BENTUK KOMUNIKASI PENGAJARAN DALAM PENGAJIAN TAKMIR DI INSTITUSI MASJID: SATU TINJAUAN LITERATUR

  • Abd Hadi Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  • Mohamad Marzuqi Abdul Rahim
  • Wahyu Hidayat Abdullah
  • Abdul Ghafar Don Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Nurfatin Afiqah Halidi
Keywords: Communication, Teaching, Takmir Teaching, Mosque Institution

Abstract

Type of Communication Teaching on Takmir Studies in Mosque Instituation

Communication is an important aspect in formal and informal teaching and learning process (T&L). The ‘takmir studies’ is one of the informal for Islamic learning based on lifelong learning. The type of communication in this teaching more determined by messages to be accepted by the target audience for improve understanding and practice in religious life. This paper aims to analyze the forms of teaching communication in the study of takmir in mosque institutions. Data was obatained based on library research through secondary data from the past research, journal articles etc. Analysis shows that there are four type of instructional communication used among Malaysian takmir teachers. The type of communication teching is lecturing, motivation, demonstration and textual assistance. This finding also shows that the type of communication affects the acceptance of takmir teaching in mosque institutions.

Author Biographies

Abd Hadi Borham, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Jabatan Pengajian Islam,
Fakulti Sains Kemanusiaan,
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Abdul Ghafar Don, Universiti Kebangsaan Malaysia

Assoc.Prof,

Pusat Kesejahteraan Insan & Komuniti,
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia

References

‘Abdul Karīm Zaydān. 1998. Usūl al-Da‘wah. Beirut: Al-Risālah Publisher.

Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary. 2010. Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan Konsep Mua’allim. Journal of Islamic and Arabic Education. 2(1). 43-56.

Abdullah Ishak. 1995. Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abū ʻAbd Allāh Muhammad bin Ismāʻil al-Bukhāri. 1987. Sahih al-Bukhāri.” Jil.v. ed. Al-Rifāʻie, al-Sheikh Qāsim al-Shamāʻie. Beirut: Dār al-Qalam.

Adanan Junoh et al. 2013. Profil Penyertaan Dalam Pendidikan Non-Formal di Masjid: Implikasi Terhadap Pembangunan Modal Insan Belia. ‘Ulum Islamiyyah Journal. 11 (2). 31-47.

Ali Jarishah. 1986. Manāhij al-Da‘wah wa Asālibiha. Al-Mansurah, Misr: Dār al-Wafa’ Li al-Tibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi‘.

Alias Azhar. 2013. Contemporary Fiqh Learning Module at Mosque in Malaysia. International Journal for Educational Studies. 6(1). 69-78.

Al-Shadiqiyy, Muhammad bin ʻUlān. 1985. Dalil al-Fālihin li Turuq Riyād al-Shalihin. Jil. 3. Kaherah: Dār al-Hadith.

Al-Thabari, Abi Ja‘far Muhammad bin Jarir. 1999. Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wil Āi al-Qur’ān. Beirut: Dār al-Fikr.

Anita Abdul Rani. 2003. Ceramah Dakwah: Kajian tentang Faktor Tarikannya di Kuantan. Tesis Sarjana (Bahan Tidak Diterbit). Universiti Malaya.

Azmi Shah Suratman et al. 2004. Sumbangan Guru Takmir dalam Pembangunan dan Pendidikan Masyarakat Islam di Johor. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2004. Langkawi, 25-27September, 1-8.

Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. 2008. Pengajian Takmir Masjid di Terengganu. Jurnal Islam & Masyarakat Kontemporari. Vol 1 (1). 7-21.

Fakhrul Adabi Abdul Kadir. 2007. Keberkesanan Kelas Agama di Masjid Daerah Hulu Langat Selangor. Jurnal Usuluddin. 25 (1). 73-88.

Haizuran Mohd Jani. 2013. Pelaksanaan dan Keberkesanan Pengajian Al-Quran dalam Kalangan Masyarakat Felda: Kajian di Felda Bukit Goh, Kuantan Pahang. Tesis Sarjana (Bahan Tidak Diterbit). Universiti Malaya.

Ibrahim Che Noh. 1995. Dakwah Kepada Non-Muslim. Sidi Gazalba et al. (ed.) Dakwah Islamiah Malaysia Masa Kini. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

KESUMA. 2007. Garis Panduan Kurikulum Kelas Pengajian Takmir Masjid dan Surau. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Kurikulum Kelas Pengajian Takmir Masjid dan Surau. 2007. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Mohd Aderi Che Noh. 2009. Amalan Pengajaran Tilawah Al-Quran: Satu Tinjauan Terhadap Persepsi Guru di Sekolah Menengah Harian Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education. 1(1). 57-72.

Mohd Azhar Abdul Hamid et al. 2004. Andragogi Mengajar Orang Dewasa Belajar. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors.

Mohd Khafidz Soroni et al. 2016. Persepsi Jemaah terhadap Pengajian Kitab Hadith di Masjid-Masjid Negeri Selangor. E-Proceeding of the 1st INHAD- International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith 2016. Institut Kajian Hadith –INHAD. 25 April.

Mohd Yusuf Ahmad. 2004. Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Nasruddin Sidi. 2010. Pendekatan Dakwah Ismail Lutfi Japakiya: Kajian tentang Faktor Tarikannya di Selatan Thailand. Tesis Doktor Falsafah (Bahan Tidak Diterbit). Universiti Malaya.

Noor Najihan Jaafar. 2014. Pelaksanaan Kelas Pengajian Tafsir Al-Quran dan Hadith: Kajian terhadap Beberapa Masjid Terpilih Sekitar Nilai dan Wilayah Persekutuan.

http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/7461. Akses pada 12 Ogos 2017.

Nor Raudah Siren. 2000. Retorik Pengucapan Dakwah Ustaz Ismail Kamus. AFKAR- Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam. 1(1). 197-205.

Nurazmallail et al. 2004. Masalah Kekurangan Sambutan terhadap Program Kuliah di Masjid Bandar Baru Uda dan Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Asmadi Mohamed Naim & Mohd Yusnaidi (ed.). Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2004. Pusat Islam Universiti Utara Malaysia. 25-27 September.

Omar Zakaria. 2012. Penggunaan Kitab dalam Komunikasi Dakwah: Kajian Kes Terhadap Pengajian Agama di Masjid dan Surau di Selangor dan Negeri Sembilan. Tesis Doktor Falsafah (Bahan Tidak Diterbit). Fakulti Sasatera dan Sains Sosial. Universiti Malaya.

Panduan Program Takmir Masjid dan Surau Seluruh Malaysia. (2012). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Saedah Siraj et al. 1996. Motivasi dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Safinah Ismail et al. 2015. Pendidikan Dewasa: Kajian di Masjid Al Azhar KUIS. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015). Shah Alam. 1-2 September.

Sayyid Qutb. 2000. Tafsir Fi Zilal al-Qur’ān (Terj.) Yusoff Zaky Yacob. Kota Bahru, Kelantan: Pustaka Aman Press.

Sheikh Ali Mohammad Mokhtar. 1997. Peranan Masjid dalam Islam. (Terj.) Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM).

Shuhadak Mahmud & Ibnor Azli Ibrahim. 2014. Pelaksanaan Program Takmir sebagai Medium Pengimarahan Masjid di Negeri Sembilan. Jurnal Al-Hikmah. Vol 6 (2), 53-64.

Sulaiman Ibrahim dan Berhanuddin Abdullah. 2001. Metodologi Dakwah: Teori dan Praktik. Bangi: Pusat Pengajian Jarak Jauh UKM.

Published
2018-12-31
How to Cite
Borham, A. H., Abdul Rahim, M. M., Abdullah, W. H., Don, A. G., & Halidi, N. A. (2018). BENTUK KOMUNIKASI PENGAJARAN DALAM PENGAJIAN TAKMIR DI INSTITUSI MASJID: SATU TINJAUAN LITERATUR. Al-Hikmah, 10(2), 17-34. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/317

Most read articles by the same author(s)