Nilai Spiritual Dalam Puisi Imam Shafi’i

  • Khazri Osman Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Siti Rugayah Tibek Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

Kajian ini bertujuan mengenal pasti nilai-nilai akhlak khususnya aspek spiritual yang terdapat dalam puisi Imam Shafi’i, salah seorang ulama dan pendakwah yang masyhur pada kurun kedua hijrah. Kesarjanaan beliau meliputi bidang fiqah dan bahasa Arab. Meskipun begitu masyarakat lebih mengenali beliau selaku seorang  faqih berbanding pemuisi. Justeru, puisi beliau harus diketengahkan sebagai satu bentuk kajian kerana kebolehan beliau mengintegrasikan antara nilai Islam dan sastera. Sebahagian besar isi kandungan puisi beliau soal moral, nasihat dan keadaan masyarakatnya pada zaman tersebut. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan analisis kandungan sebagai reka bentuk kajian. Pengumpulan data dilakukan terhadap puisi-puisi dalam antologi puisi Imam Shafi’i yang berkaitan akhlak seterusnya melakukan data-data tersebut analisis. Bait-bait puisi diterjemah menggunakan kaedah parafrasa, iaitu terjemahan yang mengikuti karya asal dengan rapat, tetapi yang diikuti ialah maknanya bukan perkataannya. Hasil kajian ini mendapati antara nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam antologi puisi beliau ialah keredaan terhadap ketentuan Allah s.w.t., tawakal, khawf, sangkaan baik terhadap Allah s.w.t., kecintaan terhadap Akhirat, dan mempersiapkan diri untuk hari Akhirat.

Kata kunci : Nilai, akhlak, puisi Imam Shafi’i, spiritual

Author Biography

Siti Rugayah Tibek, Universiti Kebangsaan Malaysia
Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan

References

Al-Quran al-Karim

Abu al-ᶜAynayn, ᶜAli Khalīl. 1988. Al-Qiyam Al-Islamiyyah Wa Al-Tarbiyah. Beirut: Dār al-Fikr al-ᶜArabī.

Abū Dāwud, Sulaymān al-Ashᶜath. 2009. Sunan Abi Dāwud. Shuᶜayb Arnauṭ (pnyt.). Dār al-Risālah al-Ḥadīthah.

Afifi, Muhammad al-Hādī. 1974. Fi Uṣūl Al-Tarbiyah Al-Uṣūl Al-Falsafiyyah Li Al-Tarbiyah. Kaherah: Maktabah al-Anjlu al-Misriyah.

Aḥmad Farīd. 1993. Tazkiyah Al-Nafūs. Mesir: Dār al-Aqīdah Li al-Turāth.

Ahmad Khoironi Ariyanto. 2013. Metafora dalam puisi imam shāfiᶜī. Gadjah Mada.

Aṣbahānī, Ahmad Abdullah. 1974. Ḥilyah Al-Awliyā’. Kaherah: Al-Saᶜādah.

Baṭṭāḥ, ᶜĪmād Ṣubḥī. 2013. Antologi Puisi Imam Shafi’i Antara Yang Benar Dan Yang Palsu Satu Kajian Retorika. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bayhaqī, Ahmad al-Husayn. 2003. Al-Sunan Al-Kubrā. Beirut: Dār al-Kutub al-ᶜIlmiyyah.

ᶜArīnī, Wāil Miṣbāḥ. 2007. Al-Qiyam al-Rūhiyyah Fi ShiᶜR Umar Bahā’ al-Dīn al-Āmiri. Tesis Sarjana. Universiti Islam Gaza.

Diyāb, Fawziyyah. 1966. Al-Qiyam Wa Al-ᶜAdāt Al-Ijtimaᶜiyyah. Kaherah: Dār al-Kitāb al-ᶜArabī.

Ḥamawī, Yāqūt Abdullah. 1993. Muᶜjam Al-Udabā’. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Hawlī, ᶜAliyān Abdullah. 2003. Al-Uṣūl Al-Ijtamiᶜiyyah Wa Al-Falsafiyyah Li Al-Tarbiyah. Gaza: Maktabah Āfāq.

Ibn Mājah, Muhammad Yazid. t.th. Sunan Ibn Mājah. Muhammd Fuad ᶜAbd Al-Bāqī (pnyt.). Damsyik: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-ᶜArabiyah.

Ibn Manẓūr, Muhammad Mukarram. 1993. Lisān Al-ᶜArab. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Ahmad Abdul Rahman. 1978. Mukhtaṣar Minhāj Al-Qāsidīn. Damsyik: Dār al-Bayān.

Kāzim, Muhammad Ibrahim. 1970. Al-Ṭatawwur al-Qīmi Wa Tanmiyah al-Qiyam al-Rīfiyyah. Al-Majallah al-Ijtimāᶜiyyah al- Qawmiyyah 3 12.

Najdī, Abdul Rahman Muhammad. 1986. Ḥāshiyah Kitāb Al-Tawḥīd. t.tp : t.pt

Najihah Abdul Wahid. 2013. Pengaruh Al-Quran Dalam Ungkapan Puisi Imam Shāfiᶜī. Dlm. Seminar Wahyu Asas Tamadun Peringkat Antarabangsa, Universiti Sains Islam Malaysia.

Nawawī, Yahya Sharaf. 2007. Tahdhīb Al-Asmā’ Wa Al-Lughāt. Beirut: Dār al-Kutub al-ᶜIlmiyyah.

Peter McGhee & Patricia Grant. 2008. Spirituality And Ethical Behaviour In The Workplace: wishful thinking or authentic reality. Business Ethics and Organization Studies 13. http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol13_no2_pages_61-69.pdf.

Qurṭūbī, Muhammad Ahmad. 1964. Tafsīr Al-Qurṭūbī. Ahmad al-Bardūni (pnyt.). Kaherah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Salasiah Hanin Hamjah, Ermy Azziaty Rozali Rasit, Rosmawati Mohamad & Zainab Ismail. 2012. Perkaitan amalan spiritual dengan pencapaian akademik pelajar. ASEAN Journal of Teaching & Learning in Higher Education 4(2) 51–60. http://www.ukm.my/jtlhe/pdf/4 AJTLHE 93 .pdf.

Ṣalība, Jamīl. 1994. Al-Muᶜjam Al-Falsafī. Beirut: Sharīkah al-ᶜĀlamiyah.

Ṣallābi, Ali Muhammad. 2001. Tabṣīr Al-Mu’minīn Bi Fiqh Al-Naṣr Wa Al-Tamkīn. Emiriah Arab Bersatu: Dār al-Shariqah.

Salmān, ᶜAbdul ᶜAzīz Muhammad. 2004. Mawārid Al-Ẓamān.

Saqqāf, ᶜAlawī ᶜAbdul Qādir et. al. 2012. Mawsūᶜah Al-Akhlāq Al-Islāmiyyah. Mawqiᶜ al-Durar al-Saniyyah.

Ṣāwī, Muhammad. 1999. Dirāsāt Fi Al-Fikr Al-Tarbawī. Kuwait: Maktabah al-Falāḥ.

Shaᶜrāwī, Muhammad Mutawallī. t.th. Al-Tafsir Al-Shaᶜrāwī. Kaherah: Maṭbaᶜah al-Akhbār al-Yawm.

Yuseri Ahmad, Sapora Sipon & Marina Munira Abdul Talib. 2007. Peranan Kerohanian Dalam Menangani Gejala Dadah. Jurnal AntiDadah Malaysia.

Zaydān, Abdul Karim. 2001. Uṣūl Al-Daᶜwah. beirut: Muassasah al-Risālah.

Zuᶜbī, Muhammad ᶜAfīf. 1971. Dīwān Al-Shāfiᶜī. Beirut: Al-Maktabah al-Thaqafiyyah.

Zurina Mahadi Hukil Sino. 2007. Hubungan nilai masyarakat & pembangunan : satu analisa. Jurnal Pengajian Umum 8 2. http://www.ukm.my/jmalim/images/vol_08_2007/artikel 5 - zurina - 77-94.pdf.

Published
2014-09-08
How to Cite
Osman, K., & Tibek, S. R. (2014). Nilai Spiritual Dalam Puisi Imam Shafi’i. Al-Hikmah, 6(1), 51-65. Retrieved from http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/72
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)