Author Details

MAHAMOD, ZAMRI, Universiti Kebangsaan Malaysia

 • JPBM, Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017) - Articles
  KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF TERHADAP PENCAPAIAN DAN MOTIVASI MURID SEKOLAH MENENGAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (The Effectiveness of Cooperative Learning Towards Achievement and Students Motivation Secondary School in Malay Language Learning)
  Abstract  PDF
 • JPBM, Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017) - Articles
  TAHAP PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN JATI DIRI BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR ALIRAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM (The Level of Understanding, Appreciation and Practice of Identity Malay Language Among Students of Education in Public Universities)
  Abstract  PDF
 • JPBM, Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017) - Articles
  MENEROKA KAEDAH PENGAJARAN GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU NEGERI SARAWAK: SATU KAJIAN KES (Exploring Teaching Methods of Sarawak Malay Language Excellent Teacher: A Case Study)
  Abstract  PDF
 • JPBM, Vol. 7, Bil. 2 (November 2017) - Articles
  PEMBANGUNAN MODUL BELAJAR-CARA-BELAJAR BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (Development of A Module on Learning How-To-Learn Bahasa Melayu Komunikasi)
  Abstract  PDF
 • JPBM, Vol. 7, Bil. 2 (November 2017) - Articles
  PEMBELAJARAN ABAD KE-21 DAN PENGARUHNYA TERHADAP SIKAP, MOTIVASI DAN PENCAPAIAN BAHASA MELAYU PELAJAR SEKOLAH MENENGAH (21th Century Learning and the Influence of Attitude, Motivation and Achievements Malay Language Secondary School Student)
  Abstract  PDF
 • JPBM, VOL. 8, BIL. 1 (MEI 2018) - Articles
  TAHAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN KESEDIAAN PELAJAR TINGKATAN 4TERHADAP PENGGUNAAN PEMBELAJARAN PERSEKITARAN MAYA VLE FROG DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (The Level of Knowledge, Attitudes and Readiness Form 4 Students to the Using of Virtual Learning Environment VLE Frog in Malay Language Learning)
  Abstract  PDF
 • JPBM, VOL. 9, BIL. 1 (MEI 2019) - Articles
  TEKNIK LAKARAN BERSAMA PETA ALIR I-THINK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENJANA IDEA MURID ETNIK LUN BAWANG DALAM KARANGAN AUTOBIOGRAFI (Scetch Technique with i-Think Flow Map to Improve Generating Ideas Skill among Lun Bawang Students Ethnic in Autobiography Writing)
  Abstract  PDF
 • JPBM, VOL. 9, BIL. 2 (NOVEMBER 2019) - Articles
  HUBUNGAN FAKTOR PENGETAHUAN KEMAHIRAN ABAD KE-21 DENGAN FAKTOR UMUR, KELAYAKAN AKADEMIK DAN PENGALAMAN MENGAJAR GURU BAHASA MELAYU DI DAERAH SIBU, SARAWAK (The Relationship of Knowledge Factor 21st Century Skill with Age Factor, Academic Qualification and Teaching Experience among Malay Language Teachers in Sibu District, Sarawak)
  Abstract  PDF