KEISTIMEWAAN KAEDAH JAWI SEBAGAI METODE DAKWAH UNTUK PEMBELAJARAN AL-QURAN YANG BERKESAN: KAJIAN KE ATAS SKRIP JAWI

  • Wan Mahmood Wan Mohd Azhar Uniiversiti Kebangsaan Malaysia
  • Abdul Ghafar Don Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Keistimewaan Kaedah Jawi Sebagai Metode Dakwah Untuk Pembelajaran Al-Quran Yang Berkesan: Kajian ke atas Skrip Jawi

Tulisan Jawi sangat  sinonim dengan perkembangan dakwah secara tradisi di negara in khususnya dalam konteks pembelajaran Al-Quran. Namun demikian, masalah penguasaan tulisan dan bacaan Jawi dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini turut memberi kesan kepada keupayaan membaca kitab suci al-Qur’an. Justeru, kajian ini cuba mengenengahkan kelebihan tulisan Jawi yang ada hubungkaitnya dengan pembelajaran Al-Quran agar lebih berkesan. Kajian ini mengambil pendekatan analisis kandungan dengan melakukan penelitian ke atas skrip Jawi. Hasil kajian ini membuktikan bahawa tulisan Jawi bukanlah warisan dari masyarakat Melayu dahulu semata-mata malah ianya amat bernilai dan mampu bertindak sebagai metod dakwah efektif dalam pengajaran Al-Quran kepada masyarakat Islam. 

 

Kata Kunci: Tulisan jawi, al-Qur’ān , metod, dakwah, metod efektif

Author Biography

Abdul Ghafar Don, Universiti Kebangsaan Malaysia

Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan

References

Ahmad Sunawari Long. 2008. Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Edisi ke-4. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah,Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Asmah Haji Omar. 2013. Sejarah Ringkas Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Malaysia.

Ahmad Mahmud Abu Zaid. 1996 Pendakwah Masa Kini , Sikap Dan Pendekatan. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah KL.

Ahmad Juhari Moain. 1996. Sejarah Tulisan Jawi : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur

Azhar Ahmad. 2006. Strategi pembelajaran dan pengaturan kendiri pendidikan Islam dan penghayatan akhlak pelajar sekolah menengah. Tesis Dr. Fal, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarudin Husin, Abdullah Yusof, Mohd Ra’in Shaari. 2011. Pedagogi Bahasa Amalan Bilik Darjah. Kuala Lumpur : Emeritus Publications.

Rosmawati Bt Ali. 1997. Penghantar Ulum al-Quran. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd

Rosmawati Bt Ali. 1997. Penghantar Ulum Hadis. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Wan Mohd Azhar Wan Mahamod, 2012. Kaedah BDN Teknik Mudah Cepat Membaca Jawi. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd.

Shiqah Jantan. 2010. Tahap Stres dan Tahap Kepuasan Kerja dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Universiti Teknologi Malaysia.

Sapora Sipon. 2010. Pengurusan Stres. Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial, Universiti Malaysia Sabah. Kertas kerja seminar kursus pengurusan stres di Maktab Sabah.

Sayyid Muhammad Alwi. 2010. Keistimewaan-keistimewaan al-Qur’ān. Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise.

Steven B. Donovan & Brian H. Kleiner. 1994. Effective Stress Management. Managerial Auditing Journal. Vol. 9 No. 6, 1994, pp. 31-34

Thomas J. Connor & Brian E. Leonard. 1998. Depression, Stress and Immunological Activation: The Role Of Cytokines In Depressive Disorders. Life Sciences. Vol. 62, No. 7, pp. 583-606.

VandenBos, G. R. 2007. APA Dictionary of Psychology. Washington: American Psychological Association.

Yusri Ibrahim. T.th. Tekanan? Bagaimana Anda Mengatasinya. Kuala

Lumpur: Synergy Publishing Co.

Indira Rezkisari. 10 September 2014. LEISURE Republika. Co. Id (http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/infosehat/14/09/10/nboe91-mau-depresi-hilang-coba-lakukan-hal-ini)

Tulisan_ jawiWikipedia jimmy wales http//ms.wikipedia.org/wiki/tulisan jawi . Pada 20/5/2013

http://pemulihantulisanjawi.blogspot.com/p/sejarah-tulisan-jawi.html. Pada 20/5/2013

http://www.usm.my/educatian/publication/JPP(161-172)pdf. Pada 21/6/2013

http://ramsari.blogspot.com/2010/11/penguasaan-jawi-dan-hubungannya-dengan.html

Published
2016-07-31
How to Cite
Wan Mohd Azhar, W. M., & Don, A. G. (2016). KEISTIMEWAAN KAEDAH JAWI SEBAGAI METODE DAKWAH UNTUK PEMBELAJARAN AL-QURAN YANG BERKESAN: KAJIAN KE ATAS SKRIP JAWI. Al-Hikmah, 8(1), 54-68. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/209
Section
Articles