ADAB IKHTILAF DALAM DAKWAH ISLAMIYAH

  • Mohamad Zulkifli Abdul Ghani Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Abd. Ghafar Don Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Adawiyah Ismail Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Abu Dardaa Mohamad Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Ikhtilaf merupakan lumrah kehidupan yang tidak dapat dielakkan bahkan perlu diuruskan mengikut ketetapan syarak. Dakwah islamiah sangat memerlukan kepada adab ikhtilaf supaya pelaksanaan dakwah sampai, difahami dan dihayati dalam kehidupan masyarakat Muslim. Justeru artikel ini bertujuan membongkar maksud adab ikhtilaf terutamanya dalam dakwah islamiah dan mengkaji pendekatan yang perlu dalam menjayakan penyebaran Islam secara menyeluruh. Antara persoalan yang ingin dilihat dalam penulisan ini ialah adakah dakwah islamiah hari ini menepati kehendak adab ikhtilaf dan bagaimana penerapan adab ikhtilaf dalam dakwah? Kajian ini adalah berbentuk analisis kandungan. Hasil penyelidikan ini menunjukkan bahawa masyarakat perlu memahami adab ikhtilaf dan pemahaman adab ikhtilaf menjamin kejayaan dakwah pada hari ini. Pendekatan adab ikhtilaf sangat perlu kepada para pendakwah, pemilihan isi yang tepat, penerapan wasilah semasa dan juga uslub yang bersesuaian.

Kata Kunci: Dakwah, pendakwah, ikhtilaf, adab ikhtilaf, manhaj, wasāil, uslub

Author Biographies

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Universiti Kebangsaan Malaysia

Lecturer, Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan

Abd. Ghafar Don, Universiti Kebangsaan Malaysia
Lecturer, Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan
Adawiyah Ismail, Universiti Kebangsaan Malaysia
Lecturer, Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan
Abu Dardaa Mohamad, Universiti Kebangsaan Malaysia
Lecturer, Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan

References

Abdul Halim Hamid (1990). Maᶜan ᶜAlā Ṭhorīq al-Dakwah. Misr: Dar al-Ṣodiqiyah Wa al-Naṣr Wa al-Tauziᶜ.

Abu al-Husain, Ahmad bin Faris bin Zakaria.1392h. Mu’jam Maqayis al-Lughah. Misr: Matba‘ah Mustafa al-Babiy al-Halabiy.

Al-Bayānūnī, Muhammad Abdul Fatah. 2001. Al-Madkhal ilā Ilm al-Dakwah. Beirit: Muassasah al-Risalah.

Ali al-Tontowi (2008). Fusūl Fi Al-Dakwah wa al-Islāh. Saudi Arabiya: Dar al-Manarah Li al-Nasr Wa al-Tauzi’.

Alwānī, Ṭāhā Jābir. 1992. Adab Al-Ikhtilāf Fī Al-Islām. USA: Al-Maᶜhad al-Islāmī Li al-Fikr al-Islāmī.

Azizee Hasan. 2011. Kaedah Berdakwah di Jalan Allah. Kuala Lumpur: Percetakan Salam Sdn. Bhd.

cAli Jumacah. 2007. Al-Madkhal. Kaherah: Dar al-Salam.

Muhammad bin Yaakub bin Muhammad bin Ibrahim Fairuz Abadi Majd al-Din. 1987. Qamus al-Muhīt. Beirut: Dar al-Risalah.

Jamaluddin cAthiyyah. 2001. Nahwa Taf cil Maqāsid-Maqāsid al-Syaricah. Syria: Dar al-Fikr.

Muhammad al-Amin. 2002. Muracah al-Khilāf Fi al-Mazhab al-Māliki. Dubai: Dar al-Buhuth Li al-Dirasat al-Islamiyyah Wa Ihya’ al-Turath.

Muhammad al-Rukay. 2000. Nazariyyah al-Taq’id al-Feqhi. Lubnan: Dar Ibnu Hazm Beirut.

Muhammad bin Mukram bin Ali Jamal al-Din Ibn al-Manzur. 1990. Lisān al-Arab. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Muhammad Isa (2004). Al-Wehdah al-Islamiyyah Wa Ahammiyatuha fi Ilaj Hādir al-Islāmi. Jurnal Kuliah Dakwah al-Islamiyyah, siri ke 18. Misr. Cetakan universiti al-Azhar kaherah.

Muhammad Qasim al-Mansi (2010). Taghayyur al-Ẓurūf Wa Athāruhu Fi Ikhtilāf al-Ahkām. Misr: Dar al-Salam Li al-Ṭabati Wa al-Nasr Wa al-Tauzi Wa al-Tarjamah.

Mustafa Malaikah. 1999. Fi Usūl al-Dakwah Muqtabasun Min Kutubi al Doktor Yusuf al-Qardawi. Qaherah: Maktabah Wahbah.

Mustafa Murad Subhi Muhammad (2004). Hadis Iftirāq al-ummah Fi al-Mīzān. Jurnal Kuliah Dakwah al-Islamiyyah, siri ke 18. Misr. Cetakan universiti al-Azhar kaherah.

Padzal Haji Mokhtar. 1997. Dakwah Di Kalangan Masyarakat Orang Asli Negeri Terengganu. Bangi : Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ṣalih Bin Ghanim al-Sadlan (1417h). Il-i‘tilāh Wa al-Ikhtilāf Asasuhu Wa Ḍhawābituhu. Saudi Arabia: Dar Balansia Li al-Nasr Wa al-Tauzi.

Salman al-Audah (1433H). Kaif Nakhtalif. Riyadh: Muassasah al-Islam al-Yaum Li al-Nasr.

Tala'at Mohammad Afifi. 2002. Adab al-Ikhtilafāt al-Fiqhiyah Wa Asaruhu Fi al-Amal al-Islami al-Ma’ashir. Misr: Maktabah Dar al-Salam.

Yasir Husain Barhami (2000). Fiqh al-Khilāf baina al-Muslimīn. Misr: Dar al-Aqidah Kaherah.

Yusuf al-Qardhawi (2000). Pengantar Pengetahuan Islam. terj. Mohammad Zaini Yahya. Kuala Lumpur: As-Syabab Media.

Yusuf Al-Qardhawi. 2005. Kaifa Natacamalu Maca al-Turāth wa al-Tamazhub wa al-Mazmun. Qaherah: Mucasasah al Risalah.

Yusuf al-Qardhawi (2000). Pengantar Pengetahuan Islam. terj. Mohammad Zaini Yahya. Kuala Lumpur: As-Syabab Media.

Published
2016-12-30
How to Cite
Abdul Ghani, M. Z., Don, A. G., Ismail, A., & Mohamad, A. D. (2016). ADAB IKHTILAF DALAM DAKWAH ISLAMIYAH. Al-Hikmah, 8(2), 148-165. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/232
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)