.S. 1963. Epidemic hysteria. The Medical Journal of Malaya 23: 72-76

Teoh, J.I, Saesmalijah Soewondo & Myra Sidharta. 1975. Epidemic hysteria in Malaysian Schools: An illustrative episode. Psychiatry 38 : 258-268

Teoh, J.I 1975. Epidemic hysteria and social change : An outbreak in a lower secondary school in Malaysia. Singapore Medical Journal 16 (4) : 301-306

Uthman Najati. 1985. Al-Quran dan Ilmu Jiwa. Terj. Ahmad Rofi’ Usmani. Bandung : Penerbit Pusaka

Published
2014-09-08
How to Cite
Saparudin, I. F., Md Sham, F., & Hamjah, S. H. (2014). FAKTOR GANGGUAN EMOSI DALAM FENOMENA HISTERIA MASSA REMAJA MUSLIM. Al-Hikmah, 6(1), 3-20. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/68
Section
Articles